Om­sorg for skjønn­het

Jan Ar­ne gir alt for Her­mes II.

Altaposten - - Sidan 1 - Av re­dak­sjo­nen@al­ta­pos­ten.no An­ne Ma­ri Aal­berg

Han ten­ker seg om, Jan Ar­ne Ler­bukt. Len­ge. Uvan­lig len­ge, si­den his­to­rie­for­tel­lin­gen vi får ser­vert el­lers går på inn­pust og ut­pust. – Kan­skje litt idio­ti, sier han en­de­lig, når vi na­er­mest har gitt opp å få et svar. – Men kja­er­lig­het også. Han smi­ler lurt. Spor av gam­le ti­der For­kla­rin­gen er at i den­ne sam­men­hen­gen er for­skjel­len mel­lom kja­er­lig­het og idio­ti ikke er så stor, egent­lig. Det er 101 år gam­le Her­mes II vi snak­ker om, etter å ha blitt vist rundt på kut­te­ren som er un­der full res­tau­re­ring. Et ar­beid der man i ma­te­ria­ler ser spor fra gam­le ti­der, blan­det med av­trykk fra nye og mo­der­ne tenke­må­ter. Uan­sett, lite er over­latt til til­fel­dig­he­te­ne. Ver­ken med å la gul­net tre­pa­nel sig­na­li­se­re lang leve­tid, in­no­va­ti­ve løs­nin­ger for sove­plas­ser, som for­tel­ler at vi er «nå», el­ler end­rin­ger som ska­pes med var­som­het. To­tal­til­bu­det skal gi det som for­ven­tes når opp­le­vel­ses­sug­ne gjes­ter pas­se­rer rek­ka. Og om en­ga­sje­men­tet skyl­des idio­ti el­ler kja­er­lig­het, spil­ler vel in­gen rol­le. Bare slutt­re­sul­ta­tet har spor av hele fø­lel­ses­bil­det. Kyst- og fiskeri­his­to­rie Her­mes AS er eid av fle­re ge­ne­ra­sjo­ner i fa­mi­li­en Ler­bukt. Iføl­ge his­to­ri­en star­tet re­de­ri­et Her­mes med at Mar­tin An­der­sen i 1952 kjøp­te Her­mes II. Skøy­ta til­hør­te fa­mi­li­en fram til 1990 da Her­mes II ble over­latt til en vel­for­ening og fikk ver­net sta­tus i 1991. Her­mes II har gjen­nom sine 101 år tøf­fet langs kys­ten som frakt­far­tøy, og blitt brukt til fiske. Mest i Nord Nor­ge. Kut­te­ren var også med og frak­tet men­nes­ker i eva­ku­e­rin­gen un­der den and­re ver­dens­kri­gen. Fra 1967 ti 1990 styr­te Jan Ar­ne Ler­bukt bå­ten og re­de­ri­et, men i dag har den tred­je ge­ne­ra­sjo­nen av re­deri­fa­mi­li­en over­tatt ro­ret i mor­sel­ska­pet Her­mes AS.

– I 2016 kjøp­te vi Her­mes II til­ba­ke, sier Jan Ar­ne Ler­bukt og be­skri­ver hvor­dan kut­te­ren har gjen­nom­gått fle­re re­no­ve­rin­ger. Aks­kje­sel­ska­pet Her­mes II AS står nå som for­mell ei­er, med Sig­nor An­ton­sen som dag­lig le­der. Han er også kom­mu­ni­ka­sjons­sjef for Her­mes AS.

Da kut­te­ren skul­le bruk­tes un­der inn­spil­ling av fil­men «Den 12. Mann», den nye ver­sjo­nen om Jan Baals­ruds flukt fra fien­den, måt­te bå­ten strip­pes for alt nytt ut­styr og om­gjø­res til en stan­dard som styr­te tan­ke­ne til den ret­te tids­epo­ken, 1940-1945. Un­der se­kven­sen av film­inn­spil­lin­gen, der båt­trans­port var ak­tu­elt, sto Jan Ar­ne Ler­bukt til rors. Selv­sagt med «stand in» fra rolle­lis­ta.

