Det var over­vel­den­de i be­gyn­nel­sen

Guro Bell Pe­der­sen fikk en hef­tig start på li­vet i Topp­se­ri­en. Hun glem­mer hel­ler ikke semi­fi­nale­ta­pet mot LSK med det førs­te.

Altaposten - - Sport - Av Karl Ei­rik Stef­fen­sen kal­[email protected]­ta­pos­ten.no

Gans­ke nøy­ak­tig fire må­ne­der er gått si­den Guro Bell Pe­der­sen spil­te sin sis­te kamp for BUL. Topp­se­rie­klub­ben Røa had­de i lang tid prøvd å lok­ke den mål­far­li­ge an­greps­spil­le­ren sør­over, og i slut­ten av juni be­stem­te hun seg for å si ja til Oslo-klub­ben. Det gikk ikke lang tid før hun fikk sin de­but i lan­dets øvers­te di­vi­sjon.

– Jeg spil­te hjemme­kam­pen mot Fart 26. juni, og der­et­ter var det fot­ball­fe­rie i både 1. di­vi­sjon og Topp­se­ri­en. Så det gikk litt tid før jeg kom i gang med fel­les­tre­nin­ge­ne i Røa. Vi star­tet opp­kjø­rin­gen til høst­se­son­gen to uker før opp­gjø­ret mot Klepp 4. au­gust, og til min sto­re over­ras­kel­se gikk jeg rett inn på la­get. Jeg star­tet også de tre nes­te kam­pe­ne. Det var over­vel­den­de, for­tel­ler Guro Bell Pe­der­sen, som den­ne uka har be­søkt gam­le lag­venn­in­ner i BUL.

End­ret for­ma­sjon for Guro

Hun på­dro seg sitt førs­te gule kort i Røa-drakt borte mot Sand­vi­ken. Bell Pe­der­sen had­de med seg tre gule fra vår­se­son­gen i BUL, og mis­tet der­med den på­føl­gen­de se­rie­kam­pen hjem­me mot Sta­ba­ek. Hun fikk imid­ler­tid med seg kvart­fi­na­len i cu­pen, der Røa slo ut Ar­na-bjør­nar på straffe­spark­kon­kur­ran­se.

– Røa had­de spilt 4-3-3 før jeg kom, men tre­ner­team­et had­de lyst til å prø­ve meg i to­spann med klub­bens topp­sco­rer Sv­a­va Ros Gud­munds­dottir på spiss­plass. Så de end­ret for­ma­sjo­nen til 4-4-2 i de førs­te kam­pe­ne etter fot­ball­fe­rien. Det var utro­lig ar­tig å få til­lit fra start etter bare et par uker i klub­ben. Men da jeg måt­te sone ka­ran­te­ne gikk de til­ba­ke til 4-3-3, og vi vant mot Sta­ba­ek. Så vi har be­holdt den for­ma­sjo­nen etter det, noe som har ført til mind­re spille­tid for meg, for­tel­ler hun.

Takk­nem­lig

Bell Pe­der­sen leg­ger ikke skjul på at over­gan­gen fra 1.-di­vi­sjons­spill i BUL til tre­nin­ger og kam­per med topp­se­rie­la­get Røa har va­ert for­mi­da­bel. Men det er ak­ku­rat slik hun vil ha det. – Jeg kom­mer ald­ri til å si noe ne­ga­tivt om BUL og min tid i klub­ben. Jeg har hatt min bes­te tid som fot­ball­spil­ler her, og jeg er utro­lig takk­nem­lig for alt de har gjort for meg. Men det kom til et punkt hvor jeg kan­skje had­de det for be­ha­ge­lig. Tre­nings­hver­da­gen var bra, men jeg treng­te å bli pushet i stør­re grad. Det var helt nød­ven­dig for min vi­de­re ut­vik­ling, og den dyt­ten har jeg fått nå.

Høy­ere tem­po

I Røa tre­ner hun sam­men med fle­re lands­lags­spil­le­re, noe som er in­spi­re­ren­de og ut­ford­ren­de.

– Den størs­te for­skjel­len er helt klart tem­po­et. Det går mye for­te­re både på tre­ning og i kamp, og man er nødt til å heve seg fy­sisk og men­talt for å hen­ge med i svin­ge­ne. 90 mi­nut­ter i Topp­se­ri­en er en langt tøf­fe­re på­kjen­ning enn det jeg har va­ert vant til. I til­legg tre­ner vi of­te­re, leng­re og med langt høy­ere in­ten­si­tet. Det er kre­ven­de, men jeg tri­ves utro­lig godt. Det er ak­ku­rat det jeg tren­ger for å ta et steg vi­de­re i kar­rie­ren, sier hun. – Hvor­dan er det å ha le­gen­den Geir Nord­by som tre­ner?

