– Må inn­fri rønt­gen­krav

Altaposten - - Sidan 1 - Av Rolf Ed­mund Lund rolf@al­ta­pos­ten.no

Finn­mark Lege­for­ening kre­ver rønt­gen­til­bud døg­net rundt i Al­ta.

Finn­mark lege­for­ening går på bar­ri­ka­de­ne for rønt­gen­tje­nes­ter hele døg­net på Al­ta na­er­syke­hus. – Hvis ikke det blir døgn­kon­ti­nu­er­lig bil­led­dia­gnos­tikk, spar­ker man bein un­der hele mo­del­len for Al­ta na­er­syke­hus. Hvis mål­set­tin­gen er at 80 pro­sent av tje­nes­te­ne kan fås i Al­ta, så må det også gjel­de for rønt­gen, sier styre­med­lem Olav Gun­nar Bal­lo, som da også vekt­leg­ger MR og CT. – CT er ve­sent­lig for å opp­da­ge blød­nin­ger i for­bin­del­se med hjerne­slag, så her bør og må be­red­ska­pen va­ere 24/7, sier Bal­lo.

– Ram­mer ikke Ham­mer­fest

Al­ta­pos­ten kun­ne 24. sep­tem­ber av­slø­re at det leg­ges opp til al­min­ne­li­ge rønt­gen­tje­nes­ter fra 08 til 16 på hver­da­ger i na­er­syke­hu­set, sam­ti­dig som CT skal til­bys to da­ger i uka, mens MR skal va­ere til­gjen­ge­lig fire gan­ger i uka uten­om van­lig åp­nings­tid. Det­te får sty­ret i Finn­mark lege­for­ening til å rea­ge­re. – Vi sy­nes også det er mer­ke­lig at man ikke for­hol­der seg til løf­te­ne i for­kant. Døgn­kon­ti­nu­er­lig be­red­skap på rønt­gen vil ikke ram­me fag­mil­jø­et i Ham­mer­fest, all den tid det vil va­ere be­hov for pro­fe­sjo­nell opp­føl­ging fra de som skal ana­ly­se­re bil­de­ne, på­pe­ker Bal­lo over­for Al­ta­pos­ten.

Un­der­gra­ver mo­del­len

Han har fått mye kjeft i syke­hus­de­bat­ten på grunn av at han for­fek­ter at det ikke er grunn­lag for akuttog føde­av­de­ling i Al­ta, sam­ti­dig som han tar til orde for å be­va­re fag­mil­jø­et i Ham­mer­fest. – Grunn­la­get for en slik ana­ly­se, er at det byg­ges opp tje­nes­ter i Al­ta som iva­re­tar 80 pro­sent av det som etter­spør­res. Da må ikke helse­fore­ta­ket un­der­gra­ve en slik mo­dell, me­ner Bal­lo, som selv var sen­tral i Al­ta Ap da øye­kli­nik­ken kom på plass. – Det hand­ler jo nett­opp om at det er en tje­nes­te som be­tyr mye for Al­ta, men som hel­ler ikke ska­der fag­mil­jø and­re ste­der, sier han.

Bal­lo sier sam­ti­dig at hele 10 pro­sent av kost­na­de­ne hand­ler om trans­port. – Man­ge av rei­se­ne vil dreie seg om rønt­gen, så jeg skjøn­ner ikke mot­stan­den mot å vri res­sur­ser fra trans­port til be­hand­ling, sier han. Det vil også gjø­re hver­da­gen bed­re for man­ge pa­si­ent­grup­per.

En­stem­mig sty­re

Le­der i Finn­mark lege­for­ening, Paul Olav Røs­bø klar­gjør at det er et en­stem­mig sty­re som går på bar­ri­ka­de­ne for rønt­gen 24/7. Han min­ner om at rønt­gen­tje­nes­ten ved Al­ta helse­sen­ter var åpen fra 08 til 23 mens Al­ta kom­mu­ne selv drev den.

– Det­te in­ne­bar at man ved mis­tan­ke om brudd­ska­der i ar­mer el­ler bein tid­li­ge­re kun­ne av­kla­re om det fore­lå noe brudd uten å sen­de den skad­de vi­de­re.

– Uhel­dig

Sty­ret i Finn­mark lege­for­ening me­ner det­te både er uhel­dig for både helse­tje­nes­te­ne i Al­ta til­gren­sen­de kom­mu­ner. Også når det er akutt. – Når det nå er av­klart at det både skal etab­le­res CT- og Mr-til­bud i Al­ta, me­ner Finn­mark lege­for­ening at en na­tur­lig kon­se­kvens er at MR gjø­res til­gjen­ge­lig på alle hver­da­ger. CT, på lin­je med al­min­ne­li­ge rønt­gen­tje­nes­ter, bør gjø­res til­gjen­ge­lig som et døgn­kon­ti­nu­er­lig til­bud. Hjerne­slags­be­hand­lin­gen vil kun­ne star­tes opp umid­del­bart i Al­ta med en Ct-ma­skin, ved at CT av­dek­ker om det fore­lig­ger blod­propp el­ler blød­ning. Ved blod­propp vil da mid­ler som lø­ser opp prop­pen kun­ne gis lo­kalt, før vi­de­re trans­port til syke­hus, he­ter det i opp­sum­me­ring fra lege­for­enin­gen. – Si­den vo­lu­met av rønt­gen­tje­nes­ter vil va­ere stort i Al­ta, vil et slikt til­bud kun­ne hol­de høy fag­lig kva­li­tet, uten å svek­ke fag­mil­jø­et ved Ham­mer­fest syke­hus, fast­slår de.

REAGERER: Le­der Paul Olav Røs­bø og styre­med­lem Olav Gun­nar Bal­lo i Finn­mark lege­for­ening me­ner det er nød­ven­dig med be­red­skap 24/7.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.