Ve­te­ra­ner leg­ger opp

Ire­ne Pet­ter­sen og Kris­ti­ne Ha­gen leg­ger fot­ball­sko­ene på hyl­la.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Astrid Krogh astrid@al­ta­pos­ten.no

– Først kjen­te jeg pa­nik­ken tok meg, hva skul­le jeg gjø­re nå? Men hver­da­gen vil nok gå sin gang med sko­le, sam­bo­er og hun­den, for­kla­rer Kris­ti­ne med et smil.

Stor­ta­len­tet

Klubb­ka­me­ra­te­ne på BUL er in­for­mert om at ska­den hun på­dro seg for seks uker si­den har gjort at fy­sio­te­ra­peu­te­ne fra­rå­der hen­ne å spil­le mer fot­ball. Hun har i til­legg slitt med ska­der tid­li­ge­re i se­son­gen og gjen­nom fle­re år. Det kan ha fra­tatt hen­ne en ly­sen­de kar­rie­re på elite­nivå, me­ner man­ge

Kris­ti­ne kom nem­lig til Al­ta IF som ung­jen­te og stor­ta­lent fra Sør-va­ran­ger. Hun var helt sen­tral da Al­ta IF på his­to­risk vis sloss for me­dal­je i 1. di­vi­sjon for na­er­me­re ti år si­den.

Fø­lel­se av å svik­te

Tors­dag kveld meld­te Al­ta­pos­ten at også BULS mål­vakt Ire­ne Pet­ter­sen gir seg når se­son­gen er over. Ha­gen sier BUL li­ke­vel vil kla­re seg, til tross for at to ru­ti­ner­te spil­le­re blir borte. – La­get be­står kan­skje av un­ge spil­le­re, men de har la­ert seg å ta an­svar. Og det har de gjort helt si­den før vi ryk­ket opp. De har rett og slett blitt tvun­get til an­svar og har tatt det. Så det kom­mer til å gå helt fint med BUL, for­sik­rer hun.

Sam­ti­dig inn­røm­mer hun at det fø­les som å svik­te la­get, selv om det­te er et valg hun langt ifra har tatt selv. – Det er nok det kji­pes­te. Man sit­ter med en fø­lel­se av at man har svik­ta la­get i den si­tua­sjo­nen vi er i nå, vi har lite folk og har hatt mas­se ska­der gjen­nom hele se­son­gen. Det sis­te man vil, er å føle at man svik­ter la­get, men sam­ti­dig er det­te en ska­de kan jeg ikke noe for. Jeg kjen­ner li­ke­vel på at man lev­ner alt an­sva­ret på alle de and­re, når man helst vil­le bi­dra og ta an­svar selv. Man får bare prø­ve å gjø­re det man kan fra side­lin­jen. La­get fø­ler ikke på svik, for iføl­ge Kris­ti­ne har de va­ert til uvur­der­lig støt­te. – Det er tøf­fe jen­ter som har va­ert vel­dig støt­ten­de. De har visst meg mas­se om­tan­ke og er tvers gjen­nom gode. De sy­nes det er trist, så det er fint å ha dem oppi alt. Det er godt at se­son­gen ikke er over, slik at jeg fort­satt får va­ere sam­men med dem.

Sterkt sam­hold i la­get

En tøff se­song uten en enes­te sei­er, med bare to po­eng så langt, ble brått av­slut­tet for Kris­ti­ne. Hun me­ner la­get to­talt sett kom­mer styr­ket ut av den po­eng­fat­ti­ge se­son­gen. – Jeg fø­ler fak­tisk fort­satt at vi har klart å ut­vik­le oss som spil­le­re og lag, lag­ån­den er vir­ke­lig satt på prø­ve og det er tøft. Ting er enk­le­re i et lag når det er med­gang, det er i mot­gang man får se hvor sterkt sam­hol­det er. Og der har vi stått med glans. Vi har la­ert mas­se, og man la­erer mye om seg selv. Ja det er dritt at det har gått så dår­lig, ofte har vi følt at vi er på høy­de, men vi kla­rer ikke å sco­re mer enn vi slip­per inn. Det­te er ikke noe man glem­mer el­ler kas­ter bort, man kan dra noe po­si­tivt med seg vi­de­re.

For Kris­ti­ne vil hver­da­gen hand­le om noe helt an­net enn tre­ning nes­ten hver dag og kamp hver enes­te helg. – Jeg er en rast­løs per­son, så jeg blir nok ikke sit­ten­de mye hjem­me. Jeg skal gå på tu­rer, va­ere med ven­ner og med kja­eres­ten. Tre­ne. Jeg gle­der meg til det. Er man­ge fine ting å gjø­re.

SKADEFORFULGT: Det er ikke til­rå­de­lig for Kris­ti­ne Ha­gen å fort­set­te fot­ball­kar­rie­ren et­ter nok en ska­de. – De tøf­fe Bul-jen­te­ne vil kla­re seg bra uten oss ve­te­ra­ner, for­sik­rer hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.