En­de­lig nytt felt

Leg­ger ut 15 etter­leng­ten­de bo­lig­tom­ter i Øv­re Al­ta.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Jar­le Mjø­en jar­le@al­ta­pos­ten.no

Gra­ver kun én gang

plan­leg­ges det å vi­dere­føre Va-an­leg­get til Skille­mo in­du­s­tri­om­rå­de og vi­de­re til Ei­by.

– Den de­len med ut­byg­ging av Va-an­leg­get, som vi byg­ger til Tøllefs­vei bo­lig­felt og vi­de­re til E45, vil har en to­tal­kost­nad på 10-11 mil­lio­ner kro­ner. I til­legg kom­mer den felt­in­ter­ne Va-ut­byg­gin­gen som vil va­ere et an­net an­bud, for­kla­rer Ei­lert­sen. I plan­be­skri­vel­sen ut­ar­bei­det av Ram­bøll AS på opp­drag av Al­ta kom­mu­ne, he­ter det at det plan­lag­te bo­lig­fel­tet vil på en god måte sup­ple­re Øv­re Al­ta med etter­spur­te bo­lig­tom­ter. Kon­klu­sjo­nen til Ram­bøll er at naer­he­ten til sko­le og idretts­an­legg gjør bo­lig­fel­tet sa­er­lig eg­net for ut­byg­ging.

– Det har tatt tid, for lang tid vil de fles­te hev­de, men nå er vi alle fall klar. Be­fa­rin­gen vi nå gjen­nom­fø­rer med be­rør­te par­ter for å plan­leg­ge in­fra­struk­tu­ren, er et førs­te steg på rea­li­se­rin­gen, sier Kje­til Jør­gen­sen Kra­ne, Al­ta kom­mu­nes pro­sjekt­le­der.

Han har en tids­plan der fel­tet skal fer­dig­pro­sjek­te­res in­nen ja­nu­ar/fe­bru­ar og kun­ne ly­ses ut på an­bud på vår­par­ten. Opp­start som­mer­en 2019 og bygge­kla­re tom­ter vår­en 2020. Pro­sjekt­le­de­ren hol­der mu­lig­he­ten åpen for å kun­ne ly­se ut tom­te­ne i års­skif­tet 2019/2020.

Tatt tid

Al­ta kom­mu­nes plan­ut­valg ved­tok i no­vem­ber 2009 at kom­mu­nen skal plan­leg­ge og opp­ar­bei­de Tøllefs­vei bo­lig­felt. Area­let har va­ert re­gu­lert til bo­lig­for­mål helt si­den re­gu­le­rings­pla­nen for Øv­re Al­ta ble ved­tatt i 1981, men ald­ri blitt rea­li­sert.

– En vik­tig for­kla­ring er at kom­mu­nen har ven­tet på at Sta­tens veg­ve­sen skul­le rea­li­se­re ut­byg­gin­gen av gang/syk­kel­vei og ut­bed­ring av E45 fra Sal­kobek­ken. Som vi vet er det­te pro­sjek­tet fer­dig, og da ble det sam­ti­dig byg­get ut vann og av­løp fram til til krys­set mel­lom E45 og Stein­foss­vei­en. Når det­te nå er på plass, er det bare for oss å gi gass, sier pro­sjekt­le­der Kje­til Jør­gen­sen Kra­ne.

Han re­gist­re­rer at bo­lig- og tomte­pres­set i øst­re de­ler av Al­ta har fått mye opp­merk­som­het. Jø­ren­sen Kra­ne sier at også i vest­re de­ler av Al­ta er det tomte­press, og at kom­mu­nen er sva­ert glad for å kun­ne rea­li­se­re Tøllefs­vei bo­lig­felt. Fel­tet vil be­stå av ene­bo­lig­tom­ter og rekke­hus.

