Av­dek­ket fle­re gro­ve av­vik

Altaposten - - Sidan 1 -

Fyl­kes­man­nen har av­dek­ket al­vor­lig lov­brudd ved barne­avlast­nin­gen i Al­ta. Blant an­net mang­ler de an­sat­te nød­ven­dig kom­pe­tan­se til å kom­mu­ni­se­re med fle­re av bar­na og er der­for redd det skal føre til uro, frust­ra­sjon og selv­ska­ding. Kom­mu­nen job­ber med å lage en plan for å luk­ke av­vi­ke­ne.

Til­syn ved barne­avlast­nin­gen i Al­ta har av­dekt al­vor­li­ge av­vik. Av Astrid Krogh astrid@al­ta­pos­ten.no Fyl­kes­man­nen i Finn­mark gjen­nom­før­te til­syn ved en­he­ten 11. juni 2018. Tre da­ger se­ne­re ble det av­holdt et opp­sum­me­ren­de møte med gjen­nom­gang av funn, skri­ver fyl­kes­man­nen i rap­por­ten fra til­sy­net. Kon­klu­sjo­nen er at Al­ta kom­mu­ne ikke har et sys­tem som sik­rer for­svar­lig tje­neste­ut­øvel­se gjen­nom plan­leg­ging, gjen­nom­fø­ring og kon­troll. – Det er brudd på helse- og om­sorgs­tje­neste­lo­ven § 4-1 og 4-2, jf. 3-6, nr. 2, jf. for­skrift om le­del­se og kva­li­tets­for­bed­ring , står det i rap­por­ten.

Kom­mu­ni­ka­sjon

Sand­fall­tu­net yter av­last­ning og fri­tids­til­bud over­for barn og unge mel­lom 0 og18 år, med spe­si­el­le be­hov. De fles­te av bar­na har mer enn én dia­gno­se, fle­re av dem har be­hov for al­ter­na­tiv sup­ple­ren­de kom­mu­ni­ka­sjon.

En­he­ten har, iføl­ge rap­por­ten til fyl­kes­man­nen, kart­lagt og ri­siko­vur­dert en­kelt­barn/ung­dom­mer, og «vur­dert at mang­len­de kom­mu­ni­ka­sjons­kom­pe­tan­se med­fø­rer ri­si­ko for frust­ra­sjon, uro og selv­ska­ding hos fle­re barn.» Be­ho­vet for kom­mu­ni­ka­sjons­kom­pe­tan­se frem­går også av kom­pe­tanse­plan. Kom­mu­nen har ikke vur­dert hvil­ken kom­pe­tan­se de må set­te inn for å sik­re for­svar­lig­het i tje­neste­ut­øvel­sen, skri­ver fyl­kes­man­nen.

Lang lis­te med av­vik

Lis­ten over av­vik, som fyl­kes­man­nen har av­dekt, er lang.

Pri­maer­kon­takt­an­sva­ret for fle­re av bar­na/ung­dom­me­ne er til­lagt as­sis­ten­ter. Skal egent­lig lig­ge hos miljø­te­ra­peu­ter og miljø­ar­bei­de­re. (Høg­sko­le- el­ler vgs ut­dan­ning)

Har meldt inn 19 an­sat­te. Fyl­kes­man­nen har fått do­ku­men­ta­sjon på at tje­neste­yter­grup­pa be­står av fle­re enn 19 når vi­ka­rer reg­nes med. Kun syv skje­ma for ge­ne­rell opp­la­e­rings­plan er fylt ut/del­vis fylt ut. Skje­ma for do­ku­men­ta­sjon av vei­led­ning vi­ser 33 skje­ma, 11 da­tert og in­gen er sig­nert av vei­le­der. Man­gel­full do­ku­men­ta­sjon på opp­la­e­ring og vei­led­ning.

Det er opp­la­e­rings­skje­ma for to av bar­na/ung­dom­me­ne. Fore­lig­ger do­ku­men­ta­sjon på opp­la­e­ring av det ene bar­net. Do­ku­men­ta­sjon på helse­hjelp sen­des ut av av­last­nings­in­sti­tu­sjo­nen og lag­res ikke. Do­ku­men­ta­sjo­nen de­fi­ne­res som lø­pen­de do­ku­men­ta­sjon mel­lom for­eld­re, barn, barne­hage/ sko­le og av­last­nings­en­het.

Helse­opp­føl­ging: Ikke kon­kre­ti­sert og sys­te­ma­ti­sert i lø­pen­de do­ku­men­ta­sjon. Gjen­nom­fø­res bru­ker­mø­ter, men ikke re­fe­rat. Me­di­sins­ke pro­blem­stil­lin­ger drøf­tes i per­so­nal­mø­ter og blir do­ku­men­tert i re­fe­ra­ter, men ikke lagt inn i det en­kel­te bar­nets/ung­dom­mens bru­ker­perm. Prak­si­sen med å do­ku­men­te­re helse­hjelp i kom­mu­ni­ka­sjons­perm som føl­ger bar­net mel­lom hjem, sko­le og in­sti­tu­sjon er ikke i tråd med jour­nal­for­skrif­tens reg­ler. Det re­sul­te­rer i at den­ne do­ku­men­ta­sjo­nen ikke fin­nes i bar­nets jour­nal.

