Ber­ger Ta­ver­na­en

Stor gjeld skap­te ut­ford­rin­ger.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Astrid Krogh [email protected]­ta­pos­ten.no

Års­re­sul­ta­tet for 2017 i North­food AS, sel­ska­pet bak Ta­ver­na­en, lan­det på mi­nus 1,36 mil­lion av en om­set­ning på 8,72 mil­lio­ner kro­ner, iføl­ge tall fra Pure­help. I for­bin­del­se med inn­le­ve­ring av års­regn­ska­pet for 2017 an­mer­ket re­vi­sor at det var «usik­ker­het ved­rø­ren­de fort­satt drift».

Al­ta­pos­ten fikk for litt si­den tips om at As­bjørn Nak­ken vur­der­te å ta North­food AS til skifte­ret­ten. Nak­ken av­vi­ser det­te, og sier at ser­ve­rings­ste­det vil be­stå.

Un­der­fi­nan­siert

Han med­gir sam­ti­dig at de sis­te uke­ne har va­ert kre­ven­de. Da de åp­net for to år si­den var ikke res­tau­ran­ten full­fi­nan­siert og der­for lig­ger kost­na­de­ne fra byggingen inni den ne­ga­ti­ve sum­men for 2017.

– Vi åp­net res­tau­ran­ten og var un­der­fi­nan­siert. Det har va­ert både ut­ford­ren­de og tøft å få å plass en or­dent­lig fi­nan­sie­rings­plan. I til­legg kos­tet det mye mer å byg­ge opp res­tau­ran­ten enn vi had­de bud­sjet­tert med.

Sprakk med en mil­lion

Nak­ken for­tel­ler at byggingen av res­tau­ran­ten sprakk med en mil­lion kro­ner. – Det er bakt inn i drifts­re­sul­ta­tet. Når man star­ter opp bru­ker man også mye res­sur­ser på opp­la­e­ring, prø­ve ut og fin­ne sin vei.

Al­le­re­de i fe­bru­ar/mars job­bet han med fi­nan­sie­rings­løs­nin­gen. Det har han også gjort de sis­te to uke­ne, in­ten­sivt:

– Det går både på en av­ta­le med ban­ken og i form av friske mid­ler. Det vik­tigs­te nå er å få på plass en dag­lig le­der. Her job­ber vi fort­satt med å fin­ne ut av om den nye dag­li­ge le­de­ren skal inn på ei­er­si­den.

Tøft å pend­le

Nak­ken inn­røm­mer at det har va­ert kre­ven­de å dri­ve res­tau­ran­ten selv, et­ter­som han har an­sva­ret for fle­re res­tau­ran­ter. Og han har fa­mi­lie i Ham­mer­fest.

– Jeg har et sterkt øns­ke om å ta vare på fa­mi­li­en min i Ham­mer­fest også. Så det bes­te for Ta­ver­na­en er å få på plass en ny dag­lig le­der, en lo­kal Al­ta-dri­ver. Jeg har ikke va­ert til­ste­de slik jeg skul­le og har inn­sett at det­te er en bed­re løs­ning.

Nytt kon­sept

Nå skal det også skje end­rin­ger på kon­sep­tet for res­tau­ran­ten, sier Nak­ken.

– Det er mar­ked for alle ser­ve­rings­ste­de­ne i Al­ta, det vet jeg. Men vel­dig man­ge ser­ve­rer det sam­me, så for oss vil det nå hand­le om å end­re kon­sep­tet til å til­by noe nytt og spen­nen­de. – Er du for­nøyd med om­set­nin­gen for 2017?

– Ja, den var topp og ak­ku­rat det vi had­de sett for oss. En om­set­ning på over åtte mil­lio­ner kro­ner sy­nes jeg er bra.

GJELD: As­bjørn Nak­ken og Ta­ver­na­en fikk et års­re­sul­tat på mi­nus 1,36 mil­lio­ner kro­ner i fjor. Nå job­ber han med å ryd­de opp i dår­lig fi­nan­sie­rings­løs­ning slik at drif­ta na­er­mer seg null. (Arkivfoto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.