Job­ber på spreng med dekk­skif­te

Det er no­en da­ger til fris­ten, men eks­per­te­ne me­ner det bare er å kom­me igang.

Altaposten - - Nyheter - Av Mai­ken Aman­da Brenn­ås mai­ken@al­ta­pos­ten.no

Selv om snø­en ikke har lagt seg enda, opp­ford­res alta­va­e­rin­ge­ne til å skif­te til vin­ter­dekk nå. – Man­ge ven­ter til snø­en har lagt seg på bak­ken, men vin­te­ren kom­mer for­te­re enn man tror. De som ikke har skif­tet til pigg­dekk bur­de be­gyn­ne å gjø­re det nå, sier Geir Fro­de Slet­ten, dag­lig le­der i Stål og Gum­mi i Al­ta, som har hatt full rul­le i over en uke al­le­re­de. Han for­tel­ler at de an­sat­te job­ber opp mot 12 ti­mer i døg­net for å få skif­tet til vin­ter­dekk på alle bi­le­ne.

– Hos oss har det va­ert smekk­fullt si­den for­ri­ge tirs­dag. Det er ikke all­tid vi rek­ker alle på en dag, men le­ve­rer du bi­len her, så tar vi den så fort det blir le­dig tid. Vi øns­ker jo å hjel­pe så man­ge som mu­lig, men det er no­en tu­sen bi­ler i Al­ta, sier han.

I Finn­mark er den of­fi­si­el­le da­to­en for å skif­te fra som­mer­dekk til vin­ter­dekk 15.ok­to­ber, men iføl­ge Slet­ten er det in­gen grunn til å ven­te. – Ofte sjek­ker man va­er­mel­din­gen fra dag til dag, men man bur­de også føl­ge med på hva som skjer len­ger frem i tid. Hvis det er pluss tre gra­der og ned­over kom­mer ned­bø­ren som snø de fles­te ste­der. Når va­e­ret til­si­er det, skal man skif­te til vin­ter­dekk, selv om da­to­en ikke er der, sier han.

VIN­TER­DEKK: Tom Ro­ger Pe­der­sen job­ber på spreng for å få skif­tet til vin­ter­dekk på bi­le­ne til alta­va­e­rin­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.