Opp­da­te­ring av medi­ka­ment­lis­te ba­se­res i no­en grad på in­for­ma­sjon fra for­eld­re.

Akutt­me­di­sin opp­be­va­res i grov­kjøk­ken. Rom­met er låst, men alle an­sat­te har til­gang. Me­di­sinsk fag­lig råd­gi­ver for virk­som­he­ten har ikke del­tatt i ut­vik­ling, ved­li­ke­hold og eva­lu­e­ring av sys­tem for in­tern kon­troll av lege­mid­del­hånd­te­ring. En­he­tens lege­mid­del­hånd­te­ring er ikke i sam­svar med for­skrift om lege­mid­del­hånd­te­ring. Opp­be­va­rin­gen av B-pre­pa­ra­ter er ikke i sam­svar med for-

skrift om lege­mid­del­hånd­te­ring.

Gjen­nom­fø­rer ikke in­di­vi­du­el­le for­eldre­sam­ta­ler el­ler for­eldre­mø­ter. Skal va­ere to av hver hvert år. Inn­hen­tes ikke på­rø­ren­des er­fa­rin­ger, ei hel­ler fra de an­sat­te.

Det ut­øves ikke kon­troll i sty­rings­lin­ja, fag­lig for­svar­lig­het rap­por­te­res ikke og etter­spør­res hel­les ikke.

Gjen­nom­gang av en­he­ten i mai 2017. For­hold som ble på­pekt er ikke kor­ri­gert.

Har ikke elek­tro­nisk jour­nal­sys­tem og ikke elek­tro­nisk av­viks­sys­tem.

Fyl­kes­man­nen vur­de­rer at den kom­pe­tan­sen som er etab­lert ved Sand­fall­tu­net ikke sik­rer fag­lig for­svar­lig­het alle da­ger/vak­ter. De leg­ger mang­len­de sam­svar mel­lom re­sul­tat av kom­pe­tanse­kart­leg­ging, der be­ho­vet for kom­mu­ni­ka­sjons­kom­pe­tan­se er frem­he­vet, og fak­tisk kom­pe­tan­se til grunn for de­res vur­de­ring.

– Ikke for­svar­lig

Fyl­kes­man­nen på­pe­ker at drif­ten ikke sik­rer fag­lig for­svar­lig­het. – Tje­neste­yte­ren set­ter ikke av tid til plan­leg­ging, for­be­re­del­ser, opp­da­te­rin­ger, tverr­fag­lig sam­ar­beid, do­ku­men­ta­sjon mm. Opp­sum­mert vur­de­rer Fyl­kes­man­nen at drif­ten ved Sand­fall­tu­net ikke er plan­lagt på en måte som sik­rer fag­lig for­svar­lig­het. – Fyl­kes­man­nen vur­de­rer at kom­mu­nen ikke har en kon­troll med tje­neste­ut­øvel­se som sik­rer at svikt fan­ges opp og kor­ri­ge­res. Vi­de­re vur­de­rer de at kom­mu­nen ikke har kon­trol­le­ren­de prak­sis for­di det ikke ut­øves kon­troll i sty­rings­lin­ja, fag­lig for­svar­lig­het etter­spør­res ikke, det gjen­nom­fø­res ikke bru­ker­un­der­sø­kel­ser, på­rø­ren­des er­fa­rin­ger inn­hen­tes ikke sys­te­ma­tisk og hel­ler ikke de an­sat­tes er­fa­rin­ger.

I gang med en plan

Kom­mu­nal­le­der for helse og so­si­al i Al­ta kom­mu­ne, John Hel­land, sier de ikke kan gå i de­talj når det gjel­der rap­por­ten, men at de job­ber med å sva­re ut rap­por­ten. De har fått frist til 19. ok­to­ber med å lage en plan for hvor­dan av­vik skal luk­kes, og å lage en over­sikt over hva som er gjort. – Fyl­kes­man­nen har fun­net at Al­ta kom­mu­ne ikke har fulgt lo­vens krav til sys­tem og kon­troll, og sli­ke lov­brudd er selv­føl­ge­lig noe vi ser al­vor­lig på.

Syste­mer og kon­troll er ikke bare by­rå­kra­ti, men verk­tøy som skal sik­re at våre bru­ke­re får de tje­nes­te­ne de har krav på. Når sli­ke av­vik blir do­ku­men­tert fra Fyl­kes­man­nen, må vi som kom­mu­ne la­ere av det­te og umid­del­bart star­te ar­bei­det med å ret­te opp det som ikke er godt nok, sier Hel­land.

AL­VOR­LI­GE AV­VIK: Sand­fall­tu­net ble åp­net i juni 2017. Nå har Fyl­kes­man­nen i Finn­mark på­pekt fle­re al­vor­li­ge av­vik et­ter til­syn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.