Lag nytt an­bud

Le­de­ren i Finn­mark lege­for­ening slak­ter an­bu­det for båtam­bu­lan­sen i Lop­pa, Hasvik og Al­ta. – Det må rett og slett la­ges på nytt, me­ner Paul Olav Røs­bø

Altaposten - - SIDAN 1 - Av Rolf Ed­mund Lund rolf@al­ta­pos­ten.no

Paul Olav Røs­bø har gjen­nom­gått an­bu­det på drift av am­bu­lanse­båt­tje­nes­ten i Sør­øy­sund- og Alta­fjord-bas­sen­get, som ble lagt fram 27. sep­tem­ber og «luk­kes» al­le­re­de 30.ok­to­ber.

Kjen­ner for­hol­de­ne

Røs­bø er le­der i Finn­mark lege­for­ening, men er også Lop­pa-lege og har inn­gå­en­de kjenn­skap til om­rå­det som skal be­tje­nes. I til­legg har han styr­manns­ut­dan­ning og kom­pe­tan­se på ma­ri­ti­me for­hold og ut­styrs­be­ho­vet i de røf­fe for­hol­de­ne som ven­ter i det­te far­van­net. – Det­te hol­der ikke mål. Had­de an­bu­det va­ert la­get for sta­bi­le for­hold på Mjø­sa had­de jeg skjønt det, men det­te er ikke til­strek­ke­lig for Lopp­ha­vet. An­bu­det må rett og slett la­ges på nytt, så får man ta den ti­den som er nød­ven­dig for å lage et trygt opp­legg for de nes­te ti åre­ne, sier Røs­bø til Al­ta­pos­ten, vel vi­ten­de om at Lop­pa legeskyss­bå­ter kan skjøt­te opp­ga­ven i på­ven­te av et trygt an­bud.

– Det får ta den tida det tar, men det som lig­ger på bor­det er ikke ak­sep­ta­belt, fast­slår han.

Et an­bud skul­le al­le­re­de tre i kraft fra nytt­år, men Lop­pa legeskyss­bå­ter skal vi­dere­føre sitt opp­drag på over­tid, helt fram 1. se­p­em­ber nes­te år.

Tar et opp­gjør

Finn­mark lege­for­ening har iføl­ge Røs­bø stu­dert an­bu­det nøye og sam­men­lig­net det med for­ri­ge an­bud for sam­me tje­nes­te fra 2008. Røs­bø med­gir at man uten ma­ri­tim inn­sikt ikke uten vi­de­re vil fin­ne de lo­gis­ke bris­te­ne. I et no­tat tar han et opp­gjør med på­stan­de­ne om at det nye an­buds­do­ku­men­tet skal gi et bed­re til­bud.

Røs­bø var kom­mune­over­lege i Lop­pa ved for­ri­ge an­buds­run­de og bi­dro til at det opp­rin­ne­li­ge an­bu­det måt­te for­kas­tes ved å do­ku­men­te­re om­fat­ten­de svikt i fakta­grunn­la­get. Den gang men­te man at an­bu­det åpen­bart var skred­der­sydd for Ve­olia Trans­port, etter­som det ble krevd at an­by­der skul­le va­ere et re­de­ri med per­son­be­ford­ring.

– Dår­li­ge­re enn i 2008

Han en­ga­sjer­te seg sterkt i fly­am­bu­lanse­sa­ken, men kon­sta­te­rer at båtam­bu­lan­sen blir mer ste­mo­der­lig be­hand­let. – Jeg me­ner at an­bu­det som fore­lig­ger nå for båtam­bu­lan­sen er be­ty­de­lig dår­li­ge­re hånd­verk enn det en­de­li­ge an­bu­det som man gjen­nom­før­te i 2008, på­pe­ker Røs­bø, og stil­ler seg spørs­må­let.

