Eni­ge om kvote­av­ta­le

Altaposten - - Nyheter -

Na­e­rings og fiskeri­de­par­te­men­tet mel­der at Nor­ge er kom­met til enig­het med Russ­land om fiske­res­sur­se­ne i Ba­rents­ha­vet.

I over­sik­ten fra de­par­te­men­tet he­ter det at føl­gen­de kvo­ter ble satt for 2019:

To­tal­kvo­te for nord­øst-ark­tisk torsk: 725.000 tonn, for­telt etter sam­me møns­ter som tid­li­ge­re år. Nor­ges kvo­te vil va­ere 328.697 tonn, in­klu­dert kyst­torsk og forsk­nings­kvo­te.

Hyse: 172.000 tonn, 85.080 av dis­se til Nor­ge. Blå­kvei­te: 27.000 tonn. Sna­be­l­uer: 53.757 tonn – På grunn av be­stands­si­tua­sjo­nen og lod­das vik­ti­ge rol­le i øko­sys­te­met ble det be­slut­tet å ikke åpne for lodde­fis­ke i 2019, skri­ver de­par­te­men­tet.

I til­legg til å set­te kvo­ter for 2019 ble også be­kym­rin­gen rundt ma­rin for­søp­ling viet plass i av­ta­len:

– Ma­rin for­søp­ling an­se­es som en sta­dig stør­re glo­bal ut­ford­ring, og er også et vok­sen­de pro­blem i Ba­rents­ha­vet. Par­te­ne er eni­ge om å be­kjem­pe ma­rin for­søp­ling som føl­ger av fiskeriak­ti­vi­tet. Fis­keri­av­ta­len inne­hol­der også tek­nis­ke re­gu­le­rin­ger for ut­øvel­sen av fisket, kon­troll­til­tak og forsk­nings­sam­ar­beid. Par­te­ne ble eni­ge om et fel­les norsk-rus­sisk forsk­nings­pro­gram for 2019.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.