400 mil i bil for krå­ke­ne

Bli­de sup­por­te­re på lang­tur.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Ru­ne Øst­lyn­gen ru­ne@al­ta­pos­ten.no

– Vi er fem mann fra ma­te­rial­for­val­ter­team­et som har sit­tet i bil si­den tors­dag mor­gen klok­ken 05.30. Vi har ikke hørt ett enes­te se­kund på ra­dio, så vi har vel hatt gans­ke mye å snak­ke om, hum­rer Smith.

– Spar på kref­te­ne, Al­ta!

Mens Smith, Mor­ten An­der­sen, Kjell Ru­ne An­dre­as­sen, Jan Ro­ger Stokke­bø og Jon Larsen kjø­rer mel­lom de mek­ti­ge Lyngs­al­pe­ne på vei nord­over inn mot Bir­ta­var­re i Nord-troms, re­flek­te­rer de over tu­ren de har lagt ut på.

– Vi kal­ler oss for Ma­trix-team­et. Vi er sju som job­ber i ma­te­rial­for­val­ter­team­et mot A-la­get året gjen­nom. Fem av de sju er med på den­ne tu­ren. I til­legg kom­mer noen til fra sup­por­ter­klub­ben Krå­ke­vin­gen med fly fre­dag kveld. Det blir nok bra stem­ning. Jeg hå­per Al­ta spa­rer på kref­te­ne mot oss, og hel­ler gir alt for å slå Fred­rik­stad nes­te helg. Det fø­ler i alle fall vi er mye vik­ti­ge­re, slår Smith fast.

Den reise­gla­de gjen­gen rei­ser en gang i året på en skik­ke­lig lang­tur med la­get sitt. Tid­li­ge­re har de både va­ert i Aren­dal og Hauge­sund. Og Al­ta så klart.

Tror på Moss

Mens Moss står med fem uav­gjor­te kam­per på rad, vant Al­ta 1-0 borte mot As­ker sist, etter en trau­rig pe­rio­de med blant an­net to tap. I juni vant Al­ta 2-0 mot Moss på Mel­løs. – Jeg var i Al­ta for tre år si­den. Jeg tror po­en­ge­ne har va­ert godt for­delt mel­lom Al­ta og Moss de sis­te gan­ge­ne de har møt­tes. Jeg tror det blir 2-2, mens jeg hø­rer Jon Larsen, le­der for Ma­trix-team­et vårt, tror på 2-1 sei­er til oss. Det vik­tigs­te er at vi nå kla­rer å ber­ge plas­sen. Vi har un­der to mil­lio­ner kro­ner i bud­sjett, så det me­ner jeg er litt av en pre­sta­sjon, sier Smith. – Vi har hatt en fan­tas­tisk tur gjen­nom fan­tas­tisk na­tur. på tur sør­over går tu­ren gjen­nom Fin­land og Sverige. Blir nok ikke så man­ge brat­te og ma­gis­ke fjell, leg­ger han til.

PS! Al­ta - Moss spil­les lør­dag klok­ken 15, og er årets folke­kamp, hvor alle til­skue­re slip­per gra­tis inn i Finn­marks­hal­len.

GUT­TA PÅ TUR: Moss-sup­por­ter­ne Mor­ten An­der­sen (f.v), Kjell Ru­ne An­dre­as­sen, Lars Smith, Jan Ro­ger Stokke­bø og Jon Larsen (bak) kjø­rer 4000 kilo­me­ter Moss-al­ta tur/re­tur for å se Moss i Finn­marks­hal­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.