– Vi ble tatt godt i mot

Bøsse­ba­erer­ne kan mel­de om god re­spons fra alta­va­e­rin­ge­ne.

Altaposten - - Nyheter - Av Tom Skog­lund tom@al­ta­pos­ten.no

Gjen­nom søn­da­gen tok en tu­sen­vis av bøsse­ba­ere­re til ga­te­ne lan­det over. I Al­ta ble ak­sjo­nens fri­vil­li­ge møtt med po­si­ti­vi­tet, rap­por­te­res det om:

– Vi ble godt mot­tatt av de som var hjem­me. Der jeg gikk var det ikke så man­ge som var hjem­me, men jeg hø­rer fra and­re at det­te ble vel­dig bra, sier rode­le­der Yng­ve Mad­sen som had­de Sa­ga.

Sam­me til­bake­mel­ding kom­mer fra Kvi­by. Her ble lør­da­gens ar­ran­ge­ment en stor suk­sess, for­tel­ler rode­le­der Tone-hil­de Faye:

– Vi sam­let inn 11.000 på lør­dags­ba­sa­ren på bu­tik­ken. Og da vi kom med bøs­se­ne var det man­ge som ga, for­tel­ler hun.

En bøs­se ble til og med sendt ut med fer­ge, til Årøya, slik at be­boer­ne her også fikk gi:

– Jeg tror man­ge øns­ket å bi­dra. Så da gjor­de vi det slik, sier Faye.

God sak

Ko­or­di­na­tor for Al­ta, Bjørn Con­rad Berg, sier det ge­ne­rel­le inn­tryk­ket er at folk har tatt godt imot bøsse­ba­erer­ne.

– Det vir­ker som at det­te har va­ert en sak det har va­ert lett å sam­le inn pen­ger til. Folk har tatt godt imot de som har kom­met med bøs­ser, sier han.

Ord­fø­rer Mo­ni­ca Ni­el­sen sit­ter med sam­me inn­trykk:

– Det­te har va­ert en sak med stort en­ga­sje­ment. Valg av sak har mye å si.

Da inn­sam­lin­gen fra Tv-ak­sjo­nen gikk til Røde Kors, de­mens­sa­ken og til Frel­ses­ar­me­en åp­net folk penge­boka.

– Men regn­skogsa­ken slo ikke like godt an, po­eng­te­rer hun.

Naer­het til te­ma­et har mye å si, fast­slår ak­sjons­grup­pa vi mø­ter un­der opp­tel­lin­gen på DNB på søn­dags­kvel­den.

Vara­ord­fø­rer Ani­ta Håke­gård Pedersen for­tel­ler at også na­e­rings­li­vet bi­dro godt:

–N a e ring s livs sta­fett enig k k kjempefint. Stort sett alle ga pen­ger, for­tel­ler hun.

Til sam­men over 170.000 kro­ner kom inn fra na­e­rings­li­vet, får Al­ta­pos­ten opp­lyst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.