Hver­dags­re­ha­bi­i­i­te­ring

Altaposten - - Nyheter - Kilde: ks.no

n Re­pre­sen­te­rer en ny måte å ten­ke «om­sorg» på. n Iste­den­for å til­by bru­ke­re med funk­sjons­svikt kom­pen­se­ren­de og pas­si­vi­se­ren­de til­tak, v ilde få et skred­der­sydd re­ha­bi­li­te­rings­til­bud med må lom bed­re mest­ring av dag­lig­dag­se gjøre­mål. n Et tverr­fag­lig team vei­le­der og til­rette­leg­ger for ak­ti­vi­te­ter som er satt ut fra bru­ke­rens egne res­sur­ser. Spørs­må­let som stil­les er: hva er vik­tig å mest­re selv? n Både svens­ke og danske­kom­mu­ner har fle­re års er­fa­rin­ger­me d hver­dags­re­ha­bi­li­te­ring. Eva­lu­e­rin­ger vi­ser­gjen­nom­gå­en­de mer for­nøy­de bru­ke­res om mest­rer mer og bor len­ger hjem­me, mer for­nøy­de an­sat­te og i de fles­te til­fel­ler la­ve­re ut­gif­ter for kom­mu­ne­ne. n Man­ge nors­ke kom­mu­ner ar­bei­der med å leg­ge om hjemme­tje­nes­te­ne til å leg­ge be­ty­de­lig mer vekt på hver­dags re­ha­bi­li­te­ring. Til nå har over 100 kom­mu­ner inn­ført hver­dags re­ha­bi­li­te­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.