Skryt for ma­nu­set

Ide­rike Stig-fro­de får det til å svin­ge i Kiel­er­gata på TV2.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Bjar­ne Krog­stad, Even Mar­tin­sen og Mar­tin Hov­den bjar­ne@al­ta­pos­ten.no

Se­ri­en har så langt høs­tet god kri­tikk. – Ikke at an­mel­del­se­ne er det vik­tigs­te, me­ner Hen­rik­sen, som sam­men med Je­sper Sund­nes og Patrik Sy­ver­sen har han skapt små­byen Slus­vik, kjent som Skan­di­na­vias minst kri­mi­nel­le sted. I alle­fall på over­fla­ten.

– Den hand­ler en­kelt og greit om folk som må røm­me bort fra ett el­ler an­net og vil star­te et nytt liv. Det får de god hjelp av fra en or­ga­ni­sa­sjon til, som helt sik­kert ikke fin­nes i Brønn­øy­sund­re­gis­te­ret, for en stor sum pen­ger. Van­lig­vis har vi en ho­ved­per­son som skal en plass og har et mål. Men her hand­ler det om en per­son som er for­nøyd med der han er i li­vet og vil ikke noe mer enn det. Sånn sett kjem­per han hel­ler for å opp­rett­hol­de sta­tus quo, for­kla­rer Hen­rik­sen om se­ri­en man nå kan se på TV2. Godt for­nøyd At det lig­ger mye ar­beid bak fra idé til ma­nus til et fer­dig pro­dukt som vi­ses på både li­nea­er TV og nett, leg­ger ikke alta­va­e­rin­gen skjul på. Men at den skul­le hav­ne på TV2 var ikke den opp­rin­ne­li­ge pla­nen.

– For cir­ka to år si­den ble ide­en for­søkt solgt inn til et Tv-sel­skap i USA. Da had­de vi spilt inn en pi­lot som var satt til midt­ves­ten i USA. De var len­ge in­ter­es­ser­te i pro­sjek­tet, men gikk til slutt vi­de­re med noen and­re som had­de kom­met leng­re i pro­ses­sen.

– Får vil til en ame­ri­kansk ny­inn­spil­ling en gang, så blir jeg for­nøyd, sky­ter han inn. Hen­rik­sen har ikke de en­de­li­ge tal­le­ne, men cir­ka 344.000 så den førs­te epi­so­den. Det­te in­klu­de­rer ikke de som har sett den på strømme­tje­nes­ten TV2 Su­mo.

– Til­bake­mel­din­ge­ne fra TV2 er der­for gode, uten at jeg vet om det er godt nok til å få på plass en av­ta­le for fle­re se­son­ger. Og fle­re se­son­ger kan det bli.

– Vi har plan­lagt gans­ke langt frem­over med tre-fi­re se­son­ger. Vi vet hvor vi skal gå, sier Hen­rik­sen med et smil. – Hvor­dan er det å se det en­de­li­ge pro­duk­tet? – Godt. Men også vel­dig na­tur­lig at selv­føl­ge­lig skul­le det­te bil en se­rie, skrat­ter han. Høs­ter god kri­tikk Om det var en for­ven­tet suk­sess, el­ler ikke, vil ikke Hen­rik­sen sva­re på. For han er det vik­tigs­te at pub­li­kum tar godt imot se­ri­en, noe som de helt klart har gjort. Film­data­ba­sen IMDB gir den 8,6 av 10. Film­po­li­ti­et skri­ver «Lys­ten til å lage ny og an­ner­le­des norsk krim skin­ner gjen­nom, og se­ri­en plas­se­rer seg for­fris­ken­de langt unna de etter­fors­ker­fo­ku­ser­te mor­der­jak­te­ne som har pre­get så man­ge be­tong­ble­ke nor­disk noir-se­ri­er de sis­te åre­ne.» Mens VG gir den ter­ning­kast fi­re og sier det er en «lo­ven­de og for­fris­ken­de an­ner­le­des start på TV 2s nye krim­dra­ma.» – Vi fikk 98 pro­sent av de skue­spil­ler­ne vi vil­le ha – og de ten­te på ide­en fra be­gyn­nel­sen. Alle var vel­dig gla­de i ma­nus og vil­le va­ere med. Vi har blant an­net Alex­and­ra Rapa­port (Gåsmam­man, Liv­vak­te­ne) og Jo­han Rhe­borg (Sol­si­dan, Torsk på Tallinn) som var be­geist­ret over ma­nus.

– Se­ri­en har blitt sam­men­lig­net med Fustrer­te fru­er, Breaking bad og Bet­ter call Saul.

– Det er ikke noe vi har va­ert be­viss­te på og har vil­let lage noe eget, me­ner Hen­rik­sen. På skjer­men igjen Ma­nus­for­fat­te­ren duk­ker også opp i se­ri­en, men vil ikke ut­dy­pe hva som skjer med han vi­de­re. – Hva skal du gjø­re frem­over? – Tom­my Wirko­la og jeg skal skri­ve en ame­ri­kansk se­rie vi me­ner kan bli vel­dig mor­som. El­lers er ikke ka­rak­te­ren min i Vi­kin­ga­ne død – enda, og jeg har en ho­ved­rol­le i en ko­me­die som egent­lig

skul­le spil­les inn i slut­ten av no­vem­ber, men som er ut­satt til etter jul en gang. Mye spen­nen­de frem­over, kon­klu­de­rer Hen­rik­sen med.

HØS­TER GOD KRI­TIKK: Stig Fro­de Hen­rik­sen er ma­nus­for­fat­ter for TV2S nye drama­se­rie Kiel­er­gata. (Foto: Bjar­ne Krog­stad)

(Presse­foto: TV2)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.