5.000 kom på mes­sa

Altaposten - - Sidan 1 - Av Rei­ulf Grøn­ne­vik rei­ulf@al­ta­pos­ten.no

Messe­ge­ne­ra­len vil sat­se enda stør­re i 2019.

Han­dels­mes­sa dro be­sø­ken­de i tu­sen­tall til Finn­marks­hal­len. Nord­norsk han­dels­mes­se som gikk av sta­be­len i Finn­marks­hal­len den­ne hel­gen opp­lev­de ny be­søks­re­kord fra handle­lyst­ne og nys­gjer­ri­ge alta­va­e­rin­ger.

Tref­fer kjent­folk

Paul Ny­voll var en av de man­ge som lør­dag stakk inn­om mes­sa, som i år kun­ne skil­te med 65 uli­ke ak­tø­rer og be­drif­ter. – Jeg var her i fjor også og ser at det po­pu­la­ert, for det vir­ker som om det er fle­re folk her i år, sier Ny­voll.

På spørs­mål om hva han skal kjø­pe, for­tel­ler han at han ikke er ute etter noe spe­si­elt å leg­ge i handle­kur­ven. – Jeg og kona har kjøpt litt småt­te­ri. Vi er ikke her for­di vi må el­ler skal ha noe. For oss er det­te en flott møte­plass på vi tref­fer kjent­folk og hvor man kan drøm­me litt. – Hva drøm­mer du om å kjø­pe da? – En bad­stue had­de va­ert fint og det skal vi tit­te litt på, smi­ler Ny­voll. En an­nen som had­de tar tu­ren til mes­sa lør­dag var Egil An­dre­as­sen. Han sier han først og fremst be­sø­ker mes­sa på grunn av nys­gjer­rig­het:

– Det er spen­nen­de og moro å se hva de uli­ke be­drif­te­ne stil­ler ut. Kan­skje slår man til på et til­bud el­ler to, men jeg er ikke ute etter noe spe­si­elt. Bo­nu­sen med mes­sa er at jeg tref­fer kjent­folk, så den so­sia­le bi­ten er vik­tig. Også jeg drøm­mer om en bad­stue, sier An­dre­as­sen.

Stort salg

En rek­ke med Al­ta-be­drif­ter vis­te seg fram un­der årets han­dels­mes­se og for en­kel­te gikk sal­get stry­ken­de. Erik Nord og Vik­tor Es­berg som job­ber som sel­ge­re for Ski­doo Sen­te­ret opp­lev­de at de bare på fre­dag, åp­nings­da­gen, solg­te scoo­ter­k­la­er for over 100.000 kro­ner.

– Det­te er en flott mes­se og vi har solgt godt. Vi solg­te fak­tisk like mye kla­er un­der mes­sa i fjor, ler Nord som vi­ser en rek­ke kun­der uli­ke scoo­te­re og ATV-ER når Al­ta­pos­ten tit­ter inn­om lør­dag.

– Det er ikke slik at folk bare kjø­per seg en scoo­ter når de kom­mer inn­om, men vi har fått vel­dig gode til­bake­mel­din­ger og har le­vert mas­se til­bud på ATV-ER og scoo­te­re. Fre­dag og lør­dag solg­te vi to stykk ATV og fire scoo­te­re. Må­let vårt er først og fremst å vise fram sort­i­men­tet, sier Nord og Es­berg for­nøyd.

Inn­gikk sam­ar­beid

En an­nen be­drift som opp­lev­de en god salgs­helg var den lo­ka­le Alta­og Ka­ra­sjok-be­drif­ten Gra­ve­ni­id som de­sig­ner og produserer ull­kla­er i uli­ke va­ri­an­ter.

– Vår stand har hatt mas­se be­søk og det har også ført til at vi har solgt godt. Folk tren­ger jo luer og skjerf nå når vin­te­ren snart an­kom­mer, smi­ler ei­er An­ja Gra­ven.

Hun for­tel­ler at de har inn­gått sam­ar­beid med Al­ta Mo­tor­sen­ter som også had­de stand un­der mes­sa. – Un­der han­dels­mes­sa får vi vist oss fram og det skal vi også gjø­re hos Al­ta Mo­tor­sen­ter i ti­den som kom­mer. Vi har nå inn­gått et sam­ar­beid. De skal sel­ge våre pro­duk­ter, sier Gra­ven.

– Vi sel­ger som kjent også scoo­ter­k­la­er og un­der dis­se vil alta­va­e­rin­ge­ne ha gode var­me ull­kla­er. Gra­ve­ni­id la­ger gode kva­li­tets­pro­duk­ter som pas­ser per­fekt inn i vårt sort­i­ment, sier Sti­ne Kjels­berg hos Al­ta mo­tor­sen­ter. – Stor in­ter­es­se for å hjel­pe I år had­de også mes­sa viet plass til en ak­tør som ikke solg­te hånd­fas­te pro­duk­ter. Fak­tisk sel­ger de in­gen­ting:

– Vi sel­ger ikke pro­duk­ter, men da vi fikk til­bud om en stand tak­ket vi ja med en gang, sier Dag Ol­sen, Gro Mat­hi­sen og Liss In­ger Wahl som for fos­ter­hjem­tje­nes­ten i Ham­mer­fest som sier over­ras­ken­de man­ge har tit­tet inn­om for en prat.

– Det er ikke slik at man un­der mes­sa bare be­stem­mer seg for å bli et fos­ter­hjem. Det er en lang pro­sess som kan ta fle­re år. Men vi har va­ert her for å in­for­me­re om hva det­te hand­ler om og for­hå­pent­lig­vis har fle­re nå star­tet på den­ne pro­ses­sen etter at de har fått in­for­ma­sjon av oss, sier Ol­sen. – Er det stort be­hov for fos­ter­hjem? – I Nord-nor­ge er det vel per dags dato har 40 barn og unge be­hov

for et fos­ter­hjem og vi hå­per vår messe­stand har gjort sitt til at fle­re har fått øyne­ne opp for hva det vil si å va­ere et fos­ter­hjem, og at fle­re vil og øns­ker å bli det i åre­ne som kom­mer, sier Mat­hi­sen.

TIT­TET PÅ BAD­STUE: Paul Ny­voll be­søk­te mes­sa lør­dag og må­let med det hele var å tref­fe kjent­folk og drøm­me litt om en mu­lig bad­stue. (Foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

INFORMERTE OM STORT BE­HOV: Dag Ol­sen, Gro Mat­hi­sen og Liss In­ger Wahl i fos­ter­hjem­tje­nes­ten i Ham­mer­fest var strå­len­de for­nøyd med at de fikk in­for­me­re om be­ho­vet for fos­ter­hjem. (Foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

(G)ULLE GODT SAM­AR­BEID: An­ja Gra­ven hos Gra­ve­ni­id og Sti­ne Kjels­berg hos Al­ta mo­tor­sen­ter skal etter årets mes­se sam­ar­bei­de slik at beg­ge be­drif­te­ne opp­le­ver mer­salg. (Foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

STORT SALG: Erik Nord og Vik­tor Es­berg solg­te kla­er for 100.000 og fle­re scoo­te­re da mes­sa åp­net fre­dag. (Foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

– SO­SI­ALT: – Jeg li­ker å pra­te med folk og mes­sa gir meg mas­se flot­te an­led­nin­ger til det, smi­ler Egil An­dre­as­sen som også be­søk­te mes­sa i fjor. (Foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.