– Al­ta inn un­der UNN

Lo­kal Ven­st­re-le­del­se fikk po­si­tiv re­spons på å skil­le Al­ta fra Finn­marks syke­hu­set.

Altaposten - - Nyheter - Av Jarle Mjø­en jarle@al­ta­pos­ten.no

Leder i Finn­mark Ven­st­re, Leif Gø­ran Was­skog, og fyl­kes­tings­re­pre­sen­tant Tri­ne Noodt møt­te i hel­gen­venst­re-leder og stats­råd Tri­ne Skei Gran­de og Carl-erik Grim­stad un­der lands­mø­tet. Sist­nevn­te er helse­po­li­tisk tals­mann og Ven­st­res re­pre­sen­tant i stor­tin­gets helse­ko­mi­te.

– Vi er sva­ert godt for­nøyd med re­spon­sen vi fikk på noen helt kon­kre­te inn­spill som kan sik­re kom­mu­ne­ne i Al­ta-re­gio­nen like­ver­dig helse­til­bud med res­ten av Nord-nor­ge. Det som nå skjer med ut­byg­gin­gen av et stort syke­hus i Ham­mer­fest, som har pa­si­en­te­ne i Al­ta-re­gio­nen som pa­si­ent­grunn­lag for di­men­sjo­ne­rin­gen av tje­neste­til­bu­det, er et hin­der for å ut­vik­le vik­ti­ge akuttil­bud og føde­av­de­ling ved Kli­nikk Al­ta, sier Noodt og Was­skog.

– For oss er det av­gjø­ren­de å få kut­tet de unød­ven­di­ge rei­se­ne og sik­re at pa­si­en­te­ne kom­mer raskt til syke­hus­be­hand­ling når se­kun­de­ne og mi­nut­te­ne tel­ler. Den enes­te må­ten det­te nå kan skje på er at Kli­nikk Al­ta or­ga­ni­se­res un­der UNN i Tromsø og dras ut av Finn­marks syke­hu­set.

Po­si­tiv re­spons

For­sla­get hev­der de ikke er tatt ut av løse luf­ten, men be­ar­bei­det over tid. De har blant an­net sett på pa­si­ent­grunn­la­get for Kli­nikk Al­ta, som med en Al­ta-re­gion lik den Finn­mark Høy­re tok til or­det for i fyl­kes­tin­get tors­dag, vil ha 34.000 inn­byg­ge­re. Da er Nord-troms-kom­mu­ne­ne som har na­er­mes­te syke­hus i Al­ta, Kau­to­kei­no, Lop­pa, de­ler av Ka­ra­sjok og Por­san­ger reg­net til Al­ta-re­gio­nen. – Det var sva­ert gle­de­lig å opp­le­ve at både Tri­ne Skei Gran­de og Carl­erik Grim­stad re­spon­der­te po­si­tivt. Na­tur­lig nok er Skei Gran­de som en del av re­gje­rin­gen, for­sik­tig med å gi noen ga­ran­ti­er for støt­te til en slik or­ga­ni­se­ring. Li­ke­vel kan vi kon­klu­de­re med at vårt for­slag ble tatt se­riøst og ble fun­net rea­lis­tisk, sier Noodt og Was­skog.

Fle­re sa­ker

De to lo­ka­le fikk også en klar for­stå­el­se for fra le­del­sen at en slik or­ga­ni­se­ring ikke var dra­ma­tisk. De fire var eni­ge om at den i prak­sis ikke skil­ler seg spe­si­elt ut fra da­gens hvor UNN har en sva­ert vik­tig rol­le for helse­til­bu­det til Al­ta-re­gio­nen.

– Både Kli­nikk Nar­vik og Kli­nikk Har­stad er oga­ni­sert un­der UNN. Nar­vik har et pa­si­ent­grunn­lag på 27.000 sam­ti­dig som Har­stad har 35.000 pa­si­en­ter i sitt grunn­lag. Når Al­ta kan skil­te med 34.000 vil det bli tre like­ver­di­ge syke­hus hvor UNN er le­den­de. – Hvor­dan tror dere det­te blir tatt i mot i Finn­mark?

– I Al­ta-re­gio­nen vet vi at det­te har na­er­mest en­stem­mig opp­slut­ning. En av de vik­tigs­te kamp­sa­ke­ne for folk flest er at akutt­pa­si­en­ter ikke skal sen­des inn­om Ham­mer­fest syke­hus før de stemp­les ut og sen­des til Tromsø. Det er selv­sagt bra for inn­tekts­grunn­la­get for Ham­mer­fest syke­hus, men opp­le­ves som en blind­vei i ofte dra­ma­tis­ke si­tua­sjo­ner der liv og helse står på spill. – Hva med at Ham­mer­fest syke­hus får mind­re pa­si­ent­grunn­lag? – Ham­mer­fest syke­hus får fort­satt et om­trent like stort pa­si­ent­grunn­lag som Kir­ke­nes syke­hus, og vil kun­ne ha alle funk­sjo­ne­ne de har i dag. For­de­len er at helse­til­bu­det i Al­ta kan byg­ges ut med akutt­funk­sjo­ner og føde­av­de­ling uten tan­ke på at det svek­ker Ham­mer­fest syke­hus, sier alt­så fyl­kes­le­der Was­skog og fyl­kes­tings­med­lem Noodt.

FIKK STØT­TE: Fyl­kes­tings­re­pre­sen­tant Tri­ne Noodt og fyl­kes­le­der Leif Gø­ran Was­skog had­de i hel­gen møte med Ven­st­re-leder Tri­ne Skei Gran­de og helse­po­li­tisk tal­s­per­son, Carl-erik Grim­stad. (Foto: Privat)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.