Ue­ni­ge om an­bud

Ad­vo­ka­ter ber om at det stil­les krav om virk­som­hets­over­dra­gel­se.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Rolf Ed­mund Lund rolf@al­ta­pos­ten.no

Virk­som­hets­over­dra­gel­se kan va­ere greit li­ke­vel.

Ju­ris­te­ne i Norsk Sjø­of­fi­sers­for­bund og Norsk Sjø­manns­for­bund vil nem­lig ikke va­ere med på den skrå­sik­re kon­klu­sjo­nen om at virk­som­hets­over­dra­gel­se står i vei­en for kon­kur­ran­se, el­ler er å reg­ne som dis­kri­mi­ne­ren­de når det gjel­der båtam­bu­lan­sen i Vest-finn­mark.

Ber fore­ta­ket stil­le krav

I et brev til Syke­hus­inn­kjøp HF kon­klu­de­rer ad­vo­ka­te­ne An­ders Hans­son og Ter­je Her­nes Pet­ter­sen an­ner­le­des og ber om at helse­fore­ta­ket stil­ler krav om virk­som­hets­over­dra­gel­se. Etter det Al­ta­pos­ten er­fa­rer var helse­mi­nis­ter Bent Høie (H) inn­stilt på at an­bu­det for båtam­bu­lan­sen i Lop­pa, Hasvik og ytre Alta­fjord skul­le ha krav om virk­som­hets­over­dra­gel­se, nett­opp for å sik­re at kom­pe­tan­se og mann­skap fra dis­se far­van­ne­ne blir med vi­de­re. I dag er det Lop­pa legeskyss­bå­ter som har kon­trak­ten, fram til 1. sep­tem­ber.

Støt­tet seg på fle­re ju­ris­ter

Da an­buds­do­ku­men­te­ne ble pre­sen­tert i slut­ten av sep­tem­ber var kli­nikk­sjef Jør­gen Nil­sen krys­tall­klar på at virk­som­hets­over­dra­gel­se ikke var gang­bart for an­sat­te på am­bu­lanse­båt. Han støt­tet seg på fle­re sam­men­fal­len­de ju­ri­dis­ke be­tenk­nin­ger.

– Ju­ris­te­ne er eni­ge om at sli­ke be­tin­gel­ser vil kun­ne va­ere dis­kri­mi­ne­ren­de og be­gren­se den re­el­le kon­kur­ran­sen. Det må vi for­hol­de oss til, slik at vi kan iva­re­ta vår opp­ga­ve, som er å sør­ge for en best mu­lig be­red­skap for be­folk­nin­gen i Finn­mark. De ju­ri­dis­ke vur­de­rin­ge­ne slår vi­de­re fast at an­sat­tes lønns- og ar­beids­vil­kår vil va­ere iva­re­tatt gjen­nom gjel­den­de ta­riff­av­ta­le for am­bu­lanse­båt­per­so­nell, men­te Nil­sen.

Be­stri­der kon­klu­sjon

Norsk Sjø­of­fi­sers­for­bund og Norsk Sjø­manns­for­bund har sett na­er­me­re på ad­vo­kat­fir­ma­et Wik­borg Reins no­tat av 7. sep­tem­ber og be­stri­der kon­klu­sjo­nen. – Nor­ge har i dag et krav om virk­som­hets­over­dra­gel­se i yr­kes­trans­port­lo­ven pa­ra­graf 8, i alle sa­ker som gjel­der løy­ve. Kra­vet gjel­der alt­så ikke ved an­bud om båtam­bu­lan­se. Ved for­be­re­del­sen av yr­kes­trans­port­lo­ven pa­ra­graf 8 ble for­hol­det til Eøs-av­ta­len vur­dert. Det frem­går ut­tryk­ke­lig at vil­kå­ret om at det skal va­ere virk­som­hets­over­dra­gel­se ved løy­ve som ly­ses ut på an­bud ikke er i strid med Eøs-av­ta­len, skri­ver ad­vo­ka­te­ne i Norsk Sjø­of­fi­sers­for­bund og Norsk Sjø­manns­for­bund Det si­te­res fra for­ar­bei­de­nes pkt. 3.2.2, hvor de­par­te­men­tet kon­klu­de­rer med at «sa­er­leg med bak­grunn i den ge­ne­rel­le retts­ut­vik­lin­ga in­nan EØS, mei­ner Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet at det ikkje vil vere i strid med Eøs-ret­ten å inn­føre reg­la­ne om over­dra­ging av verk­semd for sjø­trans­port­sek­to­ren.»

– De­par­te­men­tet gjor­de vur­de­rin­gen opp mot Eøs-ret­ten som så­dan. Det må for­ut­set­tes at også kra­vet til like­be­hand­ling ble vur­dert av de­par­te­men­tet, på­pe­ker ad­vo­ka­te­ne.

– Be­hø­ver ikke hjem­mel

På den­ne bak­grunn ble krav til virk­som­hets­over­dra­gel­se i inn­ført ved løy­ve som fal­ler un­der yr­kes­trans­port­lo­ven.

– Vi an­ser der­med at et krav om virk­som­hets­over­dra­gel­se også kan fast­set­tes ved an­bud for am­bu­lanse­bå­ter. Syke­hus­inn­kjøp be­hø­ver vi­de­re ikke ha hjem­mel i lov for å fast­set­te et slikt krav, me­ner de to.

Lo­ven sty­rer

De er hel­ler ikke på lin­je i spørs­må­let om hvor­vidt mann­skap føl­ger båt og re­de­ri og på­pe­ker at det er lo­ven, ikke mar­ke­det, som sty­rer reg­le­ne for an­set­tel­se – Der­som en til­by­der som har eget mann­skap skul­le få et nytt opp­drag, må det leg­ges til grunn at det­te vil med­føre fle­re ar­beids­plas­ser i det­te sel­ska­pet. Vi kan der­for ikke se at det skul­le ska­pe en over­tal­lig­hets­si­tua­sjon hos sli­ke til­by­de­re. Det vil dess­uten va­ere for sne­vert om an­bu­det skal ba­se­re seg på at det bare er noen få lo­ka­le til­by­de­re som er ak­tu­el­le for opp­dra­get. Et ho­ved­po­eng må va­ere å ha an­buds­kri­te­ri­er som ska­per så stor kon­kur­ran­se som mu­lig, me­ner ad­vo­ka­te­ne i Norsk Sjø­of­fi­sers­for­bund og Norsk Sjø­manns­for­bund, som min­ner om at EUS di­rek­tiv skal styr­ke an­sat­tes ret­tig­he­ter og at en har­mo­ni­se­ring med ar­beids­miljø­lo­ven er på gang.

(Foto: An­ne Ma­ri Aal­berg)

UENIG­HET: Det er ju­ri­disk uenig­het om virk­som­hets­over­dra­gel­se er gang­bart for båtam­bu­lan­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.