Løf­tet seg fra i fjor

Emil Manns­verk (8) bi­dro til at Tverrelv­da­len sko­le sat­te ny re­kord.

Altaposten - - Nyheter - Av Han­ne Lar­sen han­ne@al­ta­pos­ten.no

– Jeg sy­nes det er ar­tig å bli sli­ten, også går det til en god sak, så det er bare kjempefint, sier en and­pus­ten Emil Manns­verk, til Al­ta­pos­ten.

Rørt rek­tor

Tverrelv­da­len sko­le har i år satt ny re­kord når det gjel­der å sam­le inn pen­ger til den år­li­ge Tv-ak­sjo­nen. 70.000 kro­ner stod et på kal­ku­la­to­ren når alt var med­reg­net, og etter at ut­gif­te­ne var truk­ket i fra stod det 50.000 igjen, som i sin hel­het går til Kir­kens by­mi­sjon.

– Jeg er så stolt og rørt over det elever, la­ere­re, and­re an­sat­te på sko­len, spon­so­re­ne, for­eld­re og byg­da som hel­het kla­rer å få til år etter år, sier en be­ve­get rek­tor Jan­ne Ca­thrin Eng­seth til Al­ta­pos­ten. Hun leg­ger til:

– Vi fø­ler vir­ke­lig at vi har byg­da med oss og det sam­hol­det som er her oppe er bare helt unikt.

Tors­dag var det stinn brak­ke i den sto­re gym­sa­len på Tverrelv­da­len sko­le. Ele­ve­ne had­de i ukes­vis for­be­redt en stor­stilt so­li­da­ri­et­s­kafè med laps­kaus, et ge­di­gent kake­bord, salg av egen­kom­po­ner­te pro­duk­ter, loppe­mar­ked, og mas­se and­re ak­ti­vie­ter.

25.000 i arm­he­vin­ger

En ak­ti­vi­tet som fen­ger både barn og voks­ne er arm­he­vin­ger, som i år ga utro­li­ge 25.000 kro­ner i ut­tel­ling. Det fun­ge­rer slik at be­drif­ter el­ler pri­vat­per­soner spon­ser hver arm­he­ving med et visst be­løp. Og i år tok da­lin­ge­ne et skik­ke­lig kraft­tak.

En av dem som bi­dro var alt­så åtte år gam­le Emil Manns­verk, som tok 59 arm­he­vin­ger, og med ti kro­ner per arm­he­ving, ble det 590 kro­ner til by­mi­sjo­nens ar­beid.

Snak­ker om in­klu­de­ring

Han og klas­sen, sam­men med res­ten av små­skole­trin­net, har øvd hele høs­ten på san­ger som hand­ler om venn­skap og in­klu­de­ring og Emil var den som fikk aeren av å åpne ka­fe­en fra po­di­et med mik­ro­fon og det hele.

– Jeg sy­nes det er vel­dig fint at vi snak­ker om at vi skal in­klu­de­re alle og at in­gen skal mob­be hver­and­re. Jeg sy­nes ikke mob­bing er noe bra og ser jeg noen som står uten­for tør jeg å gå å snak­ke med han, sier Emil til lo­kal­avi­sa.

Kjaer­kom­ment fo­kus

Rek­tor Eng­seth me­ner det er vel­dig fint at sko­le­ne i Al­ta og Nor­ge hver enes­te høst får mu­lig­he­ten til å fo­ku­se­re på å hjel­pe and­re el­ler å va­ere noe for and­re gjen­nom Tv-ak­sjo­nen. Årets Tv-ak­sjon er også lett å kjen­ne seg igjen i, me­ner Eng­seth.

– Det­te er te­ma­er vi job­ber med uan­sett, men med Tv-ak­sjo­nen får vi en unik mu­lig­het til å set­te fo­kus og va­ere med å bi­dra til et roms­li­ge­re samfunn, der vi har re­spekt for hver­and­re. Vi ser jo også at for­skjel­le­ne i Nor­ge øker, så det­te er kjempe­vik­tig, me­ner hun, og leg­ger til at også for for­eld­re­ne er de år­li­ge ak­sjo­ne­ne en fin anledning til å snak­ke med bar­na om ver­di­er og men­neske­syn.

Vi­dere­gå­en­de ko­ker laps­kau­sen

Selve ka­fe­en og mat­stel­let er det ung­doms­skole­trin­net som har hatt an­sva­ret for i år, og mens for­eld­re­ne har bi­dratt med et vell av ny­de­li­ge ka­ker, har Al­ta vi­derer­gå­en­de sko­le la­get laps­kua­sen.

– Det er et år­lig sam­ar­beid vi har med sko­len. Mens vi kjø­per inn in­gre­di­en­se­ne er det elever ved res­tau­rant -og mat­fag ved Al­ta vi­dere­gå­en­de sko­le som la­ger laps­kau­sen. Så all hon­nør til dem for det­te sam­ar­bei­det, sier rek­to­ren.

Sko­le­ne med

Også and­re sko­ler har stått på for årets Tv-ak­sjon. Aron­nes, Rafs­botn, Sa­ga, Ga­ko­ri, Bosse­kop, Sand­fal­let, og sik­kert en­da fle­re sko­ler, har sam­let inn pen­ger. Sa­ga sko­le fikk inn 33.400 på sin so­li­da­ri­tets­kafe, mens Aron­nes sam­let inn 16.749. Nien­de og tien­de klasse­trinn på Sand­fal­let fikk inn 24.000 kro­ner har vi fått mel­ding om, mens Rafs­botn sko­le sam­let inn 11.275 kro­ner. Ga­ko­ri fikk inn 22.129 kro­ner.

TOK I FOR AK­SJO­NEN: Emil Manns­verk (8) tok 59 arm­he­vin­ger og ga med det 590 kro­ner til Kir­kens by­mi­sjon. (Foto: Han­ne Lar­sen)

RØRT: Rek­tor ved Tverrel­da­len sko­le, Jan­ne Ca­thrin Eng­seth, er både stolt og rørt over bi­dra­get til Tv-ak­sjo­nen. (Arkivfoto: Han­ne Lar­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.