Ser­ver­te seg til topps

Birk sat­ser på en kar­rie­re i res­tau­rant­bran­sjen. Nå er han klar for NM.

Altaposten - - Nyheter - Av Rei­ulf Grøn­ne­vik rei­ulf@al­ta­pos­ten.no

Den 19 år gam­le alta­va­e­rin­gen Birk Tan­gen job­ber for ti­den på res­tau­ran­ten Stat­hol­der­går­den i Oslo hvor han er la­er­ling i ser­vi­tør­fa­get. En jobb han be­vi­se­lig er me­get dyk­tig på, for sist lør­dag gikk han til topp i Oslo/akers­hus-mes­ter­ska­pet i ser­ve­ring.

12 del­ta­ke­re

– Det var to del­ta­ke­re for­delt på seks lag som del­tok og jeg var på lag med en som he­ter Mag­nus Da­ni­el­sen, også han fra Al­ta. Vi sy­nes selv­sagt det var stor stas vin­ne kon­kur­ran­sen som had­de mas­se ele­men­ter som vi måt­te igjen­nom, sier Tan­gen. – Hva skal til for å bli en god ser­vi­tør?

– Det kom­mer litt an på res­tau­ran­tens be­hov og mu­lig­he­ter, men man må va­ere vel­dig ser­vice­inn­stilt og be­hand­le alle gjes­te­nes be­hov på en god måte. Kon­kur­ran­sen had­de noen av dis­se kri­te­ri­ene, samt at vi måt­te igjen­nom en rek­ke punk­ter som å bret­te ser­vi­et­ter på uli­ke må­ter, dek­ke på bord og flam­be­ring av ret­ter med mer. Og det klar­te vi jo med glans, smi­ler den unge alta­va­e­rin­gen.

Klar for NM

I ja­nu­ar går NM i ser­ve­ring av sta­be­len i Stav­an­ger hvor han nå skal del­ta.

– Det å vin­ne Oslo/akers­hus-mes­ter­ska­pet i ser­ve­ring var inn­gangs­bil­let­ten til å få del­ta, så det blir spen­nen­de på se hvor­dan det går, sier Tan­gen som er fer­dig ut­dan­net ser­vi­tør vår­en 2019.

– Om jeg flyt­ter til­ba­ke til Al­ta vil ti­den vise, men jeg tri­ves vel­dig godt på Stat­hol­der­går­den som er en Miche­lin-res­tau­rant.

(Foto. Pri­vat)

VANT: Birk Tan­gen (num­mer 2 fra høy­re) gikk til topp i Oslo/akers­hus-mes­ter­ska­pet i ser­ve­ring sist lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.