Uts­olgt for messe­plas­ser

Stor på­gang for å bli med på Nord­norsk han­dels­mes­se i Finn­marks­hal­len.

Altaposten - - NYHETER - Av Mai­ken Aman­da Brenn­ås mai­ken@al­ta­pos­ten.no

Mes­sa ble en suk­sess i de­but­året 2017, men til hel­ga sat­ser de enda stør­re. – I fjor ble det solgt va­rer for fle­re ti­talls mil­lio­ner kro­ner, for­tel­ler Stigh Aar­stein i sel­ska­pet Mye­vents AS, som ar­ran­ge­rer Nord­norsk han­dels­mes­se i hal­len. – Det ble solgt eks­tremt mye va­rer, og fle­re av ut­stil­ler­ne ble tom­me for va­rer før mes­sen var fer­dig. Jeg tror det var et re­sul­tat av gode pri­ser og et bredt ut­valg av va­rer, sier han.

Til­rette­lagt for Finn­mark

Aar­stein tror en an­nen år­sak til den sto­re suk­ses­sen i fjor bun­ner i at mes­sen i Al­ta var til­rette­lagt kun­de­ne i Finn­mark, noe den også kom­mer til å va­ere i år. – Vi må se på hva det er mar­ked for i Al­ta. Det er ikke sik­kert det sam­me fun­ge­rer i Troms, som i Finn­mark. Her er det et stort fo­kus på scoo­ter og ca­ra­van, mens i Troms fin­nes det ikke en enes­te scoo­ter­løy­pe. Der­for blir det helt na­tur­lig å fo­ku­se­re på det­te her, sier han. Vi­de­re for­tel­ler Aar­stein at alt er lagt til ret­te for at den Nord­nors­ke Han­dels­mes­sen skal bli en stor suk­sess, også i år.

– Det er førs­te gang i his­to­ri­en at vi er uts­olgt for messe­plas­ser. Det var vi nes­ten tre uker før den åp­ner, og det er gans­ke unikt. Det må jo tyde på at folk har tro på kon­sep­tet, og at folk kom­mer til å be­sø­ke mes­sa, sier han.

67 ak­tø­rer

I år er det 67 uli­ke ak­tø­rer som skal stil­le ut pro­duk­te­ne sine, og Aar­stein for­tel­ler at du vil fin­ne alt av pro­duk­ter in­nen­for fri­lufts­liv og mote til scoo­ter, ca­ra­van og mo­tor. – Vi kom­mer også til å gjen­ta suk­ses­sen fra i fjor med en Fun­park for barn. I fjor had­de vi seks uli­ke barne­ak­ti­vi­te­ter, og i år har vi dob­let det til 12. Vi skal blant an­net ha mini­hoppe­slott og ball­bin­ge for de al­ler mins­te, sto­re hoppe­slott, skli­er, bungee-run og et opp­legg med VR- bril­ler for de stør­re, sier han.

Un­der­hold­ning

I til­legg til spen­nen­de pro­duk­ter og ak­ti­vi­te­ter, for­tel­ler Aar­stein at selv­es­te Frank Ar­ne Ol­sen fra Hon­nings­vå­grevy­en kom­mer for å un­der­hol­de lør­dag kveld. – Vi kom­mer til å leg­ge ut et be­gren­set an­tall bil­let­ter til pub­li­kum i Al­ta. Til van­lig kos­ter et slik show rundt 400 kro­ner, men vi kom­mer til å sel­ge bil­let­te­ne for 290 kro­ner, sier han.

Aar­stein er stolt over det bre­de spek­te­ret av ak­tø­re­ne som skal stil­le ut, og gle­der seg til å hol­de mes­se i Al­ta. – Ja­gu­ar kom­mer for å stil­le ut en split­ter ny hele­lek­trisk bil som he­ter Ja­gu­ar I-PACE, og den fin­nes det bare et få­tall av i Nor­ge. Rå­tas­sen Por­sche kom­mer, og de har med seg fle­re uli­ke bi­ler. Det byg­ges også et unikt Nord­lys­hus på 25 kvm der kan man lig­ge i sen­ga å se ut gjen­nom tak­vin­du­ene, noe som tu­rist­na­e­rin­gen bur­de els­ke, sier han.

Godt sam­ar­beid

Nå hå­per Aar­stein at det er man­ge som kom­mer for å be­sø­ke mes­sen, slik at de kan kom­me til­ba­ke igjen til nes­te år.

– Vi er vel­dig takk­nem­lig for sam­ar­bei­det med de lo­ka­le, na­e­rings­li­vet og for­enin­ger. De bi­drar med alt i fra det elek­tris­ke, til å hjel­pe til med mat, fri­vil­li­ge og par­ke­ring. Vi er opp­tatt av å kjø­pe flest tje­nes­ter her i by­en, så vi kan gi noe til­ba­ke til det lo­ka­le na­e­rings­li­vet her i Al­ta, sier han, før det bra­ker løs på fre­dag.

KLAR FOR STORINNRYKK: Mats Ja­kob­sen og Stigh Aar­stein kom bra igang med mes­sa i Finn­marks­hal­len. I år blir det fullt hus av ut­stil­le­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.