Sterk film om par­ti­sa­ne­ne

Da film­ska­per Hil­de Kor­saeth kom til Finn­mark var hun helt blank på krigs­his­to­ri­en i nord.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Han­ne Lar­sen han­ne@al­ta­pos­ten.no

– Jeg had­de ver­ken hørt om bren­nin­ga av Finn­mark, tvangs­eva­ku­e­rin­ga el­ler om at det var rus­ser­ne som be­frid­de Øst-finn­mark. At rus­ser­ne ble sett på som ven­ner, ikke fien­der i Finn­mark, det kom helt over­ras­ken­de på meg. Jeg kom nord­over med kald­krigs­re­to­rik­ken i rygg­mar­gen og fikk ver­dens­bil­det snudd på ho­det, sier film­ska­per og jour­na­list, Hil­de Kor­saeth fra Trøn­de­lag om sitt førs­te møte med Finn­mark på midt­en av 80-tal­let.

Rund­tur i Finn­mark

Kor­saeth er ak­tu­ell med fil­men «Alt hva fed­re­ne har kjem­pet», som hand­ler om Karl-fred­rik Fi­gen­schou fra Sør-va­ran­ger, som 70 år etter kri­gen be­stem­mer seg for å fin­ne sann­he­ten om fa­ren, som var hem­me­lig sov­je­tisk etteret­nings­agent un­der 2. ver­dens­krig. Fil­men vi­ses i Ham­mer­fest 21. ok­to­ber, da­gen etter­på kom­mer den til Al­ta.

Ak­tu­ell te­ma­tikk

Ragn­vald Fi­gen­schou fra Sør-va­ran­ger ri­si­ker­te li­vet som agent – par­ti­san – for den sov­je­tis­ke etter­ret­nings­tje­nes­ten un­der and­re ver­dens­krig. Han over­lev­de kri­gen, men hans dra­ma­tis­ke valg skul­le få uan­te kon­se­kven­ser i et­ter­krigs­ti­das Nor­ge. Hva lå bak Ragn­valds skjebne­svang­re be­slut­nin­ger? Og hvor­for vil­le han ald­ri for­tel­le noe til fa­mi­li­en om det han had­de va­ert med på?

– «Alt hva fed­re­ne har kjem­pet» er en na­er og per­son­lig for­tel­ling, som le­vende­gjør et glemt ka­pit­tel i norsk krigs- og et­ter­krigs­his­to­rie. Sam­ti­dig be­rø­rer te­ma­et i fil­men dags­ak­tu­ell po­li­tisk vir­ke­lig­het, sier film­ska­per Kor­saeth og sik­ter til det spen­te for­hol­det mel­lom Russ­land og ves­ten i dag.

– Igjen er år­hundre­langt fre­de­lig na­bo­skap tru­et av kald krig og ufor­son­lig re­to­rikk. For­hol­det mel­lom Nor­ge og Russ­land er kjø­li­ge­re enn på man­ge ti­år. Imens må folk i grense­om­rå­det leve sine liv og tro og håpe at alt for­blir fre­de­lig. Det er man­ge ny­an­ser ved den­ne gren­sa, både his­to­ris­ke og høyst le­ven­de, ny­an­ser som ald­ri får plass i den svart-hvi­te for­tel­lin­ga om in­ter­na­sjo­nal spen­ning og kon­flikt, sier Kor­saeth.

Indre­me­di­sin

I hel­ga had­de fil­men nor­ges­pre­miere i Oslo i en na­er full­satt Sa­ga kino.

– Det var man­ge med til­knyt­ning til Finn­mark i sa­len, men og man­ge Oslo-pub­li­kum­me­re. Jeg opp­lev­de at folk ble be­rørt. Til­bake­mel­din­ge­ne er at det­te er en ukjent his­to­rie for sva­ert man­ge, men sam­ti­dig er det en his­to­rie som man­ge kan kjen­ne seg igjen i. Mitt håp er at fil­men kan fun­ge­re både som folke­opp­lys­ning og som indre­me­di­sin, sier Kor­saeth, om fil­men som hadde­tromsø-pre­miere sist søn­dag.

