Pla­ner for gi­gant­felt i Tverrelv­da­len

Lands­om­fat­ten­de Nor­ges­hus har pla­ner for 150 tom­ter i Tverrelv­da­len.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Jar­le Mjø­en jar­le@al­ta­pos­ten.no

Den lands­om­fat­ten­de ak­tø­ren Nor­ges­hus, med ho­ved­kon­tor på Mel­hus i Trøn­de­lag, har ut­ar­bei­det pla­nen som to­talt om­fat­ter 153 bo­en­he­ter på et are­al ved­tatt av­satt til bo­lig­byg­ging un­der nav­net Sven­bak­ken. I Al­ta er det Al­ta Bo­lig­bygg AS, som sam­men med del­ei­er av area­let og ma­skin­en­tre­pre­nør Da­ni­el Ja­kob­sen, skal rea­li­se­re pla­nen.

– Vi har plan­lagt for he­le om­rå­det, noe som var et krav fra lo­ka­le myn­dig­he­ter, men vi har gjen­nom vår sam­ar­beids­part­ner kun ei­en­doms­rett til halve area­let, sier dag­lig le­der i Al­ta Bo­lig­bygg, Ei­vind An­ton­sen.

Ikke in­ter­es­sert

Den de­len av pla­n­om­rå­det som lig­ger mel­lom den opp­rin­ne­li­ge Sven­bak­ken og Kvit­ber­get bo­lig­felt/tverrelv­da­len sko­le, ble lagt ut for salg på Finn.no al­le­re­de i 2016. Til tross for at kom­mune­sty­ret al­le­re­de i 2015 ved­tok en ar­beids­ord­re til ad­mi­ni­stra­sjo­nen om å sik­re seg om­rå­det, vis­te ikke Al­ta kom­mu­ne noen in­ter­es­se. Først da Ja­kob­sen mel­de seg, kom Al­ta kom­mu­ne på ba­nen, men stop­pet sitt bud på 2,5 mil­lio­ner kro­ner. Det var to­talt 17 som had­de meldt sin in­ter­es­se, men Ja­kob­sen fikk til­sla­get for 3,75 mil­lio­ner kro­ner, en pris Ja­kob­sen i Al­ta­pos­ten ga ut­trykk for at han var sva­ert godt for­nøyd med. Til sam­men­lig­ning er det om­satt fle­re bo­lig­tom­ter i sen­tral-al­ta for over to mil­lio­ner kro­ner, den fore­lø­pi­ge re­kor­den er på 2,6 mil­lio­ner kro­ner.

Al­ta kom­mu­ne sy­nes hel­ler ikke å va­ere in­ter­es­sert i å få hånd om Fal­sen-ei­en­dom­men, der de fles­te ene­bo­li­ge­ne og over halv­par­ten av bo­en­he­te­ne er tenkt plas­sert.

– Jeg vil ikke ut­ta­le meg om Sven­bak­ken for­di det er en på­gå­en­de pro­sess le­det av råd­man­nen, sier gruppe­le­der for Ap, Ole Stei­nar Øst­lyn­gen.

Al­ta­pos­ten er kjent med at in­ter­es­sen er la­ber fra po­li­tisk le­del­se. Råd­mann Bjørn-atle Han­sen be­kref­ter over­for Al­ta­pos­ten at det har på­gått for­hand­lin­ger og at det er for­hand­let fram en pris.

– Kan du si hva pri­sen er og om du vil an­be­fa­le kjøp?

– Jeg kan selv­sagt ikke si noe pris. Det­te er en sak unn­tatt of­fent­lig­het, men jeg kan be­kref­te at jeg ikke kom­mer til å an­be­fa­le kjøp når sa­ken leg­ges fram til po­li­tisk av­gjø­rel­se, klar­gjør Han­sen til Al­ta­pos­ten.

Lov­te sty­ring

Da Ole Stei­nar Øst­lyn­gen la fram sitt førs­te bud­sjett på veg­ne av po­si­sjon­s­pa­ri­ene høs­ten 2015, lov­te gruppe­le­de­ren sty­ring og en po­li­tikk som skul­le sta­bi­li­se­re el­ler brin­ge pri­se­ne ned. Økt til­gang gjen­nom nye felt, og en høy an­del med kom­mu­na­le selv­kost­tom­ter, skul­le gi le­ve­li­ge pri­ser for første­gangs­etab­le­rer­ne. Ga­ran­ti­en var at det til en­hver tid skul­le va­ere kom­mu­na­le tom­ter til selv­kost klar for til­de­ling.

