Ber om full gjen­nom­gang

Altaposten - - Nyheter -

– Jeg har sendt en mail til ord­fø­re­ren der jeg ber om en ori­en­te­ring og plan for hva man skal gjø­re. Og hvor­dan vi hav­net der igjen. Det­te øns­ker jeg svar på i kom­mune­sty­ret først­kom­men­de man­dag.

Det sier Ven­st­res Tri­ne Noodt. Hun har fått med seg Al­ta­pos­tens sak ons­dag den­ne uken, om al­vor­li­ge av­vik ved barne­avlast­nin­gen i Al­ta.

– Det­te er en sva­ert al­vor­lig sak. Kan for­eld­re va­ere tryg­ge på at bar­na de­res har det trygt og godt på barne­avlast­nin­gen, og at bar­na ved opp­hold der ikke ri­si­ke­rer å få en for­ver­ring av sin fy­sis­ke og psy­kis­ke hel­se?, skri­ver Noodt i sin mail til ord­fø­re­ren. Blant an­net har de an­sat­te meldt ifra om at de ikke har kom­pe­tan­se til å kom­mu­ni­se­re med fle­re av bar­na. De er redd det skal re­sul­te­re i frust­ra­sjon, uro og selv­ska­ding.

Fyl­kes­man­nen har også av­dek­ket at de an­sat­te ikke får ver­ken opp­la­e­ring el­ler opp­føl­ging, og ru­ti­ner for hånd­te­ring av medi­ka­men­ter er ikke i hen­hold til lov­giv­ning.

Tri­ne Noodt me­ner det bør gjø­res en full gjen­nom­gang av alle de kom­mu­na­le en­he­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.