Kon­gens be­kla­gel­se

Par­ti­san­his­to­ri­en i Finn­mark har va­ert løf­tet frem tid­li­ge­re. En rek­ke his­to­ri­ke­re, for­fat­te­re, film­ska­pe­re og jour­na­lis­ter har bi­dratt til å kas­te lys over rol­len de nors­ke par­ti­sa­ne­ne spil­te i kampen mot na­zis­te­ne. Det­te til tross. Man­ge av par­ti­sa­ne­ne har gått i gra­va uten å få den an­er­kjen­nel­sen man­ge me­ner at de for­tje­ner. En som har bi­dratt til å gi par­ti­sa­ne­ne opp­reis­ning er kong Ha­rald, som i 1992 gjes­tet par­ti­san­byg­da Ki­berg

i Øst-finn­mark, med en ufor­be­hol­den unn­skyld­ning i ba­ga­sjen. – Hvor­dan har det va­ert å lage fil­men?

– Det har va­ert en lang pro­sess, med mas­se ster­ke fø­lel­ser både for film­ska­per og med­vir­ken­de. Det har va­ert både gi­ven­de og spen­nen­de, men og en tøff ma­te­rie å be­ve­ge seg inn i. Jeg hå­per at re­sul­ta­tet vil be­rø­re også dem som ser fil­men, og så hå­per jeg at fil­men kan­skje kan bli en ka­ta­ly­sa­tor for å pra­te mer om opp­le­vel­ser fra både kri­gen og den kal­de kri­gen. Det er nok vel­dig man­ge fa­mi­li­er som ald­ri har snak­ket om dis­se tin­ge­ne, tror Kor­saeth.

Hun stil­ler et stort spørs­måls­tegn ved at ikke krigs- og et­ter­krigs­his­to­rie­ne fra Finn­mark er viet stør­re plass i nors­ke his­to­rie­bø­ker, ei hel­ler i skole­pen­su­met.

– Så vidt jeg vet er det­te en vel­dig li­ten grad av skole­pen­su­met i dag, også i Nord-nor­ge. Det­te hand­ler om å ta his­to­ri­en sin til­ba­ke og om at den får sin plass i den na­sjo­na­le krigs- og et­ter­krigs­his­to­ri­en. Ved at man kjen­ner his­to­ri­en, kan man bed­re for­stå sam­ti­den og for­hå­pent­lig­vis gjø­re bed­re valg for frem­ti­den, sier Kor­saeth, som hå­per his­to­ri­en hun for­tel­ler i fil­men kan bi­dra til å fyl­le igjen noen av hul­le­ne i his­to­rie­for­tel­lin­gen.

– Hvor­for blir vi ikke fer­di­ge med kri­gen?

Un­der tur­ne­en i Finn­mark skal Kor­saeth og hen­nes team inn­om Al­ta, Ham­mer­fest, Hon­nings­våg,

Laks­elv og så vi­de­re til Øst-finn­mark. Fil­men vi­ses i kino­sa­le­ne og etter vis­nin­gen er det lagt opp til te­ma­sam­ta­le. – Et av spørs­må­le­ne vi vil ta opp er hvor­for vi ikke blir fer­di­ge med kri­gen i Nord-nor­ge. Sva­ret på det hen­ger kan­skje sam­men med de dra­ma­tis­ke hen­del­se­ne un­der selve kri­gen og de bru­ta­le kon­se­kven­se­ne kri­gen fikk for folk i Finn­mark. At inn­sat­sen til dem som had­de del­tatt i mot­stands­ar­bei­det i nord også ble for­ti­et og ikke an­er­kjent av nors­ke myn­dig­he­ter, er også en del av sva­ret, li­ke­dan be­hand­lin­gen de ble ut­satt for i et­ter­krigs­tida, un­der den kal­de kri­gen. Det­te har skapt sår som knapt nok har grodd i dag, sier Kor­saeth.

(Foto: Jens Pet­ter Nil­sen)

– GI­VEN­DE ARBEID: Film­re­gis­sør Hil­de Kor­saeth har sam­men med Karl-fred­rik Fi­gen­schou søkt etter svar på Ragn­vald Fi­gens­hous for­tid. – Det har va­ert gi­ven­de, men og en tøff ma­te­rie å job­be med, sier trøn­de­ren til Al­ta­pos­ten.

(Foto: Sergej Pasj­kov)

SØKER SVAR: Karl-fred­rik Fi­gen­schou har brukt sto­re de­ler av li­vet til å fin­ne sva­re­ne på hvor­for fa­ren valg­te å bli sov­je­tisk agent un­der and­re ver­dens­krig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.