De eld­res par­ty­fik­ser

Bjørn Bjer­ke får fram smi­let blant de eld­re.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Tom Skog­lund tom@al­ta­pos­ten.no

– Det er helt van­vit­tig gøy å se hvor po­pu­la­ert det­te er.

By­ens eld­re er vant til å hive seg rundt i ei fa­der­lig fart når det an­non­se­res til fest­lig lag ved Verts­hu­set eldre­sen­ter. Som et adre­na­lin­fylt hundre­me­ters­felt på start­blok­ka sprin­ter de til idet pla­ka­te­ne klist­res opp på Coop­en. Jun­gel­te­le­gra­fen gjør Te­le­nors 4G-nett til skam­me, og pen­sjo­ner­te tom­ler knas­ter inn mel­din­ger som hagl til ar­ran­ge­ments­ko­mi­te­en.

De som er ras­ke nok får va­ere med på fest, er du for sein må du ven­te til nes­te gang.

– Tre ti­mer et­ter at jeg heng­te opp pla­ka­te­ne på sam­virke­la­get, alt­så Coop, i Bosse­kop, på Elve­bak­ken og Kron­stad, i Da­len og i Rafs­botn, så had­de fem­ti stykk meldt seg på. Fem­ti! Slå den. Ha!

Måt­te snu i dø­ra

Or­de­ne til­hø­rer Bjørn Bjer­ke. Energi­bom­ba på to-og-åtti som har tatt på seg ho­ved­an­sva­ret for å ar­ran­ge­re fes­te­ne til by­ens eld­re.

Til sam­men rundt 120 styk­ker har den­ne fre­da­gen blitt pres­set inn i fest­lo­ka­let, spise­sa­len på Verts­hu­set. Et 20-talls håpe­ful­le måt­te snu i dø­ra.

– Vi var jo full­book­et to da­ger et­ter at vi send­te ut in­vi­ta­sjo­ne­ne, men det kom ikke helt klart fram i no­ti­sen i Al­ta­pos­ten. Det kom man­ge som ikke had­de meldt seg på. Selv om vi pres­set inn fle­re, så måt­te dess­ver­re no­en dra hjem igjen, sier Bjer­ke.

Ar­tig

Men om han og med-ar­ran­gø­re­ne måt­te skuf­fe no­en, var det desto fle­re som var godt for­nøy­de som vi snak­ket med ut­over kvel­den. Ma­ten, til sam­men om­kring 60 li­ter tra­di­sjo­nell laps­kaus, sto til 20 i stil. Det inn­le­den­de mu­si­kals­ke inn­sla­get til Ru­nar Ter­je Fo­s­lund (han Ru­ne, som Bjer­ke kon­se­kvent kal­ler han) høs­tet lat­ter, all­sang og trampe­klapp. Al­ta trekk­spill­klubb med Astrid Lille­eng på vo­kal fyl­te danse­gul­vet. Og det ekso­tis­ke inn­sla­get der In­gunn Lyng­stad had­de fram­vis­ning i mage­dans ble fulgt med stor in­ter­es­se fra minst halv­par­ten av de frem­møt­te.

Ar­beid et­ter inn­falls­me­to­den står til­syne­la­ten­de høyt i kurs hos Bjer­ke. Mage­dan­sin­gen ble nem­lig spon­tant skjø­vet 25 mi­nut­ter fram i pro­gram­met, med re­sul­tat at lo­kal­avi­sa dess­ver­re gikk glipp av hele show­et.

– Gikk dere glipp av det ja? Huff, det var jo ikke så bra. Men men, jaja, det går vel bra det og, sier han og lar an­sik­tet fly­te over med det ka­rak­te­ris­tis­ke, av­va­ep­nen­de smi­let sitt.

Mage­dan­ser­in­nen selv er full av ros om de eld­re, selv om til­bake­mel­din­gen var både og:

– Det var litt blan­da til­bake­mel­din­ger, men de al­ler al­ler fles­te så vel­dig for­nøy­de ut. Og så er det jo eks­tra ar­tig å se de som blir vel­dig vel­dig iv­ri­ge og gla­de, sier Lyng­stad. – Det­te er ekso­tisk for man­ge? – Ja, og man­ge ser nok gle­den og dan­sen i mu­sik­ken. Det er eks­tra ar­tig for meg å se at så man­ge kos­te seg, sier Lyng­stad, og lo­ver å ta tu­ren til­ba­ke om en ny be­stil­ling kom­mer.

