Do­mi­ner­te i eget NNM

17-årin­gen Chris­ti­an Li Si­vert­sen im­po­ner­te på hjemme­bane i ka­ra­te-nnm.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Rolf Ed­mund Lund rolf@al­ta­pos­ten.no

Chris­ti­an Li Si­vert­sen tok to av Al­ta ka­rate­klubbs fire gull.

Ikke nok med at han på su­ve­rent vis sik­ret seg gull i både ka­ta (møns­ter) og kamp i Bul-hal­len, men han ras­ket også med seg beste­manns­pre­mi­en. – Det var in­gen tvil. Dom­mer­pa­ne­let gikk en­stem­mig inn for at Chris­ti­an skul­le få po­ka­len. Det er en hel­het­lig vur­de­ring av både re­sul­ta­ter og hold­nin­ger, for­tel­ler klubb­le­der Tom­my Ed­vard­sen i Al­ta ka­rate­klubb, som kun­ne gle­de seg over en flott ar­ran­ge­ment og hyg­ge­li­ge til­bake­mel­din­ger fra gjes­te­ne un­der det nord­nors­ke mes­ter­ska­pet. Fire gull Ta­len­te­ne i vert­skaps­klub­ben fikk da også vist seg fram på hjemme­bane. Til­sam­men fire gull, ni sølv og fire bronse­me­dal­jer var en pen ge­vinst og vi­ser at det dri­ves godt. – Det er ikke bare et spørs­mål om å ta Nnm-gull på, men også må­ten det gjø­res på. Chris­ti­an var helt su­ve­ren og fikk en flott opp­tur. Er­fa­rin­ger som er god å ha når man skal på NM el­ler and­re stev­ner, på­pe­ker Tom­my, man­nen som stif­tet ka­rate­klub­ben for over 30 år si­den, men som også gle­der seg stort over at nivå. I 15-17-års­klas­sen har Al­ta ka­rate­klubb fle­re stren­ger å spil­le på, et­ter­som Tho­mas Tho­mas­sen tok sølv og vis­te fi­ne tak­ter. Leng­re ned i års­klas­se­ne er det også ut­øve­re i stor fram­gang, som Ray­mond Op­dahl, Adri­an Bjer­ke, Patrik Mi­kal­sen Ed­vard­sen, Joakim An­dre­as­sen og Da­ni­el Kle­mets, som alle fikk me­dal­je rundt hal­sen. Spark i hal­sen 18-årin­gen Kim Erik Kle­mets har pas­sert al­ders­gren­sen og kun­ne den­ne gan­gen del­ta i full kon­takt, en øvel­se som kan vir­ke tem­me­lig bru­tal. Etter gull i ka­ta, ble det et tøft møte med Se­bas­ti­an Ol­sen fra Finn­nes. Kam­pen var helt jevn og vip­pet i beg­ge ret­nin­ger, da Kim Erik fikk en spark i hal­sen og måt­te mel­de pass. Han fikk imid­ler­tid nyt­tig og god er­fa­ring på hjemme­bane etter å ha blitt knock­et ut, er­fa­ring han kan bru­ke un­der NM i mars. Sik­ker­hets­bi­ten er vel­dig vik­tig i for­bin­del­se med full­kon­takt ka­ra­te, med helse­per­so­nell på plass.

– Høyt nivå

Tom­my Ed­vard­sen er dom­mer på høyt nivå og har god over­sikt over hva som rø­rer seg na­sjo­nalt og in­ter­na­sjo­nalt. Han ro­ser klub­be­ne for godt ar­beid.

– Grunn­la­get i Nord-nor­ge er vel­dig bra nivå­mes­sig. Det kos­ter

imid­ler­tid å del­ta på stev­ner na­sjo­nalt og uten­lands, stev­ner som gir er­fa­ring nok til å ta et eks­tra steg. Nivå­mes­sig er det vel­dig bra i fle­re klas­ser, så det er mu­lig å nå langt med skik­ke­lig tre­ning, sier han.

HAR HELE PAKKA: Chris­ti­an Li Si­vert­sen im­po­ner­te stort un­der NNM i ka­ra­te. Han tok to gull og fikk beste­manns­pre­mie. (Foto: Øys­ten Jo­hann­es­sen)

HAR­DE TAK: Kim Erik Klemts fikk nyt­tig er­fa­ring i full­kon­takt-kam­pen mot Se­bas­ti­an Ol­sen, men måt­te nøye seg med sølv. (Foto: Øys­ten Jo­hann­es­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.