Su­gen på ny cup­fi­na­le

To­re Re­gi­ni­us­sen øyner sjan­sen til å vin­ne både se­rie og cup.

Altaposten - - Sport - Av Svein Hal­vor Moe spor­ten@al­ta­pos­ten.no

– Det gjør utro­lig godt med en god kamp og et bra re­sul­tat som det­te i for­len­gel­sen av det som har va­ert en tung pe­rio­de. Vi har nå mu­lig­he­ten til å vin­ne både se­ri­en og «the double» der­som vi slår Start, sa To­re Re­gi­ni­us­sen til A-spor­ten etter søn­da­gens sei­er over Brann.

Alta­va­e­rin­gen gikk i front og var en av kam­pens gi­gan­ter i se­rie­fi­na­len i Ber­gen. To­re, som har an­ty­det at det­te kan va­ere hans nest­sis­te se­song på topp­nivå, var en sterk bi­drags­yter til at Ro­sen­borg i førs­te om­gang kjør­te over Brann og hjemme­la­get. Han var en bau­ta i Ro­sen­borgs midt­for­svar. Det til tross for at Re­gi­ni­us­sen had­de en trøb­le­te inn­gang til se­rie­fi­na­len. Han har både slitt med syk­dom og små­ska­der. Der­for var han ikke med til Øs­ter­rike.

– Vi kon­klu­der­te med at Brann-kam­pen var vel så vik­tig som opp­gjø­ret i Salz­burg. Der­for valg­te vi å spa­re tre-fi­re av dem som nor­malt vil­le ha va­ert ak­tu­ell for start­opp­stil­lin­gen i Øs­ter­rike. Det kan hen­de vi fikk ut­tel­ling for det i dag. To­re var til­ba­ke på sitt bes­te nivå og det er vik­tig for oss. Han er en nøk­kel­spil­ler både of­fen­sivt og de­fen­sivt, sa Rbk-tre­ner Ri­ni Coo­len, vel vi­ten­de om at Re­gi­ni­us­sen ofte sco­rer el­ler er nest­sist på bal­len etter fri­spark og hjørne­spark. Mer­ket pres­set To­re Re­gi­ni­us­sen bru­ker ald­ri sto­re ord om egne pre­sta­sjo­ner. Den sva­ert så sin­di­ge midt­stop­pe­ren la ikke skjul på at han kjen­te litt på pres­set foran se­rie­fi­na­len. Sam­ti­dig viss­te han at det mest sann­syn­lig tal­te til Ro­sen­borgs for­del at de er van­te med å spil­le sli­ke kam­per. Den er­fa­rin­gen de har fra topp­kam­per er uvur­der­lig når det er snakk om sli­ke opp­gjør som det som var på Brann sta­dion hvor det for øv­rig var vans­ke­lig un­der­lag.

– Ba­nen var hard etter natte­fros­ten en­kel­te ste­der. Glatt var det en­kel­te ste­der. Men det ble hel­dig­vis in­gen al­vor­li­ge ska­der som føl­ge av det, sa To­re som inn­le­det det som kan bli en stor fot­ball­uke på best mu­lig måte. Ro­sen­borg har ett hin­der igjen å pas­se­re før de er kla­re for en ny cup­fi­na­le. Re­gi­ni­us­sen inn­røm­mer at han har lyst på en ny cup­fi­na­le i star­ten av de­sem­ber. Det er langt ar­ti­ge­re å spil­le enn å sit­te hjem­me å se på.

Re­gi­ni­us­sen me­ner Rbk-pub­li­kum­met kan for­ven­te seg et like tent Ro­sen­borg-lag i tors­da­gens semi­fi­na­le mot Start som i Ber­gen søn­dag kveld. For han og de and­re Rbk-er­ne har friskt i min­ne hva som skjed­de da det ble tap mot Vå­ler­en­ga i semi­fi­na­len i fjor.

– Jeg tror fort­satt det kan bli en ar­tig høst selv om det ser mørkt ut med tan­ke på vi­de­re avan­se­ment i Euro­pa League. Vi har etter sei­e­ren i Ber­gen god mu­lig­het til å bli se­rie­mes­ter og vi er i po­si­sjon til å nå en ny cup­fi­na­le, sa bau­ta­en i Ro­sen­borg som på in­gen måte tok av selv om det var god stem­ning i Ro­sen­borg-gar­de­ro­ben. Fris­ku­sen fikk plan­tet en fot i ho­det, og måt­te spil­le sto­re de­ler av an­nen om­gang med hode­ban­da­sje. GOD START: To­re Re­gi­ni­us­sen fikk en god start på det som kan bli en stor uke. Tors­dag kan han va­ere klar for en ny cup­fi­na­le. (Foto: Svein Hal­vor Moe)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.