– Det er bare å inn­røm­me at det så langt har va­ert få ene­bo­lig­tom­ter, og enda faer­re selv­kost­tom­ter. Al­le­re­de i lø­pet av som­mer­en 2019 vil vi ha 400 bo­lig­tom­ter, med en ho­ved­vekt på kom­mu­na­le selv­kost­tom­ter, klar for til­de­ling, hev­der Øst­lyn­gen, med tan­ke på at kom­mu­nen kan kom­me til å over­late he­le Sven­bak­ken-fel­tet til den pri­va­te ak­tø­ren. Så langt ty­der alt på at Øst­lyn­gen og Al­ta kom­mu­ne sier nei til å kjø­pe area­let som iføl­ge den nye pla­nen vil gi rundt 80/90 kom­mu­na­le bo­en­he­ter på Sven­bak­ken, og sam­ti­dig bi­dra til ut­vik­ling av fel­tet sam­men med Nor­ges­hus/al­ta Bo­lig­bygg.

– Vi ser det som sva­ert po­si­tivt om Al­ta kom­mu­ne blir ak­tør. Blant an­net vil vei­løs­nin­gen inn i fel­tet gå over grun­nen som Fal­sen-fa­mi­li­en ei­er. Ikke noe vil­le va­ert bed­re enn at kom­mu­nen had­de kjøpt area­let og kun­ne va­ert med å rea­li­sert ut­byg­gin­gen. Det vil­le gitt ut­vik­lin­gen av fel­tet ny dy­na­mikk og va­ert bra med tan­ke på rask rea­li­se­ring, sier Ei­vind An­ton­sen i Al­ta Bo­lig­byg­ging AS.

Ri­me­lig pris

Al­ta­pos­ten har job­bet med den­ne kon­kre­te sa­ken si­den som­mer­en 2018, og fikk sist uke be­kref­tet av råd­man­nen at det var for­hand­let fram en pris med fa­mi­li­en Fal­sen som ei­er grun­nen. Den har det va­ert sva­ert vans­ke­lig å få kon­kre­ti­sert. Etter det vi er­fa­rer er imid­ler­tid pri­sen 10 mil­lio­ner kro­ner for om­rå­det, som i pla­nen til Nor­ges­hus vil gi plass både til in­fra­struk­ter og rundt 80 bo­en­he­ter. Det gir 125.000 der­som pri­sen for­de­les per bo­en­het. Selv med en sva­ert roms­lig opp­ar­bei­del­ses­kost­nad skal det sva­ert mye til for å kom­me over en tomte­pris på 500.000 kro­ner per bo­en­het.

Al­ta­pos­ten er kjent med Fal­sen-fa­mi­li­en har til­budt å sen­ke pri­sen til syv mil­lio­ner kro­ner, for­ut­satt at de får be­hol­de fire ene­bo­lig­tom­ter.

– Er for­und­ret

Odd Er­ling Mi­kal­sen, le­der i Al­ta Frp, sier at han er sva­ert for­und­ret over at op­po­si­sjo­nen ikke er in­for­mert, fel­tets stør­rel­se tatt i be­trakt­ning.

– Det­te er in­gen li­ten sak, ikke minst for by­ens unge som pres­ses

ut av bo­lig­mar­ke­det av mang­len­de til­gjen­ge­lig­het og en pris som har gått til him­mels. For Frp hev­des det at mar­keds­sty­ring er hel­lig, men her fun­ge­rer ikke mar­ke­det og da må vi ta sty­ring og til­rette­leg­ge for å fle­re en­he­ter. Noe an­net vil va­ere et svik mot de unge. Sam­men med kom­mu­na­le tom­ter til selv­kost, må vi gi rom for pri­va­te ut­byg­ge­re, slik at bo­li­ger- og bo­lig­tom­ter ikke blir en man­gel­vare, sier Mi­kal­sen.

Der­som pri­sen på area­let er slik Al­ta­pos­ten har an­ty­det, me­ner han per­son­lig at kom­mu­nen bare må gi full gass.

– Hva har Al­ta kom­mu­ne å tape? De vil få in­ves­te­rin­ge­ne til­ba­ke ved salg av tom­te­ne og har vel­dig mye å vin­ne ved å bi­dra til la­ve­re bo­lig­pri­ser. Det er sva­ert vik­tig for at Al­ta skal kun­ne vokse og ut­vik­le seg.

Sa­ken vil sann­syn­lig­vis ble lagt fram for av­gjø­rel­se i plan­ut­val­get, men er per i dag ikke kom­met inn noen saks­pa­pi­rer.

SIER NEI? Råd­man­nen be­kref­ter at han vil inn­stil­le på at Al­ta kom­mu­ne ikke skal kjø­pe Fal­sen-ei­en­dom­men og ut­vik­le halve Sven­bak­ken-fel­tet i kom­mu­nal regi. Inn­felt ser vi fel­tet til Nor­ges­hus/ Al­ta Bo­lig­bygg mer­ket til rødt til venst­re. De fles­te bo­li­ge­ne og ene­bo­lig­tom­te­ne er tenkt plas­sert til Høy­re (Fal­sen-ei­en­dom­men). Etter det Al­ta­pos­ten er­fa­rer er po­si­sjons­par­ti­ene ne­ga­tiv til å be­ta­le 10 mil­lio­ner kro­ner som skal va­ere fram­for­hand­let pris for ei­en­dom­men. (Foto: Jar­le Mjø­en)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.