Får støt­te fra ALI

– Vi støt­ter ikke ulov­lig­he­ter, men kam­pen for å få opp­dretts­in­du­stri­en i luk­ke­de mer­der de­ler vi.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Rolf Ed­mund Lund [email protected]­ta­pos­ten.no

Det fast­slår dag­lig le­der Tor-er­land Nil­sen i Al­ta Lakse­fis­ke­ri in­ter­es­sent­skap (ALI) foran fre­da­gens be­hand­ling i Al­ta ting­rett. Der må det pro­fi­ler­te lakse­fis­ke­ren, medie­man­nen og for­fat­te­ren Mi­kael Frö­din møte, etter fjor­årets dyk­king ved en Grieg-mer­de i Alta­fjor­den. Han ble an­meldt og bøte­lagt med 10.000 kro­ner.

– Kjen­ner pro­ble­me­ne

– Mi­kael Frö­din er en sva­ert en­ga­sjert per­son og en villaks­venn. Han har fisket i Alta­elva i man­ge år og er godt kjent med Al­ta-ut­byg­gin­gen og de kon­se­kven­se­ne det ga. Han er også godt kjent med de pro­ble­me­ne som

opp­dretts­in­du­stri­en på­fø­rer lak­sen i Al­ta og and­re ste­der, sier Nil­sen om Frö­dins en­ga­sje­ment.

Like po­pu­la­er er ikke Frö­din hos Grieg Sea­food. Først øns­ket de dia­log med svens­ken, men etter råd fra Fis­keri­di­rek­to­ra­tet valg­te de an­mel­del­se. Sam­funns­kon­takt Ro­ger Pe­der­sen av­vi­ser over­for TV2 på­stan­de­ne fra Frö­din

– I en po­pu­la­sjo­nen på over 100.000 laks vil det all­tid va­ere noen ta­pe­re. Det er få laks som er syke, da er det snakk om en­kelt­in­di­vi­der, sier Pe­der­sen til TV2.

– Vi har et stort an­svar oven­for villak­sen. Reg­ler for ferd­sel ved opp­dretts­an­legg skal sik­re at nø­ter ikke ska­des og laks røm­mer, men også fore­byg­ge smit­te i an­leg­get, til­føy­er han over­for ka­na­len.

Hen­vi­ser til nød­rett

Mi­kael Frö­din er­kjen­ner de fak­tis­ke for­hold, men hen­vi­ser sam­men med ad­vo­ka­te­ne til nød­ret­ten.

– Vi har sam­let in­for­ma­sjon og det er mitt jour­na­lit­sis­ke an­svar å vise ne­ga­ti­ve på­virk­nin­ger på det øko­lo­gis­ke sys­te­met, fast­slår han. Han me­ner at det inn­sam­le­te film­ma­te­ria­let vi­ser syke og skad­de laks, som ut­gjør en fare for den vil­le lakse­stam­men.

Skjøn­ner be­kym­ring

Tor-er­land Nil­sen for­står en­ga­sje­men­tet og be­kym­rin­gen. – Han er kjent per­son­lig­het i villaks­ver­den og pre­si­se­rer at han ikke er en fien­de av norsk opp­dretts­in­du­stri, men hvor­dan den dri­ves nå, un­der­stre­ker Nil­sen. Han er sam­ti­dig klar på at in­ter­es­sent­ska­pet ikke støt­ter ak­sjo­nis­me på kant med lov­ver­ket. – ALI kan ikke støt­te ulov­lig­he­ter, men vi er enig med han om at in­du­stri­en må inn i luk­ke­de an­legg sna­rest mu­lig. Etter man­ge år med rømt opp­dretts­laks i Alta­elva har Al­talak­sen dess­ver­re også fått inn­krys­ning av ge­ner fra opp­dretts­laks, sier Nil­sen og stil­ler man­ge av de sam­me spørs­må­le­ne: Hvor­dan vil det­te på­vir­ke Al­talak­sen frem­over? – Økt lus­press i pe­rio­der fø­rer til stør­re bruk av kje­mi­ka­li­er i av­lus­nings­pro­ses­se­ne og økt bruk av kje­mi­ka­li­er ser ut til å på­vir­ke reke­fel­ter i noen om­rå­der, sier en be­kym­ret Nil­sen.

– I Al­ta ser vi også at an­tall syk­doms­ut­brudd i mer­de­ne øker. Hvor­dan på­vir­ker det­te Al­talak­sen, er blant spørs­må­le­ne. – Det er der­for sva­ert vik­tig at man får den­ne pro­duk­sjo­nen i luk­ke­de an­legg i sjø. El­ler på land, slik at den ikke på­fø­rer om­gi­vel­se­ne uopp­ret­te­li­ge ska­der, sier Nil­sen.

Ame­ri­kansk film

Frö­din er en vel­kjent lakse­fis­ker i Al­ta etter 20 år med sports­fis­ke her, ikke minst etter do­ku­men­ta­ren «I stor­lak­sens rike». Fil­men som nå er i støpe­skjea har ame­ri­kans­ke pro­du­sen­ter. – Vi var der kun for å do­ku­men­te­re og sam­le in­for­ma­sjon, sier Frö­din, som for­sik­rer at de­res be­søk ikke var for­bun­det med ri­si­ko. Men han fø­ler at han ikke har noe valg enn å bry­te akva­kul­tur­lo­ven for å do­ku­men­te­re for­hol­de­ne.

Han er vil­lig til å gå i feng­sel for sa­ken. – Blir jeg tvun­get til å gå i feng­sel for å vise mis­for­hol­de­ne og trus­se­len mot lakse­stam­men, så gjør jeg na­tur­lig­vis det, sier Frö­din.

NØD­RETT: Mi­kael Frö­din gjen­nom­før­te dyk­ket som­mer­en 2017 og fikk 10.000 kro­ner i bot. Fre­dag mø­ter han i Al­ta ting­rett. (Foto: Pri­vat)

SYK: Svens­ken har pub­li­sert det­te bil­det som skal vise syk fisk fra opp­dretts­mer­da i Alta­fjor­den. (Foto: Pri­vat)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.