Stål­kon­troll på Far­men

Søl­vi Mon­sen hen­ger godt med i «Far­men».

Altaposten - - Sidan 1 - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

Hunde­kjø­re­ren og fjell­stue­dri­ve­ren fra Gar­gia er sta­dig med i kam­pen om hyt­te og bil, he­der og aere i rea­li­ty-pro­gram­met «Far­men» på TV-2. Som hunde­kjø­rer er hun vant til å bli fil­met og fo­to­gra­fert, men å ha ka­mera­folk rett i flei­sen fra mor­gen til kveld – det inn­røm­mer hun var uvant.

Had­de en plan

– Jo­da, takk, jeg har klart meg bra så langt, det er helt rik­tig, fli­rer Søl­vi Mon­sen, som i det­te in­ter­vju­et rø­per litt av stra­te­gi­en for å be­hol­de plas­sen på det Tv-send­te kon­kur­ranse­pro­gram­met.

Og skul­le det vise seg at Søl­vi stik­ker av med sei­e­ren i «gårds­liv i gam­le da­ger-kon­kur­ran­sen», vil hun va­ere i et eks­klu­sivt sel­skap med to and­re finn­mar­kin­ger. Man­ge hus­ker sik­kert de to som som fikk til­na­ve­ne­ne Far­men-mik­kel, Mik­kel Isak Ei­ra fra Kau­to­kei­no og Far­men-leif, Leif Mäki­nen fra Rafs­botn. Beg­ge gikk til topps i pro­gram­met for noen år si­den og vant både hyt­te og bil.

Da Søl­vi sjek­ket inn på Gjedtjer­net gård i Grue i Hed­mark for å for­sø­ke å bli der i nes­ten tre må­ne­der, had­de hun lagt en li­ten plan – en stra­te­gi for opp­hol­det.

– Jeg be­stem­te meg for å lig­ge lavt i ter­ren­get til å be­gyn­ne med. Jeg hen­ger med fort­satt og vi som er med i se­ri­en må jo gjø­re vårt for å hol­de spen­nin­gen oppe og sør­ge for at pro­gram­met får se­ere som vil føl­ge med fra epi­so­de til epi­so­de, sier hun.

Slått på høy­den

Den­ne uka ble det dra­ma og en litt kvas­se­re Søl­vi vi fikk se.

Ut­ford­re­re kom til gards, blant an­net An­ne­li fra Nesse­by. De to fikk umid­del­bar kje­mi, men det nye be­skjent­ska­pet end­te på syke­hus etter å ha fått i seg glu­ten­hol­dig mat. Den kro­nis­ke syk­dom­men cø­lia­ki slo ut.

– For meg var det­te vel­dig synd, for vi klik­ka egent­lig med en gang og fikk en kjempe­kon­takt, sier Søl­vi.

De to finn­marks­da­me­ne had­de det åpen­bart mye ar­tig, og Søl­vi som ikke er av de høy­es­te del­ta­ker­ne i pro­gram­met, kun­ne kon­sta­te­re at hen­nes nye venn­ni­ne var mind­re enn hen­ne. Noe som fikk Nesse­by-dama til å bry­te ut i lat­ter og for­kla­re at hun selv var den høy­es­te av jen­te­ne i sin fa­mi­lie.

Alle er for­skjel­li­ge

– Hvor­dan var det å bli pluk­ket ut og så rei­se til «Far­men» for å leve som i gam­le da­ger?

– Det var litt spe­si­elt må jeg si. Vi er 14 men­nes­ker fra star­ten som ald­ri har møtt hver­and­re før og skal bo i lag. Så har vi de så­kal­te ukes­opp­dra­ge­ne der vi skal lage ting, sam­ar­bei­de, løse opp­ga­ver. Det er ut­ford­ren­de – og etter noen uker mer­ker man godt hvem man går fint i lag med og hvem man ikke sam­ar­bei­der like godt med. Det er en del av spil­let, sier Søl­vi.

Hun drop­per inn­om Me­die­hu­set Al­ta­pos­ten, tra­velt opp­tatt som van­lig og kan­skje litt eks­tra den­ne uka, si­den hun skal på en kjapp tur til Ka­na­ri­øy­ene med et uke­blad.

– Be­tyr det at du nå som del­ta­ker i «Far­men» får fete spon­sor­til­bud også som hunde­kjø­rer?

