– Skal­let myk­net

Ra­kel be­ar­bei­det Utøy­a­ma­re­rit­tet i film­pro­sess.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Nils Gjer­stad re­dak­sjo­nen@al­ta­pos­ten.no

I do­ku­men­ta­ren «Re­kon­struk­sjon Utøya» som had­de pre­miere for­ri­ge fre­dag, for­mid­ler hun sin ster­ke his­to­rie fra ter­ror­ak­sjo­nen som kos­tet 77 men­nes­ker li­vet, de fles­te på øya der 16-årin­gen Ra­kel Bir­ke­li fra Finn­mark var. Det har blitt en vel­dig spe­si­ell film, som også er unik i norsk film­his­to­rie.

I fil­men sam­les fire over­le­ven­de fra Utøya i et film­stu­dio i Nord-nor­ge, seks år etter ma­re­rit­tet. De er sam­men med 12 ung­dom­mer som øns­ker å for­stå og hjel­pe. En psy­ko­log er til­ste­de i he­le pro­sjek­tet. Sam­men i stu­dio­et re­kon­stru­erer de over­le­ven­de sine min­ner om hva som skjed­de på Utøya.

Skep­tisk i star­ten

– Da jeg fikk fore­spør­se­len om å del­ta i fil­men var jeg i ut­gangs­punk­tet skep­tisk. Dess­uten var jeg også usik­ker på den even­tu­el­le mot­ta­kel­sen av en slik film – og om jeg vil­le bru­ke tid og ener­gi på det­te. Etter noen run­der med meg selv sa jeg li­ke­vel ja til å møte re­gis­sør Carl Javér, for­tel­ler hun.

– Det­te mø­tet ble langt mer po­si­tivt enn jeg had­de sett for meg, og jeg ble nys­gjer­rig på pro­sjek­tet. Li­ke­vel var me­to­dik­ken vans­ke­lig for meg å for­stå ved førs­te møte. Jeg sa «ja» til å bli med, da jeg fikk inn­trykk av at det­te kan­skje kun­ne bru­kes til noe mer – og va­ere po­si­tivt for meg og and­re men­nes­ker.

Har la­ert mye

Å ut­le­ve­re seg selv og sin ster­ke his­to­rie til de and­re ung­dom­me­ne som med­vir­ker i «Re­kon­struk­sjon Utøya» ble kre­ven­de og spe­si­elt. – Selv om ikke det­te var førs­te gang jeg for­tal­te his­to­ri­en, ble det an­ner­le­des, spe­si­elt for­di jeg opp­lev­de at ung­dom­me­ne var så vel­dig in­ter­es­sert i det jeg for­tal­te. De tur­te å gå inn i his­to­ri­en og kjen­ne på fø­lel­se­ne som duk­ket opp hos dem, for­kla­rer Ra­kel. – Det­te igang­sat­te også fle­re pro­ses­ser i meg, for­di de­res re­spons på det­te, hjalp meg å se at vi kan­skje gjor­de noe vik­tig. Det hjalp meg å myk­ne et skall jeg ikke viss­te ek­sis­ter­te. Un­der­veis føl­te jeg økt grad av kon­troll, sam­ti­dig som in­ne­steng­te fø­lel­ser som ikke had­de va­ert til­gjen­ge­lig tid­li­ge­re lot seg vise. Ef­fek­ten av en slik be­ar­bei­ding ble først syn­lig for meg en god stund etter­på. Jeg had­de be­hov for av­stand, før jeg kun­ne føle meg styr­ket. Når jeg ten­ker til­ba­ke til pro­sjek­tet fø­ler jeg meg hel­dig, og at jeg har la­ert utro­lig mye, sier Ra­kel­før pre­mie­ren.

Fy­sisk ak­ti­vi­tet hjel­per

Ra­kel har va­ert gjen­nom et tøft år etter at fa­ren Mor­ten Ruud gikk bort. Off­road Finn­mark ble vik­tig og hun syk­let for pap­pa.

Fy­sisk ak­ti­vi­tet tror Ra­kel at har va­ert til stor for­del for hen­ne, både at hun syk­ler og lø­per mye.

– Det fø­rer med seg mye po­si­ti­vi­tet, mest­ring og gle­de i hver­da­gen min, for­tel­ler Ra­kel, som har po­si­ti­ve er­fa­rin­ger fra Off­road Finn­mark.

– Etter at vi vant mix-klas­sen i 2016 fikk jeg sma­ken på det og ser frem til å del­ta i Al­ta nes­te se­song. Som den stol­te finn­mar­king jeg er, li­ker jeg å kon­kur­re­re i hjem­fyl­ket, sier hun.

SPORTY: – Å va­ere i fy­sisk god form hjalp meg i selve hen­del­sen på Utøya, med at jeg kun­ne løpe fort og var smi­dig. Det har også va­ert vik­tig som te­ra­pi i etter­tid. (Pri­vat)

STERK PRO­SESS: – Tit­te­len på fil­men vir­ket skrem­men­de, da jeg så for meg å re­kon­stru­ere he­le hen­del­sen på en slik måte at det ble gro­teskt og uver­dig, sier Ra­kel Bir­ke­li. (Vil­da Bom­ben/ Tour de For­ce)

PRO­SESS: Mø­tet mel­lom ung­dom­me­ne ga sam­hold og åpen­het. (Vil­da Bom­ben/ Tour de For­ce)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.