– Vi kjen­ner også noen som er uten­for

Na­er­me­re en mil­lion kro­ner ble sam­let inn i Al­ta med hjelp fra Ma­til­de, Ma­ja, Mol­ly, Hed­da og en lang rek­ke and­re bi­drags­yte­re. Bud­ska­pet «Mind­re ale­ne sam­men» traff iføl­ge den lo­ka­le ak­sjons­le­del­sen godt, og sør­get for at man­ge åp­net lomme­boka.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Han­ne Lar­sen han­ne@al­ta­pos­ten.no

– Vi sy­nes det er godt å hjel­pe. Vi kjen­ner også noen som er uten­for, sier venn­inne­gjen­gen til Al­ta­pos­ten søn­dag ettermiddag, rett før de skal ut med bøs­ser på veg­ne av årets Tv-ak­sjon, som går til Kir­kens by­mi­sjon.

Nes­ten mil­lio­nen

Jen­te­ne går alle i 4.klas­se på Bosse­kop sko­le, hvor de både har hatt so­li­da­ri­te tskafe og løps­sta­fett til inn­tekt for ak­sjo­nen. To­talt har sko­len sam­let inn 34.500 kro­ner. I går var jen­te­ne ute i Al­ta sam­men med hundre­vis av and­re bøsse­ba­ere­re, hvor sum­men til slutt end­te på 985 024 kro­ner i Nord­lys­byen som hel­het.

Det­te gir et snitt på 47,74 pr. inn­byg­ger, noe som er 2,50 kro­ner over over lands­gjen­nom­snit­tet på kr 45,24. Be­lø­pet plas­se­rer Al­ta på en 219. plass av to­talt 423 kom­mu­ner i lan­det, for­delt på inn­byg­ge­re. Sam­men­lig­net med de and­re kom­mu­ne­ne i Finn­mark lig­ger Al­ta på 10.plass, med Gam­vik som sole­klar gi­ver­vin­ner. Her ga folk i snitt 96,64 kro­ner. Ka­ra­sjok lig­ger la­vest med 31,26 kro­ner.

Tverrelv­da­len på topp

Be­lø­pet fra Al­ta er en li­ten ned­gang fra i fjor da alta­va­e­rin­ge­ne sam­let inn 1 117 765 til Unicef. Den al­ler størs­te bi­drags­yte­ren i Al­ta kom­mu­ne i år var Tverrelv­da­len sko­le som sam­let inn 50.000 net­to til Kir­kens by­mi­sjon (se egen sak). Num­mer to på lis­ta var Al­ta kom­mu­ne med 41.214 kro­ner, mens Sa­ga sko­le var tred­je best med 33.400 inn­sam­le­de kro­ner. 25.000 kro­ner ble gitt fra Is­hav­s­kraft og fem­te­plas­se­ring stod Bosse­kop sko­le for med 22.410 kro­ner.

Kunst på auk­sjon

En rek­ke sko­ler, lag, for­enin­ger, be­drif­ter og pri­vat­per­soner har imid­ler­tid åp­net lomme­bø­ke­ne også i år. Noen bi­drag har va­ert av det mer krea­ti­ve sal­get, slik som kunst­ner Hege E. Jo­han­sen, som auk­sjo­ner­te bort et bil­de for 3.200 kro­ner. Al­tarevy­en ga 4.000 kro­ner.

I Kvi­by var det rocke­kafe på Coop­en på lør­dag, med grup­pa Su­per Si­len­ce be­stå­en­de av Kle­met Gaino, Vidar Es­pe­dahl og Kai Roar Strand. Inn­sam­lin­gen på naer­bu­tik­ken ga 10.955 klin­gen­de mynt i kas­sa.

– Jeg er im­po­nert over gi­ver­vil­jen til folk i Kvi­by. Jeg har ak­ku­rat le­vert bøs­se­ne inn til telle­korp­set hos DNB i Al­ta. Byg­da, Årøya in­klu­dert, har bi­dratt med over 18 000 kro­ner til ak­sjo­nen. Er ikke det fan­tas­tisk, sier en stolt kviby­va­e­ring, Tone Hil­de Faye, på sin Face­bo­ok­side.

Raust på Sval­bard

I hele Nor­ge ble det sam­let inn 239 mil­lio­ner til Kir­kens By­mi­sjons ar­beid for et var­me­re og mer in­klu­de­ren­de samfunn.

– Jeg er så takk­nem­lig. Sam­men skal vi ska­pe fel­les­skap for men­nes­ker som i dag står uten­for, sier Adel­heid Fi­ring Hvamb­sal, ge­ne­ral sek­reta­er i Kir­kens By­mi­sjon, i en press­mel­ding.

Om det er kaldt kli­ma er det destod mer hjerte­var­me på Sval­bard. Inn­byg­ge­re her har gitt al­ler mest i år med utro­li­ge 411,45 kro­ner per hode. De­ret­ter kom­mer Bokn i Ro­ga­land med 391,21 kro­ner. Traena i Nord­land ga 317,05 per inn­byg­ger, noe som send­te dem opp på fjerde­plass i gi­ver­gle­de.

FANT TONEN: Sel­ma K. Pedersen spil­te fio­lin på naer­bu­tik­kens dag i Kvi­by hvor alle inn­tek­te­ne gikk til Tv-ak­sjo­nen. Her er Sel­ma sam­men med venn­in­nen Jame­la Ma­da­rang og lille­søs­ter Jo­hanna. (Foto: privat)

I AK­SJON: Ord­fø­rer Mo­ni­ca Ni­el­sen, Ire­ne Pet­ter­sen og Lill-ann Lund Nil­sen had­de man­ge hundre­tu­sen å hol­de styr på un­der tel­lin­ga søn­dag kveld: (Foto. Tom Skog­lund)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.