An­mel­des for uri­ne­ring

Altaposten - - NYHETER -

Ble ad­vart om at det vil­le få kon­se­kven­ser. En po­liti­pa­trul­je i Al­ta kom natt til lør­dag over en mann som lot van­net på byg­get til Al­ta bi­blio­tek. – Han ble på­lagt å for­la­te sen­trum for den­ne gang og gjort opp­merk­som på at uri­ne­rin­gen blir an­meldt, skri­ver po­li­ti­et, som opp­ly­ser at sak opp­ret­tes. Det er i po­liti­ved­tek­te­ne for Al­ta kom­mu­ne at uri­ne­rings­for­bu­det er ned­felt. I pa­ra­graf 19 frem­går det at det på, ut over el­ler i umid­del­bar naer­het av of­fent­lig sted er for­budt å uri­ne­re. Her står det for øv­rig også at det på sam­me sted som an­gitt over er for­budt å kas­te «glass, flas­ker, tygge­gum­mi, pa­pir, frukt­skall el­ler an­net av­fall» samt å «gri­se til med ma­ling, tusj, spray­pro­duk­ter e.l».

URINERTE; Uten­for bi­blio­te­ket lot man­nen det stå til. Det kan bli dyre drå­per.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.