– Vi som går lege­vakt har i Lop­pa lu­rer nå på hva vi skal gjø­re hvis vi i frem­ti­den tren­ger trans­port langs vei til og fra kai for oss selv og en pa­si­ent på Sand­land klok­ken 03:30 om mor­nin­gen? I prak­sis vil det­te fort med­føre økt bruk av he­li­kop­ter og det red­nings­tje­nes­ten som må ta trans­port­kost­na­de­ne og ikke Finn­marks­syke­hu­set. Og hva om det ikke er fly­va­er?

Ulov­lig over­dra­gel­se?

– Virk­som­hets­over­dra­gel­se har ikke va­ert krav med tid­li­ge­re an­bud hel­ler, men tid­li­ge­re har det ved byt­te av ope­ra­tø­rer for fly og båt ikke va­ert ak­tu­elt å IKKE ta det far­tøys­ope­ra­ti­ve mann­ska­pet vi­de­re, nett­opp for å hind­re tap av kva­li­tet i tje­nes­te­ne. I den ju­ri­dis­ke vur­de­rin­gen som Syke­hus­inn­kjøp HF har gjort «tror man» at virk­som­hets­over­dra­gel­se ikke vil va­ere lov­lig. Det­te var også re­sul­ta­tet av vur­de­rin­gen helse­mi­nis­te­ren fikk gjen­nom­ført. Sla­get på det­te punk­tet er i prak­sis tapt, hev­der han.

– En­hver god ju­rist som gjør for­sø­ker å opp­fyl­le opp­drags­gi­vers øns­ke i en ju­ri­disk uover­ens­stem­melse­best il­lust­rert ved retts­sa­ker hvor det stil­ler ju­ris­ter på beg­ge fron­ter, beg­ge hev­der na­tur­lig­vis at de har lo­ven på sin side.

Han me­ner det hele står og fal­ler ved spørs­måls­stil­lin­gen:

Vil det va­ere lov­stri­dig å ha virk­som­hets­over­dra­gel­se? Svar: Ja

Er det mu­lig å gjen­nom­føre virk­som­hets­over­dra­gel­se for å iva­re­ta lo­kal kunn­skap? Svar: Ja

Urik­tig be­greps­bruk

«Tje­nes­ten for­ut­set­ter at båt­fø­rer har er­fa­ring fra na­vi­ge­ring i farts­om­rå­de 4» he­ter det. – Kort for­klart er «Farts­om­rå­de 4» et inn­a­sk­ja­ers fart hvor man ikke krys­ser len­ger åpne hav­strek­nin­ger enn 25 nau­tis­ke mil. (46,3km). Med and­re ord farts­om­rå­de 4 strek­ker seg langs hele norske­kys­ten og for­tel­ler ikke noe an­net enn av­stand fra land og over­ho­det ikke noe om ope­ra­sjons­om­rå­det for båtam­bu­lan­sen i Lop­pa, Hasvik og Al­ta kom­mu­ne. An­buds­teks­ten blir der­for ikke noe an­net enn ufri­vil­lig ko­misk når det vi­de­re be­skri­ves: «Opp­drags­gi­ver vil vur­de­re til­by­ders plan for opp­la­e­ring i farts­om­rå­det. De­talj­nivå og om­fang av fak­tisk na­vi­ge­ring i farts­om­rå­det før inn­rul­le­ring i tje­nes­ten vil vekt­leg­ges sa­er­skilt»

– Tan­ken bak teks­ten er tro­lig et for­søk på å iva­re­ta lo­kal kunn­skap etter ord­re fra helse­mi­nis­te­ren, men slik ord­ly­den fore­lig­ger med­fø­rer det at en båt­fø­rer med er­fa­ring fra ytre Har­dan­ger­fjord fyl­ler kra­vet i an­bu­det like godt som skip­per­ne på MW As­heim, kon­trer le­de­ren i lege­for­enin­gen.

Åp­ner for ny lo­ka­li­se­ring?

