He­d­ret In­ga

Fikk me­dal­je fra kon­gen.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Jo­han Mat­his Gaup re­dak­sjo­nen@al­ta­pos­ten.no

Tors­dag kveld ble Kon­gens for­tjenst­me­dal­je i gull delt ut til om­sorgs­per­sonen In­ga J. Turi Ha­et­ta av ord­fø­rer Jo­han Va­sa­ra.

– Jeg er gle­de­lig over­ras­ket, men kan si at jeg nok har brukt et vel­dig langt liv til å hjel­pe and­re i alle sam­men­hen­ger. Selv om de sier at den­ne ut­mer­kel­sen nes­ten kom­mer for sent, så set­ter jeg stor pris på den – og som jeg sier; det er ald­ri for sent. In­ga Jo­hans­dat­ter Turi Ha­et­ta ble født i Ma­ze 2. sep­tem­ber i 1925, som nest eldst i en søs­ken­flokk på fem. I 1940 da mo­ren døde, var In­ga bare 15 år. Hun ble en vik­tig om­sorgs­per­son, ikke bare for sine søs­ken, men se­ne­re også for and­re som treng­te om­sorg. Hen­nes mot­to har all­tid va­ert: Jeg vil hjel­pe der det trengs.

Søn­dags­ko­len na­er­mest hjer­tet

Det som har stått In­gas hjer­te na­er­mest, er ar­bei­det in­nen me­nig­he­ten og søn­dags­sko­len. På Nord Hå­lo­ga­land Bispe­dømme­møte i Vadsø i 1960 ble In­ga valgt til å re­pre­sen­te­re Finn­mark på kirke­møte i Oslo. In­ga har hatt verv i kirke­for­enin­gen i 24 år til­sam­men.

Hil­sen og in­vi­ta­sjon fra Kon­gen

En kun­ne mer­ke på ord­fø­re­ren at det­te var en spe­si­ell hen­del­se. – Det­te er en stor dag for In­ga, og også for meg, da det­te er førs­te gang jeg skal dele ut en slik ut­mer­kel­se. Det­te ble kunn­gjort oss fra Kon­gen 3. sep­tem­ber. Det er Kau­to­kei­no kirke­for­ening og Kau­to­kei­no søn­dags­ko­le som er for­slags­stil­ler for den­ne me­dal­jen.

– På veg­ne av kon­gen skal jeg som ord­fø­rer få den aere å ut­de­le kon­gens for­tjenst­me­dal­je i gull og over­brin­ge In­ga hil­se­ner, samt in­vi­ta­sjon til å be­sø­ke sko­len, og vi er man­ge som er gla­de sam­men med deg i dag, sa en stolt ord­fø­rer Jo­han Va­sa­ra. På for­si­den av myn­ten er kon­gens por­trett og teks­ten Alt for Nor­ge. Bak­si­den er pry­det med en krans og nav­net på vin­ne­ren.

Gle­de­lig over­ras­kel­se

– Jeg er vel­dig glad og takk­nem­lig, også for at jeg har fått leve så len­ge at jeg har kun­net va­ere til hjelp for man­ge. Man­ge gan­ger har det­te ar­bei­det også va­ert far­lig, så jeg tak­ker også Gud for å ha va­ert med meg i det­te ar­bei­det. Jeg har ikke spart meg selv el­ler min helse, så jeg er vel­dig takk­nem­lig for de som har fun­net på å no­mi­ne­re meg, og sier takk til alle sam­men, sa In­ga Turi i sin takke­tale. – Det­te er en aere for In­ga selv, men også en stor aere for oss i me­ning­he­ten – og spe­si­elt søn­dags­sko­len, sa Ravd­na Turi Hen­rik­sen, på veg­ne av for­slags­stil­ler­ne.

HE­D­RET IN­GA: Jo­han Va­sa­ra har ak­ku­rat fes­ten kon­gens for­tje­nest­me­dal­je i gull på In­ga. – Jeg er takk­nem­lig, sier hun. (Foto: Jo­han Mat­his Gaup)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.