– Nei, det har ikke va­ert noen hen­ven­del­ser i den ret­ning, men jeg skal kjø­re Finn­marks­lø­pet, det må jeg jo bare. Jeg har hatt en «hand­ler» som har holdt hun­de­ne mine i form mens jeg har va­ert borte, så de skal va­ere kla­re til start, sier hun.

I en bob­le

Det å va­ere på «Far­men» be­teg­ner Søl­vi som å va­ere i en bob­le.

– Du kun­ne en del prak­tis­ke ting som de and­re ikke had­de pei­ling på, blant an­net skul­le du la­ere noen å slå korn­åke­ren med ljå, men det gikk nes­ten galt?

– Ja­da, jeg for­søk­te å vise dem hvor­dan man skul­le gjø­re, men så plut­se­lig pei­vet de i luf­ta med den syl­skar­pe ljå­en og de fulg­te ikke in­struk­sjo­ne­ne og så fikk en av dem spis­sen på ljå­en midt på leg­gen og det blød­de gans­ke mye så da var det bare å hive seg til å for­sø­ke å stan­se blød­nin­ga. Det var ikke et stort kutt, men det var dypt, så vi måt­te hei­se det røde flag­get som blir gjort når man må til­kal­le lege el­ler pro­gram­le­del­sen. Dok­to­ren kom og syd­de så­ret så hun får et arr på leg­gen, el­ler skal vi kal­le det et «Far­men­min­ne.» El­lers var det jo folk der in­ne som ikke viss­te bak fram på en ham­mer, som ikke viss­te at kua får kalv og hes­ten får føll, men gjer­ne om­tal­te det som mot­satt og da for­står man at by­folk ikke vet så mye.

En stor flørt

– Ukes­opp­dra­ge­ne inn­be­fat­tet også mye syl­ting, ba­king, saf­ting og an­nen mat­la­ging, men der var det også man­ge som var blan­ke?

– Det­te er kan­skje noe de fles­te, i hvert fall nord­fra kan en del om, mens folk på Øst­lan­det nok ikke er så gode på ba­king, syl­ting og saf­ting. Pål som røk ut i for­ri­ge tve­kamp med økes­kast er 28 år, men kun­ne ikke ban­ke en spi­ker. Han var bare mest opp­tatt av ut­se­en­de sitt og var en li­ten flørte­gutt. Jeg sa til han at had­de dat­te­ra mi kom­met hjem med en som han, så had­de jeg klap­pa han i ra­eva og kas­ta han ut. Søl­vi fli­rer av de man­ge his­to­rie­ne, både dem som man har sett i se­ri­en på TV og dem som ikke kom på skjer­men. – Hva var den størs­te ut­ford­rin­gen med opp­hol­det?

– Det kan­skje mest spe­si­el­le var de to uke­ne det tok å ven­de seg til ka­me­rateam­et. Det kom folk med ka­me­ra på jobb klok­ka seks om mor­ran og då våk­ner med ei kam­ralin­se rett i flei­sen, na­er sagt før du får snur­ren av un­der­buk­sa, så føl­ger de deg til du går til ro, kan­skje klok­ka 12 på nat­ta. Vi had­de jo ikke klok­ke, så tida var litt uviss, av­slut­ter Søl­vi, som sta­dig er med i «Far­men», der hun i sis­te epi­so­de var til­bøye­lig til å sa­bo­te­re et ukes­opp­drag. Noen kom hen­ne i for­kjø­pet. RØ­PER IN­GEN­TING: Søl­vi Mon­sen får bot på 50.000 kro­ner fra TV2 hvis hun rø­per ut­fal­let av den Tv-send­te kon­kur­ran­sen «Far­men», hvor hun sta­dig hen­ger med og i det spe­si­el­le sel­ska­pet som bor på den gam­le går­den på Finn­sko­gen. (Foto: Mag­ne Kve­seth)

I EI BOB­LE: Søl­vi Mon­sen fra Gar­gia for­tel­ler at opp­hol­det på Far­men var som va­ere i en an­nen ver­den, med ukjen­te men­nes­ker, sto­re ar­beids­opp­drag som lø­ses ukent­lig og en in­tens kon­kur­ran­se om å hen­ge med til slut­ten. Hvor langt kom hun til slutt? Det får vi ennå ikke sva­ret på. (Foto fra TV2)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.