Røs­bø me­ner åp­nes for end­ring av sta­sjo­ne­rings­sted uten hen­syn til styre­ved­tak om å ikke end­re sta­sjo­ne­rings­sted: I an­bu­det står det: «Sta­sjo­ne­rings­sted for båt er pr. ti­den Øks­fjord. Sta­sjo­ne­rings­ste­det vil kun­ne end­res etter opp­drags­gi­vers be­hov» Av Finn­marks­syke­hu­sets pro­to­koll fra styre­møte nr. 3. 19.april 2018, Sak 24/2018 Am­bu­lanse­plan Finn­marks­syke­hu­set HF 2019-2029 , ble det gjort føl­gen­de ved­tak:

«Sty­ret ved­tar at båtam­bu­lan­sen skal va­ere sta­sjo­nert i Øks­fjord.»

Kan ha gam­melt far­tøy?

An­bu­det leg­ger opp at nes­te kon­trak­tør skal stil­le med et gam­melt far­tøy, hev­der Røs­bø.

– Da­gens far­tøy er 24 år gam­melt. Ved at det hel­ler ikke set­tes noen øvre gren­se på al­der kan man ri­si­ke­re at nes­te far­tøy er fra 1986. Man vekt­leg­ger pris 50%, far­tøy­ets ut­for­ming 35%, le­ve­rings­sik­ker­het 15%.

«Det for­ven­tes en kost­nads­re­duk­sjon ba­sert på sam­men­lign­ba­re an­buds­kon­kur­ran­ser gjen­nom­ført i re­gio­nen» og vi­de­re «For å opp­nå dis­se re­duk­sjo­ne­ne må man kut­te kost­na­der en plass, og slikt grep kan va­ere å gå inn med et eld­re far­tøy»

– Det­te fjer­ner en­hver tvil om at man ikke øns­ker et mo­der­ne

Her er noen av anke­pun­te­ne fra Røs­bø I no­ta­tet fra Røs­bø har han en rek­ke mot­fore­stil­lin­ger.

far­tøy byg­get i tråd med da­gens sik­ker­hets­krav. Vi snak­ker her om drift av am­bu­lanse­båt i en av de mest vaer­ut­sat­te ope­ra­sjons­om­rå­de­ne for båtam­bu­lan­se langs hele Norske­kys­ten, og med de lengs­te trans­port­av­stan­der, skri­ver Røs­bø.

La­ve­re krav

Det nes­te far­tøy­et har be­ty­de­lig la­ve­re krav til ope­ra­sjons­egen­ska­per enn da­gens far­tøy, er tolk­nin­gen til Røs­bø.

– I krav­spe­si­fi­ka­sjo­ne­ne kre­ves det at far­tøy­et skal kun­ne gå fullas­tet i 25 knop i inn­til 75cm bølge­høy­de. Det­te in­ne­ba­erer at skro­get skal tåle slag og på­kjen­ning fra bøl­ger inn­til kraft på 1G. Det­te er vel og bra på Mjø­sa, ikke på Lopp­ha­vet. Hur­tig­gå­en­de bå­ter som går i det­te far­van­net og for­ven­tes å ope­re­re i gans­ke dår­lig va­er bør tåle mi­ni­mum 3G. Det er sva­ert van­lig å va­ere mer enn 75 cml bølge­høy­de i Sør­øy­sund­bas­sen­get og da­gens far­tøy har en ru­ti­ne-has­tig­het på 27 knop. MW As­heim, tross sine 24 år hol­der far­ten gans­ke godt selv i be­ty­de­lig dår­li­ge­re va­er og stør­re bøl­ger, og for­kla­res ved at skro­get er di­men­sjo­nert for å tåle 6G. Am­bu­lanse­bå­ten for Lop­pa, Hasvik og Al­ta er uten tvil den am­bu­lanse­res­sur­sen som er minst sår­bar for uva­er i hele Finn­mark. Det vil ikke va­ere til­fel­let ved for det nes­te far­tøy­et ut i fra de krav­spe­si­fi­ka­sjo­ne­ne som fore­lig­ger, skri­ver han.

