Im­po­ner­te stats­rå­den

Land­bruks- og mat­mi­nis­ter Bård Hoks­rud (Frp) fikk høre om både op­ti­mis­me og be­kym­rin­ger fra bonde­pa­ret Manns­verk.

Altaposten - - SIDAN 1 - Av Tom Skog­lund tom@al­ta­pos­ten.no

Geir Ove Manns­verk har in­ves­tert 13 mil­lio­ner på bonde­sat­sin­gen. Det gjor­te land­bruks­mi­nis­ter Bård Hoks­rud «søkk­im­po­nert».

Etter at Geir Ove og Tru­de over­tok fa­mi­lie­går­den har pla­ne­ne og drøm­me­ne ma­te­ria­li­sert seg i en topp mo­der­ne drifts­byg­ning med det ny­es­te i både data­sys­te­mer, ro­bo­ter og hjelpe­mid­ler.

Men det har kos­tet. Så langt har over 13 mil­lio­ner kro­ner blitt in­ves­tert i opp­gra­de­ring av den gam­le fjø­sen samt i ny­byg­get.

Fram­på

I hel­ga kun­ne pa­ret ta imot «de­res» stats­råd til en kort om­vis­ning på går­den samt en leng­re lunsj­sam­ta­le i «kon­troll­rom­met» på hem­sen i drifts­byg­nin­gen.

Den re­la­tivt fers­ke land­bruks- og mat­mi­nis­te­ren var im­po­nert over det han fikk se og høre.

– An­leg­get ser vel­dig, vel­dig bra ut, det er reint og fint her og det er ty­de­lig at man har va­ert frem­på og tatt i bruk ny tek­no­lo­gi. Det­te gjør det let­te­re for bøn­de­ne, de får en an­nen hver­dag! Jeg sy­nes det er vel­dig flott å kun­ne kom­me hit og se noen som har sat­set så sterkt som Geir Ove og Tru­de – de ser at na­e­rin­ga har et po­ten­sia­le her i Al­ta, sier Hoks­rud.

– 13 mil­lio­ner – det er hef­ti­ge sum­mer?

– Det er vel­dig mye pen­ger, men vi ser at det er stor in­ves­te­rings­vil­je blant bøn­de­ne, man­ge tør å sat­se nå.

De vik­ti­ge kvad­rat­met­re­ne

Til de fram­møt­te bonde­kol­le­ga­ene samt de frem­møt­te po­li­ti­ker­ne fra Frp og fra Høy­re, re­pre­sen­tert ved ord­fø­rer­kan­di­dat Bjørn Roald Mik­kel­sen, sa Geir Ove at han so­ver godt om nat­ta, til tross for den enor­me in­ves­te­rin­gen pa­ret har gjort på går­den Manns­verk.

– Jeg har ikke ner­ver, så jeg so­ver godt om nat­ta. Men klart man har jo tenkt litt. Fore­lø­pig går det bra, men det­te av­hen­ger av at ramme­be­tin­gel­se­ne i alle fall ikke blir dår­li­ge­re, sa Geir Ove til de fram­møt­te.

Her sik­tet han til både til­skudd og pri­ser – men ikke minst til areal­pro­ble­ma­tik­ken:

– Area­ler er ut­ford­rin­gen i Finn­mark. Ny­dyr­kings­til­skudd og til­gang til nok are­al er det vik­tigs­te for oss. I Finn­mark har vi en slåt­te, mens du kan få to og tre and­re ste­der i lan­det, sa Manns­verk.

Hele år­sa­ken til at de tur­te og fikk lov til å sat­se så stort lig­ger nem­lig i at et an­net bruk i Tverrelv­da­len la ned.

– Da fikk vi stor nok kvo­te, man­ge nok dyr og ikke minst til­gang til nok are­al til å kun­ne for­sva­re en slik in­ves­te­ring.

Kom­mu­nen vik­tig ak­tør

Stats­rå­den bet seg mer­ke i det­te. Han har imid­ler­tid in­gen kon­kre­te lov­na­der å kom­me med for å sik­re lan­dets bøn­der nok are­al.

