286 vil ta syke­plei­er­ut­dan­ning

In­ter­es­sen for å ta syke­plei­er­ut­dan­ning i Al­ta spren­ger alle gren­ser.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Tom Skog­lund tom@al­ta­pos­ten.no

Når det førs­te kul­let med syke­plei­ere ved UIT cam­pus Al­ta går i gang med sine stu­di­er, er det i viss­het om at de har fått sine stu­die­plas­ser i skarp kon­kur­ran­se med and­re.

Søk­nads­fris­ten gikk nem­lig nett­opp ut, og fa­si­ten over an­tall sø­ke­re rø­per at stu­di­et er rå­po­pu­la­ert.

To­talt har Al­ta-stu­di­et 286 sø­ke­re, av dis­se har 224 Al­ta som sin første­prio­ri­tet, 62 har det som sin andre­prio­ri­tet, frem­går det av tall fra UIT Nor­ges ark­tis­ke uni­ver­si­tet.

Til sam­men­lig­ning er det 312 sø­ke­re som har Tromsø som førs­te- el­ler andre­prio­ri­tet på ut­lys­te stu­die­plas­ser i Troms.

Go­de tall

Ved in­sti­tutt for helse- og om­sorgs­fag er man godt for­nøyd med søk­nin­gen.

– Det­te er vel­dig go­de tall. Vi er vel­dig gla­de for det­te. Vel­dig gla­de, un­der­stre­ker in­sti­tutt­le­der Nina Emaus. Men om de er gla­de, så er de li­ke­vel ikke over­ras­ket: – Vi had­de for­ven­tet go­de tall. Syke­pleie er et po­pu­la­ert stu­di­um na­sjo­nalt og re­gio­nalt. Og i og med at Al­ta har ven­tet så len­ge på dis­se plas­se­ne tur­te vi å håpe på go­de tall, sier hun.

Kvass kon­kur­ran­se

Med så man­ge sø­ke­re til re­la­tivt sett få plas­ser (20) for­ven­tes det sva­ert høy kva­li­tet på de stu­den­te­ne som kom­mer gjen­nom nål­øyet. 30 stu­den­ter får til­bud om plass, da det som nor­malt for­ven­tes noe fra­fall i lø­pet av året.

– Det blir kvass kon­kur­ran­se om dis­se plas­se­ne. Det be­tyr at inn­taks­kva­li­te­ten blir god, po­eng­te­rer Emaus.

UIT re­gist­re­rer en fin øk­ning også på de and­re ste­de­ne hvor det til­bys ut­dan­ning in­nen syke­pleie, for­kla­rer Emaus.

– Vi er godt for­nøyd med det vi får til både i Troms fyl­ke, i Ham­mer­fest og i Kir­ke­nes. Sam­let sett skal vi år­lig ut­dan­ne 281 syke­plei­ere i vårt ned­slags­felt, for­tel­ler hun.

Står sterkt

– Hva skal til for at stu­di­et i Al­ta blir et per­ma­nent til­bud?

– I til­de­lings­bre­vet er det gitt plas­ser til UIT med for­ut­set­ning om opp­start i Al­ta. Skul­le det over tid vise seg at sø­ker­grunn­la­get ikke er godt nok i Al­ta, så står UIT fritt til å flyt­te på dis­se. An­tal­let sø­ke­re og der­nest an­tall som gjen­nom­fø­rer er vel­dig, vel­dig vik­tig i en slik vur­de­ring. Jo bed­re sø­ker­tall og gjen­nom­fø­ring, dess ster­ke­re står til­bu­det seg.

Emaus sier at ar­bei­det med å etab­le­re seg i Al­ta er godt i gang fra in­sti­tut­tets side. Kon­tor­lo­ka­ler er fun­net og un­der­vis­nings­lo­ka­ler un­der vur­de­ring ved cam­pus Al­ta. La­erer­la­get er på plass og stu­die­kon­su­lent skal straks va­ere i drift.

– Det ser vel­dig bra ut. Vi fø­ler oss vel­kom­men ved cam­pus Al­ta.

– Ser dere noen ut­ford­rin­ger?

– Det kan bli ut­ford­ren­de å øke stu­dent­tal­let in­nen syke­pleie yt­ter­li­ge­re i Finn­mark, på grunn av den be­gren­se­de til­gan­gen vi har på prak­sis­plas­ser in­nen spe­sia­list­helse­tje­nes­ten. Det er en kon­kret bøyg i for­hold til hva vi kun­ne le­vert i Finn­mark. Syke­plei­er­ne vi ut­dan­ner skal sva­re til de na­sjo­na­le stan­dar­de­ne og fak­tisk kun­ne gå rett inn i jobb på Riks­hos­pi­ta­let, da må de også ha va­ert gjen­nom re­le­van­te, go­de prak­sis­pe­rio­der, un­der­stre­ker hun.

(Il­lust­ra­sjons­foto: To­re Me­ek, NTB Scan­pix)

SØKERRUSH: Kun 30 av de 286 stu­den­te­ne som had­de Al­ta som førs­te- el­ler andre­valg får til­bud om plass her. In­sti­tutt­le­der Nina Emaus er glad men ikke over­ras­ket over den enor­me sø­ker­meng­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.