– Det er ikke enormt man­ge tom­ter, men gir rundt 15 bo­en­he­ter. For den­ne de­len av Al­ta er det ikke nok til å ta vekk pres­set, men vil va­ere et kjaer­kom­ment bi­drag. Vi har grunn til å tro at det vil bli man­ge sø­ke­re til tom­te­ne, sier pro­sjekt­le­de­ren. areal­del. Det er plan­lagt med vekt på go­de bo­k­va­li­te­ter som sol­for­hold, leke­plass og grønn­struk­tur. Det er umid­del­bar naer­het til sko­le og gren­de­leke­plass/idretts­bane. Sam­let sett vur­de­res Tøllefs­vei å bi­dra med go­de bo­lig­tom­ter i by­ens naer­om­rå­der. Fel­tet opp­fyl­ler kom­mune­pla­nens sam­funns- og

Make­byt­te

Sen­tralt i den­ne de­len av Al­ta fin­ner vi IL Frea. Idretts­la­get har hatt hånd om area­le­ne hvor bo­lig­fel­tet nå kom­mer, og ha fore­tatt et make- Sist fre­dag had­de Jør­gen­sen Kra­ne inn­kalt til be­fa­ring for å sik­re at ut­byg­gin­gen kan skje ef­fek­tivt og sam­ord­net mel­lom uli­ke ak­tø­rer av in­fra­struk­tur. En av del­ta­ker­ne, Jan-ei­rik Ei­lert­sen, bygge­le­der og fag­an­svar­lig kom­mu­nal­tek­nikk, skal sør­ge for at det kom­mer vann og av­løp inn til fel­tet som lig­ger tett på Øv­re Al­ta sko­le, i et skog­holt som i dag er ube­nyt­tet.

– Vi må samar­or­de Va-an­leg­get med kraft­la­get som skal leg­ge kab­ler og opp­gra­de­rin­gen av vei­en inn i om­rå­det. Her skal det va­ere mu­lig å gå og syk­le ad­skilt fra bil­tra­fik­ken helt fram til Sal­kobek­ken, for vi­de­re ferd­sel mot Bosse­kop el­ler Al­ta sen­trum. Vi må sør­ge for at vi kun gra­ver én gang og sam­ord­ne det slik at alt er i bak­ken når vei med av­gren­sing av myke tra­fi­kan­ter fer­dig­stil­les, sier Ei­lert­sen. Det leg­ges opp til en kom­bi­na­sjon av, gang og syk­kel­bane/for­taus­løs­ning inn mot fel­tet.

Ei­lert­sen skal sør­ge for vann og av­løp vi­dere­fø­res fra der det i dag stop­per, ved krys­set hvor en tar inn til Øv­re Al­ta sko­le. Her skal led­nin­ger og pumpe­sta­sjo­ner byg­ges ut og leg­ges etter vei­en inn mot Tøllefs­vei bo­lig­felt – og vi­de­re i en sløye fram mot E45, tid­li­ge­re Riks­vei 93. Fra der den mø­ter E45

byt­te hvor de er sik­ret ut­vik­lings­mu­lig­he­ter. Idretts­la­get har pekt ut area­ler for da­gens Boa­zo Sá­mi Sii­da som de mest ide­el­le fram­ti­di­ge ut­vik­lings­area­le­ne. Area­le­ne ei­es av Al­ta kom­mu­ne, og Boa­zo Sá­mi Sii­da er klar for flyt­ting til Ka­ri­ba­k­ken, hvor det er er til­rette­lagt for reise­livs­be­drif­ten.

SEN­TRALT PLASSERT: Tøllefs­vei bo­lig­felt vil bli sen­tralt plassert med stor naer­het til Øv­re Al­ta sko­le og idretts­plass, og sammhen­hen­gen­de gan­gog syk­kel­vei fram til Al­ta sen­trum. (Plan Al­ta kom­mu­ne).

PÅ BE­FA­RING: På bil­det ser vi med an­sik­tet vendt vekk,ole Mat­hias Ras­mus­sen (Al­ta Kraft­lag), Ivar Furulund og Kris­ti­an Haug Masvik (Ram­bøll), Kje­til Kra­ne Jør­gen­sen og Jan-ei­rik Ei­lert­sen (beg­ge Al­ta kom­mu­ne)

OMFATTENDE PLAN: Pro­sjekt­le­der Kje­til Jør­gen­sen Kra­ne og Va-sjef Jan-ei­rik Ei­lert­sen i Al­ta kom­mu­ne fik­set be­fa­ring for å kun­ne sam­ord­ne uli­ke eta­ter før ut­byg­gin­gen av Tøllef­sen­vei bo­lig­felt. (Foto: Jar­le Mjø­en)

BARE SKOG: I dag er om­rå­det hvor Tøllefs­vei bo­lig­felt kom­mer i stor grad skog­kledd. Area­let til bo­lig­fel­tet er skog­hol­tet bak grup­pen som er be­fa­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.