Hed­rer krigs­helt

Stuck In North hen­ter in­spi­ra­sjon i Kå­fjord.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Rolf Ed­mund Lund rolf@al­ta­pos­ten.no

Ung­gut­te­ne i Al­ta-ban­det Stuck In North skal for­tel­le og frem­føre his­to­ri­en om krigs­hel­ten og even­ty­re­ren Tor­stein Raaby, sam­men med en rek­ke av lands­de­lens bes­te scene­kunst­ne­re. Det skjer un­der hel­gas fest­fore­stil­ling på And­øya.

Hel­ten Raaby

Lør­dag er det nem­lig 100 år si­den Raaby ble født i Dverg­berg på And­øy. Do­ku­men­tar­film­ska­pe­ren Sti­an Indre­voll for­tel­ler his­to­ri­en om hel­ten fra nord, som er blant våre høy­est de­ko­rer­te mot­stands­menn fra 2. ver­dens­krig.

– Vi er takk­nem­li­ge for mu­lig­he­ten til å få prø­ve oss på noe vi ald­ri har gjort før. Vi sy­nes det har va­ert en en mor­som ut­ford­ring og et even­tyr å hol­de på med, sier Ni­klas Fi­gen­schau Jo­han­sen, som er glad for til­li­ten.

– Vi set­ter stor pris på at det var ak­ku­rat vi som fikk det­te opp­dra­get og at pro­du­sen­te­ne på And­øya

har så stor til­lit til vårt ar­beid, sier ung­gut­ten i elek­tro­pop-ban­det fra Al­ta, som de sis­te åre­ne har im­po­nert stort. De skal frem­føre be­stil­lings­ver­ket på den sto­re da­gen. Både Ni­klas og Jo­nat­han Ut­støl Let­zing skal va­ere på plass for å hed­re hel­ten, som var vil­lig til å ofre li­vet for fri­he­ten un­der kri­gen.

Helt i Al­ta

Tor­stein Raaby fikk både krigs­kor­set med sverd og me­dal­jer fra Stor­bri­tan­nia og Frank­ri­ke, blant an­net etter hans vå­ga­le sam­ar­beid med lo­ka­le hel­ter og mot­stands­folk som Har­ry Pet­ter­sen, Hal­vor Op­gård og Kal­le Ras­mus­sen i Al­ta, som alle på mo­dig vis rap­por­ter­te til al­li­er­te styr­ker om po­si­sjo­nen til de tys­ke slag­ski­pe­ne Tir­pitz og Scharn­horst. Ra­dio­sen­der­ne «Ida og Ly­ra» ble eks­tremt vik­ti­ge red­ska­per i mot­stands­kam­pen mot tys­ker­ne.

Raaby er også kjent som en av de seks om­bord på Kon-ti­ki. Un­der kri­gen ble nem­lig Raaby kjent med Thor Hey­er­dahl i Finn­mark – og i 1947 ble Raaby med på den spek­ta­ku­la­ere eks­pe­di­sjo­nen i Stille­ha­vet som te­le­gra­fist.

Like stor som Max Ma­nus

Film­ska­per Sti­an Indre­voll me­ner ju­bi­le­et og fil­men er vik­tig, av fle­re grun­ner.

– Må­let med fore­stil­lin­gen er å ret­te fo­kus mot en helt spe­si­ell nord­len­ding som vi har mye å la­ere av også i dag. Max Ma­nus var ikke en stør­re krigs­helt enn Tor­stein Raaby, men Tor­stein var nord­len­ding. Max Ma­nus had­de adres­se na­er­me­re «riks­his­to­rie­for­tel­ler­ne» i ho­ved­sta­den. Den dag i dag for­tel­les det for få nord­vend­te his­to­ri­er. Da­gens unge nord­len­din­ger tren­ger for­bil­der fra sin del av lan­det, på­pe­ker film­ska­pe­ren.

Bån­de­ne mel­lom Al­ta og And­øy

Pro­du­sent Svein Spjeka­vik ser lik­hets­trekk mel­lom Al­ta og And­øya. – Det er ikke bare aeren for at «Hit­lers beist», som Churchill kal­te Tir­pitz, kun­ne sen­kes, som må de­les mel­lom And­øy og Al­ta. Beg­ge ste­de­ne er ulø­se­lig knyt­tet til nord­ly­set. Al­ta er nord­lys­byen, mens And­øy er nord­lys­kom­mu­nen, på­pe­ker han. – Gjen­nom Rock Mot Rus i And­øy og Hu­set/gi­gant/aron­nes­rock­en i Al­ta har de to kom­mu­ne­ne knyt­tet ster­ke bånd, sier Spjel­ka­vik, som de sis­te fem åre­ne har va­ert kon­fe­ran­sier både på Aron­nes­rock­en og Rock Mot Rus.

I KÅ­FJORD: Al­ta-ban­det Stuck in North har hen­tet in­spi­ra­sjon i Kå­fjord, der de også har tatt opp lyd som bru­kes i ver­ket. (Foto: Ve­gard Bjørsmo)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.