Gi­rer seg opp for sis­te gang

Ire­ne Pet­ter­sen spil­te lør­dag sin 101. kamp for BUL. Om en knapp uke er det game over for keeper­ve­te­ra­nen.

Altaposten - - Sport - Av Karl Ei­rik Stef­fen­sen kal­le@al­ta­pos­ten.no

Det ble in­gen lyk­ke­lig slutt da Bul-da­me­ne spil­te se­son­gens sis­te hjemme­kamp mot By­åsen i hel­ga. Ta­bell­jum­bo­en jak­tet årets førs­te sei­er, men fi­re bak­lengs­mål gjor­de det til en umu­lig opp­ga­ve. Kun The­re­se Vol­lan Kris­ten­sens flot­te re­du­se­rings­mål var­met de 70 fros­ne pub­li­kum­mer­ne som had­de møtt opp for å ta far­vel med 1.-di­vi­sjons­la­get fra Bosse­kop. Til nes­te år er de til­ba­ke i nord­norsk 2. di­vi­sjon, og det er ven­tet sto­re ut­skift­nin­ger i trop­pen. Sko­mer­ker på kne­et En av de som de­fi­ni­tivt ikke blir med vi­de­re er mål­vakt og kap­tein Ire­ne Pet­ter­sen. Hun vok­tet Bul-må­let for 101. gang da By­åsen gjes­tet Coop-ba­nen.

– Vi falt dess­ver­re litt for de gre­pe­ne som vi viss­te at By­åsen vil­le kom­me med. Jeg sy­nes også minst ett av må­le­ne de­res skul­le va­ert av­vin­ket for off­side. Jeg har mer­ker på kne­et fra sko­en til hun som løp inn i meg da By­åsen sco­ret for tred­je gang, men dom­mer­trio­en men­te alt­så at hun ikke var in­volvert i spil­let. Det er frust­re­ren­de når så åpen­ba­re feil­ak­ti­ge av­gjø­rel­ser går mot oss, sier hun.

– Når det er sagt sy­nes jeg By­åsen er et av de bed­re la­ge­ne vi har møtt. De er vel­dig ty­de­li­ge på hvor­dan de øns­ker å spil­le. For vår del var det po­si­tivt at vi klar­te å ska­pe en god del mu­lig­he­ter som med små jus­te­rin­ger kun­ne blitt til sto­re sjan­ser og fle­re mål. Også må vi ikke glem­me The­re­ses sco­ring, som var noe av det vak­res­te jeg har sett på Coop-ba­nen, smi­ler hun.

Ire­ne Pet­ter­sen har nå be­gynt å gire seg opp til den ak­ti­ve fot­ball­kar­rie­rens en­de­li­ge punkt­um. Det skjer borte mot Fart nes­te lør­dag.

– Jeg har hatt fi­re flot­te og ett tungt år i Bul-trøya, og er glad for at jeg har va­ert med på den­ne sat­sin­gen helt fra star­ten av. Men jeg er ikke fer­dig rik­tig ennå. Vi jak­ter fort­satt på sei­e­ren, og hele la­get er gi­ret på at vi skal få det til borte mot Fart. Al­le­re­de på søn­da­gens tre­ning be­gyn­te vi å se frem­over mot lør­da­gens kamp. Vi er vel­dig inn­stil­te på å av­slut­te se­son­gen på en god måte, kom­men­te­rer hun.

Hvem som blir Pet­ter­sens er­stat­ter i Bul-må­let nes­te år er uklart.

– Jeg vet at det er noen ta­len­ter i Al­ta IF som kan­skje kan ta ste­get opp. Det får bli opp til den nye tre­ne­ren å fin­ne en god løs­ning.

SO­LID: Ire­ne Pet­ter­sen spil­te lør­dag sin sis­te hjemme­kamp for BUL. Nå gjen­står én kamp før hun blir fot­ball­pen­sjo­nist. (Foto: Stef­fen­sen)

DEDIKERT: For­svars­spil­ler Oda Lille­gård har spilt samt­li­ge mi­nut­ter med 1.-di­vi­sjons­fot­ball i Bul-trøya i både 2017 og 2018. (Foto: Stef­fen­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.