Til­rei­sen­de gjes­ter

Av de vi pra­tet med var det ge­ne­relt få sure mi­ner å spo­re fre­dags­kvel­den. Både fram­møt­te alta­va­e­rin­ger og gjes­ten­de pen­sjo­nis­ter fra and­re ste­der ros­te opp­leg­get:

– Det­te var ikke bare bra, det var skik­ke­lig godt! Helt per­fekt. Kan ten­ke meg det lig­ger mye ar­beid bak det­te. Det er førs­te gan­gen jeg er her, så det­te var vel­dig mor­somt å opp­le­ve, kom­men­te­rer Dag­ny Berglund, som vi traff i prat med Mag­nar An­dre­as­sen i sofa­kro­ken uten­for mat­sa­len. El­sa Tho­mas­sen og saer­boer­pa­ret Sig­ne Ny­heim og Kåre Mor­ten­sen had­de ok­ku­pert et hjør­ne av lo­ka­let – også de var ful­le av ros.

– De send­te ut inn­by­del­ser til and­re for­enin­ger, blant an­net Lang­fjor­den pen­sjo­nist­for­ening hvor vi hø­rer til. Vi ble med, og sy­nes det­te var en flott kveld, meld­te de tre.

Fa­bel­ak­tig jobb

Fremst, tett på mu­sik­ken og med god ut­sikt til danse­gul­vet, be­fant ek­te­pa­ret Bjørg og Cato Paul­sen seg da lo­kal­avi­sa kom for­bi. De to er beg­ge full av lov­ord om Bjørn, kona El­sa og hjel­per­ne de­res.

– Han gjør en fan­tas­tisk jobb, helt fa­bel­ak­tig! Det er jo mye ar­beid og hel­dig­vis har han man­ge som hjel­per seg. Men han gjør vir­ke­lig en god jobb, der han tar an­sva­ret og får det­te til. Jeg tror han har ei vel­dig snill kone, som lar han job­be så mye med det­te, sier Bjørg. Cato er litt mer av­målt: – Jeg var med og star­tet det­te, så jeg tør ikke si for mye, blun­ker han lurt.

Får ikke nei

Fru Bjer­ke gjen­nom 64 år, El­sa, er så­visst snill, og høs­ter en lang rek­ke gode ord fra sin ekte­mann. Hun bi­drar i høy­es­te grad når de fri­vil­li­ge tråk­ker til. Fre­dags­kvel­den er hun høyt og lavt, med ser­ve­ring, or­ga­ni­se­ring og et smil på lur.

– Hun er til skik­ke­lig stor hjelp når vi or­ga­ni­se­rer det­te, det er jeg vel­dig takk­nem­lig for. Det er jo det som er så flott, vi er man­ge

som går sam­men og får det­te til ilag. Han Ru­ne (alt­så Ru­nar, red. anm) og An­nie må du nev­ne, An­nie Jo­han­sen her på Verts­hu­set, hun er min høy­re hånd i det­te. Både Ru­ne (Ru­nar) og An­nie gjør en su­ve­ren jobb. Og så må vi få lov til å tak­ke na­e­rings­li­vet som er så flin­ke til å bi­dra. Sa­er­lig Grieg Sea­food, ALI, Coop og Re­ma 1000, men også man­ge and­re. Det er ald­ri nei når vi spør om hjelp!

– Og så er det man­ge som pe­ker på deg, at du skal ha en takk for den job­ben du gjør for Al­tas eld­re?

– Nei, men du det bryr jeg meg ikke om, sva­rer han has­tig. – Du set­ter vel pris på det?

– Jo, ja visst gjør jeg det! Ja visst set­ter jeg pris på det. Men jeg har det så godt inni meg når jeg ser at and­re ko­ser seg og har det bra.

– Du må ha det gans­ke bra ak­ku­rat nå?

– Ja, ab­so­lutt! Når and­re har det godt, da har jeg det godt selv. Det gir meg ener­gi til å hol­de på og fort­set­te å gjø­re en inn­sats for and­re.

SVINGOM: Bjørn og kona El­sa Bjer­ke er in­ne i sitt 64. ek­te­skaps­år. Et­ter å ha sør­get for at alle and­re had­de det bra, tok de seg en real svingom på danse­gul­vet sam­men med en rek­ke and­re danse­gla­de pen­sjo­nis­ter. (Alle foto: Tom Skog­lund)

SNILL KONE: Bjørg Paul­sen me­ner El­sa Bjer­ke må va­ere used­van­lig snill, som lar ekte­man­nen Bjørn leg­ge ned så mye tid i eldre­fes­te­ne. Bjørgs mann Cato har tid­li­ge­re va­ert med på å ar­ran­ge­re fes­te­ne.

SKIK­KE­LIG BRA: Dag­ny Berglund og Mag­nar An­dre­as­sen ros­te ar­ran­ge­men­tet.

TIL­REI­SEN­DE: El­sa Tho­mas­sen (t.h) og saer­boer­pa­ret Sig­ne Ny­heim og Kåre Mor­ten­sen tok tu­ren fra Øks­fjord, Nord-troms og Lang­fjord­botn for å del­ta på fes­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.