En­de­lig nytt liv på Store­kors­nes

Tonne­vis med sei er al­le­re­de le­vert over kaia på Store­kors­nes.

Altaposten - - Nyheter - Av Mag­ne Kve­seth og Frank Hal­vor­sen (foto) kve­[email protected]­ta­pos­ten.no

Det kjø­pes fisk igjen på Store­kors­nes, el­ler Alta­fjor­dens Lil­le Lo­fo­ten, som plas­sen ble kalt for man­ge, man­ge år si­den. Trans­port Det er sel­ska­pet Ca­pe Fish fra Nord­kapp kom­mu­ne som har etab­lert fiske­kjø­pet på ste­det, der de sis­te uke tok i mot fangs­ter fra sju uli­ke fiske­far­tøy.

– Vi har så smått star­tet og det er me­nin­gen vi skal bli på Store­kors­nes og ta i mot fisk. Det er enda en del ting å få på plass på fiske­bru­ket, så i star­ten kjø­rer vi fisken iset ned til Hon­nings­våg. Nå har vi fått fangs­ter fra bå­ter Hasvik og Skjerv­øy og vi når vårt mot­tak bare blir enda mer kjent, så vil det kom­me fle­re til, sier Bjørn Ro­nald Ol­sen, dag­lig le­der for Ca­pe Fish AS i Hon­nings­våg.

Han for­tel­ler at noe av fisken som le­ve­res også blir sendt di­rek­te til kun­der fra fiske­bru­ket, for det mes­te er det snakk om kveite­fangs­ter som blir le­vert.

– Kvit­fis­ken tar vi til Hon­nings­våg for vi­de­re be­ar­bei­ding, sier Ol­sen.

Flyt­tes med truck

Fisken blir le­vert til kaik­ra­na ved den øde­lag­te mo­lo­en. Fangs­ten blir der­et­ter lem­pet i kar og kjørt med truck til fiske­bru­ket, som er gjort fer­dig for mot­tak og be­hand­ling av fisken. Fra an­leg­get blir fisken i ned­iset til­stand kjørt med skap­bil til Hon­nings­våg, der fisken blir vi­dere­for­ed­let. Bak­grun­nen for at kaik­ra­na på fiske­ri­kaia ved mo­lo­en må be­nyt­tes, er at kaia na­ert fiske­bru­ket, der hvor hur­tig­bå­ten an­lø­per ikke har en kaik­ran som kan bru­kes til los­sing av fangs­te­ne.

– Så nå er det fritt fram for alle å le­ve­re til dere?

– Vi er så smått be­gynt, ja, bru­ket er star­tet opp, men det er en del småt­te­ri­er som skal ord­nes ennå. Det er fritt fram å le­ve­re hos oss, så fremt det er kva­li­tet, fast­slår Ol­sen.

– Når du nev­ner kva­li­tet, hva ten­ker du på helt kon­kret?

– De fles­te som ror fiske, vet hva vi me­ner med kva­li­tet, så det er kan­skje ikke så nød­ven­dig å si noe mer om. Fis­ker­ne som le­ve­rer til oss,

vet hva det er vi vil ha og hvil­ken kva­li­tet vi ford­rer, sier han.

– Og nå blir det drift fram­over for dem som vil le­ve­re til Store­kors­nes?

– Det har blitt fort kjent at vi kjø­per fisk og det er me­nin­gen vi skal va­ere her fram­over. Sagt på en an­nen måte, det­te har kom­met for å bli. Det hå­per vi på – og så hå­per vi også på at vi ikke minst skal tje­ne litt pen­ger, sier Bjørn Ro­nald Ol­sen. Han le­der fiske­kon­ser­net Ca­pe Fish Group AS, Stor­bukt fiske­in­du­stri AS, og Ca­pe Fish Sa­les.

SEI PÅ LAND: Her er det le­vert en fangst til kaia på Store­kors­nes, sei­en blir flyt­tet i ka­re­ne til fiske­bru­ket, blir der­et­ter iset og så kjørt til Hon­nings­våg. Kveite­fangs­te­ne som le­ve­res går rett ut til kun­de.

AKTIVITET: Fle­re bå­ter le­ver­te sist uke sine fangs­ter til fiske­bru­ket på Store­kors­nes. Nå er vi i gang, slår Bjørn Ro­nald Ol­sen i Ca­pe Fish Group AS fast.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.