Vil leg­ge ned vi­kar­tje­nes­te

Ad­mi­ni­stra­sjo­nen vil kut­te da­gens mo­dell.

Altaposten - - Nyheter -

Den om­dis­ku­ter­te vi­kar­poo­len for helse- og so­sial­tje­nes­ten i Al­ta kan gå mot slut­ten. Helse­by­rå­kra­te­ne ber nem­lig om snar­lig å star­te opp pro­ses­sen med å av­vik­le da­gens mo­dell av­tje­nes­ten. – Av­vik­lin­gen skal va­ere iverk­satt in­nen 1.april 2019, er for­sla­get po­li­ti­ker­ne skal ta stil­ling til i ho­ved­ut­val­get nes­te uke.

Vi­kar­tje­nes­ten ble etab­lert i lø­pet av vin­te­ren/vår­en 2009, og var i full drift fra 1. sep­tem­ber sam­me år. Ad­mi­ni­stra­sjo­nen på­pe­ker at ord­nin­gen har gitt man­ge gode ef­fek­ter, men de se­ne­re år har de uli­ke vi­ka­re­ne va­ert mer til­knyt­tet fas­te av­de­lin­ger. – Det­te har va­ert en rik­tig ut­vik­ling for de an­sat­te både på grunn av kom­pe­tan­se i for­hold til ar­beids­opp­ga­ver og for å få en bed­re til­hø­rig­het, he­ter det. Noen opp­le­ver li­ke­vel at de har hatt dår­li­ge­re mu­lig­he­ter til å del­ta på kurs på av­de­lin­ge­ne for­di det­te har va­ert prio­ri­tert for de fast an­sat­te, og an­sat­te fra Vi­kar­tje­nes­ten er på vakt slik at de fast an­sat­te kan del­ta på kurs.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.