– Nei, sei­er Ler­bukt, når vi spør om det er et glimt av han i fil­men. His­to­ri­en be­gyn­te egent­lig for Her­mes II da den ble byg­get i 1917. Den gam­le da­men har fått en opp­tur på sine gam­le da­ger. I for­bin­del­se med 100 års-ju­bi­lé­et i fjor, tok ei­er­ne en tur bå­de til Bergs­fjord der de har sine fa­mi­lie­røt­ter, og til Sø­røy­rock­en. Og nå står nye even­tyr og ven­ter for skjønn­he­ten. Det er noe vak­kert med kut­te­ren, noe som ikke kan be­skri­ves. Man får na­er­mest en an­dek­tig fø­lel­se med å gå over det his­to­ris­ke dek­ket. Pla­ner for tu­ris­me – Vi skal bru­ke bå­ten til å for­mid­le kul­tur-og fiskeri­his­to­rie, er det Jan Ar­ne Ler­bukt for­kla­rer. Drømme­sce­na­rio­et er at Her­mes II skal bli en etter­trak­tet del av tu­rist­til­bu­det i nord. Etter det vi un­der be­sø­ket har sett, hørt og for­stått, har ikke 75-årin­gen en­gang tenkt på å bare sit­te ro­lig, nyte fruk­te­ne av ar­beid, og se li­vet skli for­bi. Det snak­kes om å be­va­re his­to­rie og ten­ke gjen­bruk, om tu­ris­ter om­bord som skal få en ekso­tisk opp­le­vel­se. Her­mes II skal bli en at­trak­sjon, bå­de i by­bil­det og rundt om­kring i Nord-nor­ge. Et sted der man til bak­grunns­lyd av dunk fra mo­tor­rom­met kan nyte bå­de mid­natt­sol og nord­lys, el­ler fra dek­ket be­trak­te folke­li­vet på land.

Hoved­ba­sen til re­de­ri­et Her­mes AS lig­ger i Sør Tverr­fjord, regn­skaps­kon­to­ret lig­ger midt i Tromsø sen­trum. Med en fan­tas­tisk ut­sikt over havne­om­rå­det og hu­ken der Her­mes II skal lig­ge og få be­und­ren­de blikk når re­no­ve­rin­gen er over. Om den noen­gang blir full­sten­dig av­slut­tet, da. Like ved ho­ved­inn­gan­gen skal Her­mes II AS etab­le­re bu­tikk og salgs­kon­tor for tu­re­ne. Dag­lig le­der for Her­mes II AS, Sig­nor An­ton­sen, for­tel­ler at sel­ska­pet har søkt etter bå­de «kap­tein» til salgs­kon­to­ret og skip­per som skal føre bå­ten. I an­nonse­teks­ten for søk etter «kap­tein» står det blant an­net at «Øns­ker du å ska­pe, lede og ut­vik­le en spen­stig opp­le­venl­ses­be­drift med oss?» Sel­ska­pet Her­mes II AS øns­ker seg en per­son som vil va­ere med å ut­vik­le et til­bud med egen­art og ka­rak­ter. Hu­mor, hu­mør, på­gangs­mot og iblant noen vil­le ide­er, er noen egen­ska­per de øns­ker for «kap­tei­nen» for Her­mes II, Rei­se­liv og bu­tikk. Et an­net mo­ment som dag­lig le­der for Her­mes II AS ser etter hos sø­ke­re, er at den ut­valg­te må ha evne til å ska­pe en are­na hvor ser­vice og kva­li­tet står i fo­kus. Bu­tik­ken i Kys­tens hus skal va­ere et sen­ter for opp­le­vel­ser og salg av kyst­opp­le­vel­ser med Her­mes II. – Vi skal byg­ge ei skute­side in­ne i bu­tik­ken, kom­mer det en­tu­si­as­tisk fra An­ton­sen. For ti­den me­get ak­tiv med å sam­le inn re­le­van­te sa­ker fra fiske­ri- og kyst­kul­tur­his­to­ri­en, ting som full­fø­rer for­mid­lin­gen. Pyn­tes Til­ba­ke til Håkøya og Duks­und sne­k­ker­verk­sted, der Her­mes II lig­ger ved kai. Alt her hand­ler ty­de­lig om ster­ke fø­lel­ser for båt og sjø­liv. Ei­e­ren Gerd Schwalen­stöck­er har sam­let en drøss med skat­ter som for­tel­ler om fiske­ri, ut­vik­ling, kul­tur og his­to­rie langs kys­ten. In­ne i sne­k­ker­verk­ste­det luk­ter det

NYTT ARBEIDSJERN: Fab­rikk­trå­le­ren Her­mes leg­ger fra kai etter le­ve­ring av kvit­fisk

LANG FARTSTID: Det oser his­to­rie av styr­hu­set på kut­te­ren Her­mes II.

STY­RER: Jan Ar­ne Ler­bukt tok over sty­rin­gen av re­de­ri­et Her­mes i 1967. I dag er det søn­nen Jan Ro­ger Ler­bukt som er topp­sjef i re­de­ri­et.

TRAVELT: Dag­lig le­der for Her­mes II AS, Sig­nor An­ton­sen, har trav­le da­ger med fer­dig­stil­lin­gen av skøy­ta og bu­tik­ken/ show­rom­met i Kys­tens Hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.