– Al­ta kan ha null ut­slipp in­nen 2030

Mdg-po­li­ti­ker Lan Ma­rie Nguy­en Berg me­ner Al­ta kan nå de am­bi­siø­se miljø­må­le­ne sine.

Altaposten - - Nyheter - Av Mai­ken Aman­da Brenn­ås mai­ken@al­ta­pos­ten.no

Man­dag var pro­fi­ler­te Nguy­en Berg i Al­ta. Her snak­ket hun om hva vi kan gjø­re lo­kalt for å bi­dra til å ta vare på mil­jø­et.

Gjør en for­skjell

Til Al­ta­pos­ten for­tel­ler hun at hun sy­nes det er bra at det al­le­re­de gjø­res til­tak i Al­ta, som for ek­sem­pel å til­rette­leg­ge for å gjø­re byen mer syk­kel­venn­lig. – Al­ta har selv­føl­ge­lig and­re ut­ford­rin­ger enn det Oslo har. Men kli­ma­løs­nin­ge­ne er også lo­ka­le, så vi er nødt til å fin­ne løs­nin­ge­ne lo­kalt. Jeg er glad for at Miljø­par­ti­et de grøn­ne er med på å sty­re her i Al­ta, og bi­drar til løs­nin­ger som vil gjø­re Al­ta mer klima­venn­lig, sier hun.

Lo­ka­le løs­nin­ger

Lan me­ner Al­ta kan nå sine mål­set­tin­ger.

– Det er jo vel­dig spen­nen­de at Al­ta al­le­re­de har ved­tatt at de øns­ker å bli en null­ut­slipps­by in­nen 2030. Det kan ha med å gjø­re at Miljø­par­ti­et De grøn­ne er med i koa­li­sjo­nen, sier hun. Vi­de­re me­ner det er trans­port som er en av de størs­te ut­slipps­kil­de­ne i de fles­te by­ene i Nor­ge, men at det er man­ge land som også sliter med ut­gif­ter fra opp­var­ming.

– Man må ta tak i de ut­slipps­kil­de­ne man har. I New York job­ber de med å mins­ke ut­slip­pe­ne fra både trans­port og opp­var­ming. Der har de ved­tatt at alle sky­skra­per­ne skal iso­le­res bed­re og re­du­se­re energi­bruk.

– Det er nett­opp der­for kli­ma­løs­nin­ge­ne rundt om­kring i hele ver­den er lo­ka­le. Vi må fin­ne de løs­nin­ge­ne som fun­ge­rer for de uli­ke lo­kal­sam­fun­ne­ne, også vet jeg at vi har en hel del ting til fel­les, som vi kan job­be for sam­men, sier hun. – Al­ta må bli mer miljø­venn­lig Fro­de Elias Lin­dal i Miljø­par­ti­et De grøn­ne i Al­ta, for­tel­ler at Al­ta kom­mu­ne skal pre­sen­te­re et klima­gass-regn­skap, der de skal leg­ge frem hvor­dan egen be­drift på­vir­ker mil­jø­et i Al­ta. – Fore­lø­pig gjel­der det­te bare Al­ta kom­mu­ne sin virk­som­het, men vi hå­per at vi kan ut­vi­de det til hele Al­ta-sam­fun­net, sånn at vi blir mer miljø­venn­li­ge enn det vi er i dag. Men Al­ta kom­mu­ne går foran som et godt ek­sem­pel, sier han.

Lin­dal for­tel­ler at det er fle­re ting vi kan gjø­re lo­kalt i Al­ta, for å bli mer miljø­venn­li­ge. Blant an­net sier han at det er vik­tig at vi tar hen­syn til mil­jø­et tid­lig i bygge­pro­ses­se­ne.

– Vi kan bli mer miljø­venn­lig når det kom­mer til trans­port, også må vi bli flin­ke­re til å unn­gå and­re sto­re ut­slipps­kil­der, sier han.

Han me­ner man al­le­re­de ved plan­leg­ging av ny­bygg må ha det­te høyt prio­ri­tert. Det sam­me gjel­der når gam­le bygg skal ri­ves.

– Vi må se på hele livs­lø­pet og vur­de­re hvor­dan li­vet til den­ne byg­nin­gen vil arte seg, og om vi kla­rer å gjen­vin­ne og få gle­de av de ma­te­ria­le­ne, også etter at de er satt opp, sier han.

– Alle har an­svar

Vi­de­re for­tel­ler Lin­dal at kom­mune­styre­mø­tet har le­vert en hø­rings­ut­ta­lel­se, som støt­ter opp om Avi­nor sine pla­ner om å elek­tri­fi­se­re kort­bane­net­tet i Nord-nor­ge. – Både for­mann­ska­pet i Al­ta kom­mu­ne og Avi­nor er på vei mot at man kan få ved­tatt en stra­te­gi for elek­tris­ke fly. Vi har al­le­re­de gjort til­sva­ren­de i for­hold til at vi øns­ker elek­tri­fi­se­ring av hav­na i Al­ta. Vi øns­ker å få cruise­bå­te­ne over på elek­trisk for­sy­ning, og når det kom­mer til Al­ta, så er det egent­lig en for­ut­set­ning for at vi kan ha cruise­bå­ter inn i byen i frem­ti­den, sier han. Lin­dal me­ner at man i Al­ta er flin­ke til å bru­ke kort­reis­te pro­duk­ter og lo­ka­le rå­va­rer. Men han tror det er fle­re til­tak hver en­kelt­per­son kan gjø­re for å bi­dra til å ta vare på mil­jø­et.

– I Al­ta er det mye sta­tus knyt­tet opp mot det å kjø­pe nye ting. Vi må kla­re å sen­ke skuld­re­ne og se at de tin­ge­ne vi har er bra. Selv om na­bo­en har kjøpt ny bil, så be­tyr ikke det at jeg må kjø­pe ny bil hvert enes­te år. Vi kan også bli flin­ke­re til å bru­ke lo­ka­le til­bud når det kom­mer til re­pa­ra­sjo­ner og ved­li­ke­hold, me­ner han.

– Bruk kol­lek­tiv­til­bu­det

Helt til slutt opp­ford­rer Lin­dal be­folk­nin­gen i Al­ta til å bli flin­ke­re til å be­nyt­te seg av kol­lek­tiv­til­bu­det, som vi har her i Al­ta.

– Vi har en ut­ford­ring i for­hold til at vi har fått et ad­skil­lig bed­re kol­lek­tiv­til­bud, men vi er for dår­lig til å bru­ke det. Vi må bru­ke til­bu­det mens vi har det, og ikke ten­ke at det er noe som ved­va­rer. Det vi po­li­ti­ke­re kan gjø­re er å til­rette­leg­ge for et tet­te­re sen­trum hvor det går an å gjø­re de tin­ge­ne man skal, uten å måt­te kjø­re mel­lom de uli­ke ste­de­ne.

AL­TA PÅ GANG: Den pro­fi­ler­te miljø­po­li­ti­ke­ren Lan Ma­rie Nguy­en Berg fra Oslo gjes­tet Fro­de Lin­dal og MDG i Al­ta. – I Al­ta job­bes det godt for å nå miljø­må­le­ne, sier Lan, som tror MDG i po­si­sjon gir re­sul­ta­ter. (Foto: Mai­ken A. Brenn­ås)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.