For­ny­et båt­hav­na

Altaposten - - Sidan 1 - Av Ulf Jør­gen­sen re­dak­sjo­nen@al­ta­pos­ten.no

Har opp­gra­dert kai­ene for mer enn to mil­lio­ner.

Det er tatt sva­ert man­ge tun­ge løft i båt­hav­na i Skai­al­uft de sis­te åre­ne. Nå rig­ges det for en li­ten hvile­pau­se. – Vi la først ut pir fire med bryg­ger fra Ør­stad. Til sam­men er det de sis­te år lagt ut rundt 500 me­ter med bryg­ger, ut­lig­ge­re osv. Selv om bryg­ge­ne har kos­tet noe, kan vi li­ke­vel av­slut­te ut­leg­gin­gen av nye bryg­ger på pir to uten nye låne­opp­tak, sier le­der for havne­ut­val­get, Geir Elias­sen.

Gode av­ta­ler

Det­te har va­ert mu­lig si­den de har fått gode av­ta­ler med brygge­le­ve­ran­dø­re­ne.

– Stort sett har hver bryg­ge kos­tet over mil­lio­nen, men det er verdt pen­ge­ne, me­ner Elias­sen, som over­tok havne­sjef-job­ben et­ter Tor Amund­sen al­le­re­de i 1985.

Elias­sen vet hva det vil si å drif­te lands­de­lens nest størs­te ma­ri­na. Det er all­tid noe som ven­ter på for­bed­ring, og i en så stor havn, opp­står det også uven­te­de pro­ble­mer. Når no­en rin­ger er det bare å set­te seg i bi­len, med­lem­me­ne skal ha strøm til bå­te­ne – og alle skal lig­ge trygt.

Trygg havn

– Nå er vi to som tar oss av selve hav­na, Ed­mund Han­sen og jeg. Det sam­me er til­fel­le med slipp­kjø­rin­ga. Når den ene har fe­rie, trør vi­ka­ren til. Sam­ar­beid er et nøk­kel­ord for alle som sjøtter dis­se opp­ga­ve­ne, sier Elias­sen.

Med­lem­me­ne av Al­ta Båt­for­ening skal føle at bå­te­ne lig­ger trygt. Det sier seg selv at man nå har en me­get trygg og tje­ne­lig havn, når det bare er nye bryg­ger med skik­ke­li­ge ut­rig­ge­re. – Det er nok dess­ver­re sånn at man­ge tid­li­ge­re har måt­tet ba­lan­se­re på sma­le plan­ker for å en­tre bå­ten. Der­for er det mor­somt å kun­ne slå fast, at nå er den gam­le ti­den med bryg­ger la­get på dug­nad av med­lem­me­ne, his­to­rie. Bare det er verdt en fei­ring, sier han.

Nytt lås­sys­tem

De sis­te åre­ne har ikke in­ves­te­rin­ge­ne bare dreid seg om bryg­ger. Nytt lås­sys­tem, ut­fyl­ling og stein­set­ting som har ut­vi­det havne­om­rå­det, og ka­mera­over­vå­king av hele hav­na, er kom­met de sis­te åre­ne. Det er all­tid noe som ven­ter på dug­nads­gjen­gen. – Vi må ikke glem­me at vi har egen kai med kra­ne, slipp og ikke minst et klubb­hus med i alle fall et kaffe­kok i lø­pet av da­gen. På klubb­hu­set sam­les med­lem­me­ne og lø­ser ver­dens­pro­ble­me­ne over en kaffe­kopp. Kaf­fe­rom­met er selv­sagt vik­tig, fast­slår Elias­sen.

Han med­gir at det har va­ert tun­ge tak for å få bryg­ge­ne på plass. For to år si­den an­skaf­fet for­enin­ga ar­beids­båt som brin­ger bryg­ger og ut­rig­ge­re på plass, men alt skal løf­tes med hand­makt. Der­for er ikke ut­leg­gin­gen no­en jobb for eld­re men­nes­ker med svak helse.

400 med­lem­mer

Det er ikke så man­ge som mel­der seg på dug­nad len­ger. Båt­for­enin­ga har vel 400 med­lem­mer. 260 med­lem­mer har bå­te­ne i hav­na. – Alle skal føle seg tryg­ge når bå­te­ne er skik­ke­lig for­tøyd. De sis­te år har vi ikke hatt storm, men jeg me­ner at mo­lo­en tå­ler no­en vind­kast et­ter for­len­gel­sen og ut­bed­rin­ge­ne. Vi har en trygg og bil­lig havn, fast­slår havne­sje­fen, idet han tar tak i en av ut­rig­ger­ne sam­men med sine ar­beids­kol­le­ger for å brin­ge den på plass. Et­ter­på kom­mer opp­må­lin­gen, alle får den sam­me bred­de som tid­li­ge­re. Akku­rat det er me­get vik­tig.

– Vi fikk en bryg­ge for lite, men juk­ser det til inn­til den sis­te bryg­ga kom­mer. Det er in­gen kri­se, alt un­der full kon­troll. Når hel­ga kom­mer, kan vi sove godt og vite at vi har nye bryg­ger i hele hav­na. For oss er det­te sva­ert vik­tig, kon­klu­de­rer Geir Elias­sen.

FULL KON­TROLL: Geir Elias­sen, Bjør­nar Lar­sen, Øy­vind Em­blems­våg og Ed­mund Han­sen brin­ger en av de man­ge bryg­ge­ne på plass.

JUSTERING: Geir Elias­sen job­ber og på­ser at alt stem­mer når bryg­ge­ne plas­se­res.

STO FOR FRAKTEN: Kåre Ny­heim frak­ter bryg­ger og ut­rig­ge­re fra land til den nye pi­ren med for­enin­gas ar­beids­båt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.