– Geir Ove og Tru­de har in­ves­tert 13 mil­lio­ner, og pe­ker på areal­pro­ble­ma­tik­ken som en nøk­kel for å kla­re og for­sva­re in­ves­te­rin­gen. Har du noen ord å kom­me med til dem?

– Ofte hand­ler det­te om at det er vil­je til å åpne nye lo­ka­ler, og her er kom­mu­nen en sa­er­lig vik­tig ak­tør. I mø­tet her i dag fikk jeg vite at bøn­de­ne har ut­ford­rin­ger med å få Al­ta kom­mu­ne med seg på det­te, og det er vel­dig synd. Bøn­de­ne er av­hen­gi­ge av nok are­al, og lo­kalt må man få det­te til. He­run­der lig­ger også ned­byg­ging av jord­bruks­jord. Jord­verns­tra­te­gi­en har i mine øyne fun­gert, jeg sy­nes vi er blitt flin­ke­re til å ta vare på land­bruks­jor­da når vi skal byg­ge bo­li­ger, vei­er og an­nen in­fra­struk­tur. Men vi har fort­satt et styk­ke å gå.

Die­sel­pri­ser

I til­legg til å møte ek­te­pa­ret Manns­verk had­de le­der i Finn­mark Bon­de­lag Las­se John­sen og et par and­re bøn­der møtt opp for å få noen ord med ministeren.

Jørn Suhr og Jo Tore Lam­pe pek­te på fle­re ut­ford­rin­ger knyt­tet til øko­no­mi­en i gårds­drif­ta. For en ting er hva som kom­mer i rene til­skudd, både inn­tje­ning for egne pro­duk­ter, kon­kur­ran­se mot ut­lan­det og ut­gif­ter på drif­ta går rett på lomme­boka til ut­øver­ne av «ver­dens vik­tigs­te yrke»:

– Som når re­gje­rin­gen be­stem­mer seg for å øke die­sel­av­gif­ta på far­get die­sel, med be­grun­nel­se i at man øns­ker å fase ut fy­rings­olje. Så ten­ker man ikke på at det­te ram­mer for ek­sem­pel bøn­de­ne. Hver time jeg har trak­to­ren i drift kos­ter det 20 kro­ner eks­tra. Gang det opp med an­tall ti­mer, så ser du, sa Jørn Suhr.

– De­re har en gyl­den mu­lig­het til å gjø­re noe med det­te, sa Lam­pe.

And­re ramme­be­tin­gel­ser

Til Al­ta­pos­ten etter se­an­sen un­der­stre­ket Hoks­rud at han for­la­ter Al­ta med en rek­ke ver­di­ful­le innspill.

– Jeg har ikke va­ert stats­råd len­ge, men har li­ke­vel ruk­ket å møte man­ge bøn­der i vest, sør og øst. Dis­se har and­re ut­ford­rin­ger enn her i nord, der­for er det så vik­tig for meg å kom­me hit for å møte og lyt­te til de som le­ver med og dri­ver ark­tisk land­bruk. Jeg tar med meg inn­spil­le­ne jeg har fått både fra Geir Ove og Tru­de, men også fra de and­re bøn­de­ne, lov­te Hoks­rud.

SELFIE MED MINISTEREN: Både Jo Tore Lam­pe og bonde­kol­le­ga Jørn Suhr sik­ret seg et selfie med Bård Hoks­rud.

UT­SIKT: Fra kon­troll­rom­met på hem­sen over fjø­set kun­ne Bård Hoks­rud med selv­syn se hvor­dan man dri­ver mo­der­ne gårds­drift i Finn­mark.

IN­VI­TER­TE TIL BORDS: Un­der den drøyt time­slan­ge lunsj­pra­ten fikk stats­rå­den pre­sen­tert en lang rek­ke ut­ford­rin­ger og spørs­mål fra de frem­møt­te.

(Alle foto: Tom Skog­lund)

IM­PO­NE­REN­DE: Til sam­men 13 mil­lio­ner og uhor­ve­lig man­ge ar­beids­ti­mer har blitt lagt ned av ek­te­pa­ret Tru­de og Geir Ove Manns­verk. De­res fram­tids­tro lok­ket fram det bre­des­te smi­let hos land­bruks- og mat­mi­nis­ter Bård Hoks­rud.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.