– Dår­lig ved­li­ke­hold pre­mie­res

Røs­bø me­ner man også trap­per ned ut­styrs­mes­sig.

– Det fin­nes ikke noe re­gel­verk som re­gu­le­rer båtam­bu­lan­ser. De klas­si­fi­se­res som pas­sa­sjer­far­tøy. For pas­sa­sjer­far­tøy er det kun krav om over­le­vel­ses­drakt til det ma­ri­ti­me mann­ska­pet. Pas­sa­sje­re­ne må kla­re seg med bare red­nings­ves­ter. På en am­bu­lanse­båt be­står pas­sa­sje­re­ne ut over helse­per­so­nell av en el­ler fle­re syke men­nes­ker som ikke er i stand til å iva­re­ta seg selv. Det­te tok man høy­de for ved for­ri­ge an­buds­run­de og krev­de at ope­ra­tør skul­le stil­le med over­le­vel­ses­drakt til pa­si­en­ter, am­bu­lanse­per­so­nell og lege. Det­te gjen­fin­nes ikke i an­bu­det som fore­lig­ger.

Som sjø­manns­lege og tid­li­ge­re sjø­mann vet han at den størs­te fak­to­ren for å over­le­ve et for­lis i ark­tis­ke strøk er om man kom­mer seg tørr over i flå­ten.

– Vi­de­re frem­kom­mer det at an­bu­det at ved­li­ke­hold ikke prio­ri­te­res. Det bes om at til­by­de­re skal frem­leg­ge plan for ved­li­ke­hold i kon­trakts­pe­rio­den som er 8 +1+1 år, og spe­si­fi­se­re hvil­ket ved­li­ke­hold som vil kre­ve drifts­stans: «Opp­drags­gi­ver vil gi høy­est sco­re til til­bud med minst plan­lagt drifts­stans som føl­ge av ved­li­ke­hold»

– Mind­re krav til ut­styr

Det er re­du­ser­te krav til medi­sinsk ut­styr enn da­gens far­tøy, hev­der Røs­bø. – Båtam­bu­lan­sen i Vest-finn­mark kjø­rer de sy­kes­te pa­si­en­te­ne, gjer­ne når selv red­nings­he­li­kop­te­ret må gi opp mot uva­e­ret. Hva som er

det fag­li­ge ra­sjo­na­le bak å re­du­se­re det medi­sins­ke ut­sty­ret om­bord er vans­ke­lig å skjøn­ne, og kan umu­lig re­pre­sen­te­re en styr­king av tje­nes­te­ne, skri­ver han.

Lo­kal kom­pe­tan­se

– Det ikke noen tegn til at man øns­ker å ta vare på lo­kal kom­pe­tan­se ved å brin­ge det ma­ri­ti­me per­so­nel­let vi­de­re i en ny tje­nes­te uav­hen­gig av hvil­ken ope­ra­tør som vin­ner an­bu­det. Den­ne lo­kal­kunn­ska­pen er helt av­gjø­ren­de for å hind­re tap av kva­li­tet i den vi­de­re tje­nes­ten, fast­slår Røs­bø. Han opp­sum­me­rer: – Slik jeg vur­de­rer det er det ak­tu­el­le an­bu­det for am­bu­lanse­båt i Vest-finn­mark en mar­kert kva­li­tets­re­duk­sjon sam­men­lig­net med tje­nes­ten vi har i dag, langt mind­re enn opp­gra­de­ring som helse­mi­nis­te­ren har lo­vet oss. An­bu­det er av en så dår­lig kva­li­tet at det bør kan­sel­le­res og gjø­res på nytt.

REA­GE­RER: Le­der i Finn­mark lege­for­ening, Paul Olav Røs­bø, stil­ler seg sva­ert kri­tisk til an­buds­do­ku­men­tet som er lagt ut.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.