Løf­tes fram i Frp-eli­ten

Altaposten - - Nyheter -

– Jeg er stolt over å ha kom­me gjen­nom nål­øyet, sier Odd Er­ling Mi­kal­sen Lo­kal­lags­le­de­ren i Frp skal på «elite­kurs» hos sen­tral­le­del­sen i par­ti­et 9. til 11. no­vem­ber. Mi­kal­sen er sam­men med 15 and­re pluk­ket ut gjen­nom en om­fat­ten­de ut­vel­gel­ses­pro­sess hvor de­res per­son­li­ge egen­ska­per er sjek­ket opp. Fyl­kes­par­ti­ene har va­ert ak­ti­ve med i ut­vel­gel­ses­pro­ses­sen.

– Først no­mi­ner­te fyl­kes­par­ti­ene inn kan­di­da­ter, og av dis­se stod det igjen 40 etter førs­te ut­vel­gel­se. Jeg var en av dis­se og måt­te så le­ve­re en om­fat­ten­de do­ku­men­ta­sjon på min po­li­tis­ke CV og blant an­net vise til medie­kon­takt og in­ter­vju jeg har hatt. I til­legg var det krav om do­ku­men­ta­sjon av le­ser­inn­legg jeg hatt på trykk. Til slutt ble vi bedt å skri­ve en kro­nikk på 3000 tegn med ba­sis i par­ti­ets pro­gram og lo­ka­le ut­ford­rin­ger fra re­gio­nen hvor vi job­ber po­li­tisk, for­tel­ler le­de­ren av Al­ta Frp.

Elite­kur­set har sva­ert høy sta­tus i Frp og kan­di­da­te­ne be­teg­nes som noen av par­ti­ets størs­te ta­len­ter. Mi­kal­sen er selv en godt vok­sen mann og vil nep­pe i sports­språ­kets ter­mi­no­lo­gi pas­se inn i ta­lent­be­gre­pet. I Frp bru­kes ta­lent imid­ler­tid om po­li­ti­ke­re som sen­tral­le­del­sen har tro på kan ut­vik­le seg til å bli nøk­kel­po­li­ti­ke­re for par­ti­et.

– Jeg gle­der meg. Opp­leg­get vir­ker sva­ert se­riøst, og jeg er sik­ker på at jeg kom­mer til­ba­ke fra kur­set med ny kom­pe­tan­se og ikke minst in­spi­ra­sjon for å gjø­re en god jobb for pari og lo­kal­sam­fun­net, klar­gjør Mi­kal­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.