Ma­ria og Jø­ran årets la­er­lin­ger

He­d­ret for god inn­sats.

Altaposten - - Nyheter -

Hoved­ut­val­get for kom­pe­tan­se ved­tok 12. ok­to­ber å til­de­le Finn­mark fyl­kes­kom­mu­nes la­er­linge­pris til Ma­ria Ma­li­ni­na i helse­ar­bei­der­fa­get og Jø­ran Pedersen i sveise­fa­get, opp­ly­ser Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne i en presse­mel­ding.

– De to til­de­les pri­sen på bak­grunn av ak­tiv del­ta­gel­se og god inn­sats i la­ere­tida. Kan­di­da­te­ne kan også vise til å ha med­vir­ket til et godt ar­beids­mil­jø og gode sam­ar­beids­for­hold på sin ar­beids­plass. Pris­vin­ner­ne har i sin la­ere­tid til­eg­net seg gode kunn­ska­per og fer­dig­he­ter som har gjort dem til dyk­ti­ge fag­ar­bei­de­re in­nen­for sitt fag­felt, skri­ver FFK.

Det er fjer­de gang det de­les ut pris til årets la­er­ling.

Pris­vin­ner­ne blir in­vi­tert til fyl­kes­tin­get den 17. ok­to­ber der de beg­ge vil bli over­rakt pris­pen­ger på 15.000 kro­ner.

To­talt var det fore­slått ni kan­di­da­ter til årets la­er­linge­pris. PRISER: Årets la­er­lin­ger i helse­fa­get og sveise­fa­get er kå­ret. (Il­lust­ra­sjons­foto: Pri­vat)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.