– Han er et her­lig men­nens­ke. Fot­bal­len tren­ger en farge­klatt som Geir. For de som ser kam­pe­ne våre på tv frem­står han kan­skje som i over­kant en­ga­sjert og his­sig på side­lin­ja, men det er ikke slik han er i tre­nings­hver­da­gen. Geir er kunn­skaps­rik og fag­lig dyk­tig, og kan på man­ge må­ter sam­men­lig­nes med Odd In­ge Jo­han­sen. Smi­let er all­tid på lur, og han er vel­dig opp­tatt av å ska­pe re­la­sjo­ner. Jeg har stor re­spekt for dem beg­ge, smi­ler hun.

Fikk ikke sky­te straf­fe

Etter å ha so­net ka­ran­te­ne måt­te Bell Pe­der­sen ta plass på ben­ken i borte­mø­tet med nabo­klub­ben Lyn. Hun ble imid­ler­tid byt­tet inn i pau­sen, og sco­ret sitt førs­te topp­se­rie­mål etter 70 mi­nut­ter. Det­te skul­le vise seg å bli må­let som av­gjor­de kam­pen i Røas for­del.

Hun måt­te igjen ta plass på ben­ken i de nes­te kam­pe­ne, også da Røa møt­te se­rie­vin­ner LSK i semi­fi­na­len i cu­pen. Det ble en match helt uten­om det van­li­ge. Mot alle odds le­det Guro Bell Pe­der­sen & co he­le 3-0 til pau­se. Men gjes­te­ne fra Lilles­tøm sco­ret tre gan­ger etter hvi­len og sik­ret eks­tra­om­gan­ger. Kam­pen gikk til straffe­spark, der LSK sik­ret avan­se­ment til fi­na­len. – Vi kom godt for­be­redt til kam­pen etter en me­get god tre­nings­uke. I ste­det for å leg­ge oss bak­på, som de fles­te lag gjør når LSK står på mot­satt bane­halv­del, sto vi høyt og stres­set dem fra førs­te spark på bal­len. Den tak­tik­ken lyk­tes vi vel­dig godt med, kan­skje så godt at vi selv ble over­ras­ket over å lede 3-0 over Nor­ges bes­te lag. Vi var ikke men­talt for­be­redt på noe slikt. Det ble ty­de­lig etter pau­se, fast­slår hun.

Bell Pe­der­sen sto len­ge klar på side­lin­ja, men ble ikke byt­tet inn før det var spilt 114 mi­nut­ter. Da opp­gjø­ret gikk til straffe­spark var den tid­li­ge­re Bul-spil­le­ren klar til å gjø­re sin del av job­ben.

– Jeg skul­le ta den fem­te straf­fen. Dess­ver­re fikk jeg ald­ri mu­lig­he­ten til å sky­te, for­tel­ler hun.

– Det var utro­lig skuf­fen­de å tape på den­ne må­ten. Vi har trent mye på straffe­spark, men det er vans­ke­lig å for­be­re­de seg men­talt på en slik prø­vel­se. Vi var ikke ster­ke nok i ho­det da det skul­le av­gjø­res.

For­len­ger tro­lig kon­trak­ten

Hun inn­røm­mer at drøm­men om cup­fi­na­len føl­tes gans­ke na­er da la­get le­det 3-0 til pau­se.

– Jeg satt med gåse­hud på ben­ken og tenk­te at jeg kun­ne få opp­le­ve en cup­fi­na­le i min førs­te se­song i Topp­se­ri­en. Det had­de va­ert utro­lig stort. Dess­ver­re glapp den mu­lig­he­ten, og det var tungt å svel­ge etter den fan­tas­tis­ke første­om­gan­gen. For­hå­pent­lig­vis kom­mer det fle­re sjan­ser, sier 23-årin­gen, som bare har kon­trakt ut den­ne se­son­gen.

– Røa vil for­len­ge kon­trak­ten, så jeg reg­ner med å skri­ve un­der på en ny av­ta­le gans­ke snart. Jeg har vel­dig lyst til å fort­set­te i den­ne klub­ben. Ting ty­der på at jeg er til­tenkt en mer sen­tral rol­le på la­get nes­te år, for­tel­ler hun. Hun sy­nes de fire førs­te må­ne­de­ne i Topp­se­ri­en har va­ert la­e­re­rike.

– Jeg har all­tid spilt fast i klub­be­ne jeg har va­ert i, så det å hav­ne på ben­ken var en uvant fø­lel­se. Men det har også gitt meg et nytt per­spek­tiv. Jeg har måt­te job­be har­de­re enn noen gang tid­li­ge­re, og det tror jeg har gjort meg til en bed­re fot­ball­spil­ler. At jeg får ta del i he­le opp­kjø­rin­gen til nes­te se­song vil også va­ere po­si­tivt for min vi­de­re ut­vik­ling. Jeg gle­der meg al­le­re­de til det som skal skje nes­te år, av­slut­ter den bli­de «Al­ta-jen­ta».

DØDELIG DUO: Guro Bell Pe­der­sen og Ru­na Lille­gård var fan­tas­tis­ke sam­men i BUL. Bell Pe­der­sen spil­ler nå i Røa, mens Lille­gård er i Lyn. TAKK­NEM­LIG: Guro Bell Pe­der­sen er evig takk­nem­lig for det gam­le­klub­ben BUL har gjort for hen­ne. (Foto: Stef­fen­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.