Ro­ser sam­ar­beid

Etter et drøyt halv­år med tes­ting av fel­les vakt­sen­tral, er Olav Gun­nar Bal­lo sva­ert til­freds med sam­ar­bei­det.

Altaposten - - Nyheter - Av Rolf Ed­mund Lund [email protected]­ta­pos­ten.no

– Fra vårt stå­sted er vi strå­len­de for­nøyd. For små kom­mu­ner med sår­bart fag­mil­jø er det­te en god løs­ning, sier Bal­lo etter at sam­ar­bei­det er tes­tet ut si­den 1. fe­bru­ar.

Al­ta­pos­ten kun­ne ons­dag for­tel­le at helse- og so­sial­sjef John Hel­land an­be­fa­ler po­li­ti­ker­ne i Al­ta å inn­gå en fem­års­av­ta­le, for­ut­satt at Lop­pa-po­li­ti­ker­ne er eni­ge. An­be­fa­lin­gen fra kom­mune­over­le­gen er ikke til å ta feil av.

– Som na­bo­er be­fin­ner vi oss i prak­sis i sam­me fjord og kan ha be­red­skap over kom­mune­gren­sa. Det vik­tigs­te er at vi iva­re­tar pa­si­en­te­ne og har ru­ti­ner for at de får svar og hjelp ras­kest mu­lig, sier Bal­lo.

Det var blant an­net vakt­ha­ven­de lege i Lop­pa som ryk­ket ut til Stjer­nøya i for­bin­del­se med ar­beids­ulyk­ken ny­lig.

– Vi er inne­for­stått med at det­te kan skje, blant an­net at lege­vak­ta i Lop­pa må raskt ut. Det er da dia­lo­gen med Al­ta blir så vik­tig. Vi må ta høy­de for fra­va­er og sam­ti­dig va­ere be­visst på kost­nads­bi­ten. Det skal va­ere en vinn-vinn-si­tua­sjon, på­pe­ker Bal­lo, som me­ner ord­fø­rer Stei­nar Hal­vor­sen ten­ker rik­tig. – Sig­na­let fra ord­fø­re­ren er at det er for­nuf­tig med et sam­ar­beid om uli­ke tje­nes­ter. For oss på lege­vak­ta i Lop­pa er det god medi­sin, og det er sann­syn­lig at det fin­nes and­re om­rå­der der det­te gir kva­li­tet og ge­vinst, sier han.

POSITIV: Olav Gun­nar Bal­lo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.