– Ny ferge­kai tå­ler ikke lav­vann

Ferge­mann­skap Kjetil Arild me­ner byggingen av nye ferge­lei­er i Alta­fjor­den frem­står som en skan­da­le.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

Ferge­mann­skap Kjetil Arild på MF Ska­get var i som­mer vit­ne til det han me­ner var en al­vor­lig nes­ten­ulyk­ke på Alt­ne­set. Han me­ner kai­byg­gin­gen frem­står som en skan­da­le. Fyl­kes­kom­mu­nen av­vi­ser på­stan­de­ne og me­ner Arild over­dri­ver.

– Ferge­kaia på Alt­ne­set kan ikke bru­kes på lav­vann, det me­ner ferge­mann­skap Kjetil Arild, som for­tel­ler at det opp­sto en far­lig si­tua­sjon al­le­re­de i som­mer da en as­falt­bil skul­le på land fra far­tøy­et som frak­tet bi­le­ne til Sei­land. Arild vars­let en­tre­pre­nø­ren om det­te.

Holdt på å gå galt

– Den førs­te da­gen vi seil­te dit med as­falt­bi­ler holdt det på å gå galt da en av de tyng­re kjøre­tøy­ene skul­le kjø­res på land. Da vi skul­le an­lø­pe gikk det ikke an å få ferg­e­lem­men lavt nok til å gå til kaia. Si­den sjø­en flød­de ven­tet vi en ti­mes tid på at det skul­le bli mer sjø, men selv da vi kop­let oss til kaia med egen kjet­ting for å hol­de oss fast, gikk det ikke an å sen­ke ferg­e­lem­men nok. Jeg me­ner år­sa­ken er at det lig­ger stein un­der ferg­e­lem­men som hind­rer sen­king av ferge­leiet nok til å kun­ne kop­le til, sier Arild.

– Had­de ikke kjet­tin­gen holdt fer­ga, så had­de det­te gått galt. Da vil­le trai­le­ren ha hav­net i ha­vet, leg­ger han til.

Skan­da­le

Han sier han vars­let en­tre­pre­nø­ren som holdt på med kai­ar­bei­det og reg­ner med at det­te er vars­let vi­de­re.

– Jeg kan fak­tisk ikke mel­de fra til fyl­kes­kom­mu­nen hele ti­den, men jeg me­ner byggingen av ferge­leiet på Alt­ne­set frem­står som en skan­da­le, sier Kjetil Arild til avi­sa.

Han und­rer seg over om ferge­leiet er god­kjent for bruk. Og han spør om Fyl­kes­kom­mu­nen har tes­tet sen­kin­gen av ferge­leiet på lav­vann og sjekket om det blir stå­en­de på stein, vi­de­re vil­le han gjer­ne vite hvor­for det ikke er kjet­ting på ferge­leiet.

Tren­ger ikke kjet­ting

På spørs­mål til fyl­kes­kom­mu­nen om hvor­for det ikke er kjet­ting ved ferge­leiet, sva­rer råd­gi­ver ved sam­ferd­sels av­de­lin­gen Ole J. Pet­ter­sen slik:

– An­leg­get er først og fremst byg­get for de bil­fø­ren­de hur­tig­bå­te­ne, som ikke tren­ger kjet­ting. Som nevnt bru­ker ikke hur­tig­bå­te­ne kjet­ting, hel­ler ikke i dår­lig va­er. Å fes­te en hur­tig­båt slik til ferge­bro­en vil­le ut­gjort en ikke ube­ty­de­lig sik­ker­hets­ri­si­ko om vin­den tar tak i bå­ten, sva­rer Pet­ter­sen.

Kon­trol­lert og kla­rert

Pet­ter­sen sier ferge­leiet har fer­dig­at­test fra Al­ta kom­mu­ne som byg­ge saks­myn­dig­het­da­tert 27. juli i år. Når det gjel­der på­stan­den om nes­ten­ulyk­ke og stein i ferge­bå­sen sva­rer Pet­ter­sen at Fyl­kes­kom­mu­nen for en tid til­ba­ke mot­tok en ano­nym be­kym­ring s mel­ding om det som an­gi­ve­lig skal ha va­ert en nes­ten­ulyk­ke på Alt­ne­set i for­bin­del­se med an­leggs­ar­beid:

– Vi har un­der­søkt sa­ken da vi på ge­ne­relt grunn­lag selv­føl­ge­lig tar sli­ke hen­del­ser sva­ert al­vor­lig. En­tre­pre­nø­ren har ikke rap­por­tert om noen slik nes­ten­ulyk­ke, og vår bygge­le­der har va­ert i kon­takt med både to­tal­en­tre­pre­nør og en av un­der­en­tre­pre­nø­re­ne som var til­ste­de. Til­bake­mel­din­gen vi har fått er at dis­se har en langt mind­re dra­ma­tisk opp­fat­ning av den­ne an­gi­ve­li­ge nes­ten­ulyk­ken. Her skal det også sies at det ble be­nyt­tet en fer­ge med la­ve­re fri­bord­høy­de enn hur­tig­bå­te­ne som an­leg­get først

SKANDLØST: Kjetil Arild (t.h) som job­ber på Årøy­fer­ga MF Ska­get me­ner at ferge­leiet ikke kan bru­kes av far­tøy som har tyng­re kjøre­tøy om bord når det er lav­vann. Da går det på sik­ker­he­ten løs, me­ner han, og ka­rak­te­ri­se­rer det hele som en skan­da­le. Her er han sam­men med Ska­get-skip­per Frank To­re Ol­sen. (Foto: Mag­ne Kve­seth)

og fremst er byg­get for. En­tre­pre­nø­ren har i etter­tid un­der­søkt ferge­bå­sen med dyk­ker, og har meldt til­ba­ke at ferge­bå­sen er kon­trol­lert og kla­rert, sva­rer Pet­ter­sen.

Fyl­kes­kom­mu­nen send­te for kort tid si­den ut en press­mel­ding hvor de skri­ver at det er drifts­mes­si­ge ut­ford­rin­ger for ferge­lei­e­ne både på Alt­ne­set og i Ak­kar­fjord. – Har dere fun­net fei­len som gjør at ferge­leiet ikke kan bru­kes? – Un­der­en­tre­pre­nø­ren som har le­vert ferge­bro­en er kob­let inn, og vår bygge­le­der har bedt dem tes­te funk­sjo­na­li­te­ten. Even­tu­el­le mang­ler må selv­føl­ge­lig ret­tes, og vi har fo­kus på at det må gjø­res raskt. Jeg vil ikke spe­ku­le­re for mye på hva år­sa­ken er før man har fått en na­er­me­re av­kla­ring. Men det kan va­ere både tek­nis­ke feil og feil bruk – for ek­sem­pel at and­re far­tøy­er sen­ker bro­en lavt ned uten å løf­te opp igjen. Alt det­te un­der­sø­kes na­er­me­re, sier Ole J. Pet­ter­sen.

KAN IKKE BRU­KES: Det ny­byg­de ferge­leiet på Alt­ne­set byr på ut­ford­rin­ger og kan fore­lø­pig ikke bru­kes, men fyl­kes­kom­mu­nen lo­ver å sjek­ke fei­le­ne og har bedt de som har le­vert ferge­broa tes­te funk­sjo­na­li­te­ten.(arkivfoto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.