Ble for­fat­ter i syke­sen­ga

Feil dia­gno­se og syke­hus­opp­hold gjor­de at Lai­la Sti­en tok pen­na fatt.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Rei­ulf Grøn­ne­vik rei­ulf@al­ta­pos­ten.no

Finn­mark in­ter­na­sjo­na­le lit­te­ra­tur­fes­ti­val har kjen­te og ukjen­te for­fat­te­re på pro­gram­met. En av de vir­ke­lig re­spek­ter­te for­fat­ter­ne er Lai­la Sti­en fra Al­ta, som har hele tre uli­ke opp­drag.

Brev fra syke­hus­sen­gen

Tors­dag bød hun på et lite fore­drag som var døpt «Aer­lig for­talt: Hvor­dan det gikk til», der Sti­en for­tal­te litt om sitt for­fat­ter­skap med ho­ved­vekt på hvor­dan det hele star­tet.

– Jeg har fak­tisk va­ert med på fes­ti­va­len hver enes­te gang. Det har jeg gjort for­di jeg sy­nes det er

vel­dig tri­ve­lig å tref­fe mine le­se­re, pub­li­kum og and­re for­fat­te­re, sier Sti­en, som un­der fore­dra­get for­tal­te at hun ble for­fat­ter grun­net en feil­dia­gno­se.

– Da jeg var ung dame ble jeg feil­ak­tig inn­lagt på syke­hus i fire må­ne­der, for­di de trod­de jeg had­de tu­ber­ku­lo­se. I den pe­rio­den, som var en vel­dig flott tid etter­som jeg ble kjent med mas­se in­ter­es­san­te men­nes­ker, be­gyn­te jeg å skri­ve lan­ge brev. Det er dis­se bre­ve­ne som ble star­ten på mine førs­te no­vel­ler. Jeg er fak­tisk evig takk­nem­lig for feil­dia­gno­sen, sa Sti­en, som un­der sitt fore­drag ofte man­te fram lat­te­ren hos pub­li­kum – som kos­te seg stort.

– Jeg li­ker hu­mor og selv om hu­mor ikke er ho­ved­fo­kus i mine his­to­ri­er, sy­nes jeg at man skal by på litt hu­mor når jeg først står på sce­nen, smi­ler Sti­en.

Men­nes­ket i sen­trum

Sti­en ga ut sin førs­te no­vel­le «Ny­vei­en» i 1979. Si­den den gang har hun gitt ut over ti no­vel­ler, den sis­te «Over Elva» kom ut i 2015. Hun har også skre­vet en rek­ke ro­ma­ner, dikt og bar­ne- og ung­doms­bø­ker. Hun er også ae­ret med fle­re pri­ser og ut­mer­kel­ser som Al­ta kom­mu­nes kul­tur­pris i 2002. I 2015 ble hun ut­nevnt som aeres­dok­tor ved Uni­ver­si­te­tet i Tromsø, Nor­ges ark­tis­ke uni­ver­si­tet.

– Tror du at du had­de blitt for­fat­ter hvis du ikke had­de fått feil­dia­gno­sen?

– Det kan vi bare spe­ku­le­re i, men jeg har all­tid likt å skri­ve – og jeg skri­ver helst om men­nes­ker som alle har uli­ke må­ter å snak­ke på, el­ler har en spe­si­ell va­ere­måte. Det er men­nes­ket og dets va­ere­måte som of­test er ut­gangs­punk­tet for mine no­vel­ler og bø­ker.

– Noen tips til unge for­fat­ter­spi­rer?

– Be­gynn og lese. Det er når man le­ser and­re for­fat­te­re man får inn­sikt i språ­ket og uli­ke må­ter å for­mid­le på. Jeg mø­ter man­ge som sier de har en spen­nen­de his­to­rie, som de me­ner bur­de bli en bok, men man kan ikke bare ha en god ide. Skal man skri­ve en his­to­rie må man først tre­ne mas­se. For det er som i idrett. Av tre­ning blir du bed­re og som for­fat­ter be­står tre­nin­gen i å lese og skri­ve mas­se. Det er for­øv­rig to ting jeg tid­lig ble god til. Det var å skri­ve, og det var å sprin­ge, ler Sti­en som i dag, fre­dag skal del­ta på to uli­ke ar­ran­ge­ment un­der lit­te­ra­tur­fes­ti­va­len.

Det er «Aer­lig talt! Kamp og håp i tone­satt poe­si fra hele ver­den» med Al­ta mo­tett­kor og Ma­rion Pal­mer i Nord­lyska­te­dra­len, samt «Tett på: Lai­la Sti­en» i sam­ta­le med Lin­da Nes­by på City sce­ne.

TRE OPP­DRAG: Lai­la Sti­en, som er en av 40 for­fat­te­re som gjes­ter lit­te­ra­tur­fes­ti­va­len, be­geist­ret pub­li­kum med mas­se hu­mor da hun tors­dag for­tal­te om hvor­dan hen­nes for­fat­ter­kar­rie­re star­tet. I kveld kan du møte hen­ne bå­de i ka­te­dra­len og på City sce­ne. (Foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.