Mann i 80-åre­ne om­kom i ulyk­ke

Ble på­kjørt i gang­felt, døde av ska­de­ne.

Altaposten - - Nyheter - Av Rolf Ed­mund Lund og Tom Skog­lund rolf@al­ta­pos­ten.no

Alle nød­eta­ter ryk­ket tors­dag kveld i 18-ti­den ut til Bosse­kop etter en tra­fikk­ulyk­ke. En mann i 80-åre­ne ble på­kjørt i gang­fel­tet på E6 ved Fy­si­kalsk te­ra­pi i Bosse­kop. Man­nen ble så al­vor­lig skadd i sam­men­stø­tet at li­vet ikke sto til å ber­ge.

Det ble dre­vet med hjer­te- og lunge­red­ning på man­nen fram til helse­per­so­nell kom til ste­det. Ope­ra­sjons­le­der Lars Ru­ne Ha­gen opp­ly­ser at man­nen ble be­kref­tet om­kom­met da lege an­kom.

Iføl­ge Al­ta-po­li­ti­ets Paul Ar­ne Lind som le­der etter­forsk­nin­gen ble på­rø­ren­de vars­let i 20.30-ti­den.

Et­ter­fors­kes

Po­li­ti­et og Sta­tens veg­ve­sens ulyk­kes­grup­pe star­tet job­ben på ste­det umid­del­bart etter ulyk­ken. – Det er fore­lø­pig for tid­lig å si noe om hva som kan ha va­ert år­sa­ken til ulyk­ken, sier etter­forsk­nings­le­der Lind. – Had­de bi­len høy has­tig­het da ulyk­ken fant sted? – Det er for tid­lig å si noe om det. E6 ble stengt som føl­ge av ulyk­ken, med om­kjø­ring rundt Bosse­kop. Ope­ra­sjons­le­der Ha­gen opp­lys­te til Al­ta­pos­ten tors­dag kveld at po­li­ti­et had­de en rek­ke gjøre­mål i pe­rio­den mens vei­en var stengt:

– De job­ber med mål om å gjø­re seg fer­di­ge på ulyk­kes­ste­det i kveld. Vi har et kjøre­tøy som skal un­der­sø­kes, samt spor på ste­det som skal av­fo­to­gra­fe­res og må­les opp, sa ope­ra­sjons­le­der Ha­gen.

Etter­forsk­nings­le­der Lind opp­ly­ser at E6 ble åp­net like etter halv el­le­ve på kvel­den.

Har av­hørt vit­ner

Al­ta­pos­ten får opp­lyst at det var vit­ner til på­kjør­se­len. Etter­forsk­nings­le­der Lind vil på nå­va­eren­de tids­punkt ikke gå inn på hva dis­se vit­ne­ne el­ler hva fø­re­ren har for­klart.

Fø­rer av bi­len er en mann i 30-åre­ne. Det er ikke mis­tan­ke om kjø­ring i på­vir­ket til­stand, men fø­re­ren ble ru­tine­mes­sig un­der­søkt for det­te.

Fre­dag for­mid­dag var dis­se prøve­re­sul­ta­te­ne ikke kla­re.

Vur­de­rer tra­fikk­sik­ker­he­ten

I gang­fel­tet der ulyk­ken fant sted har det tid­li­ge­re skjedd på­kjørs­ler med fa­tal ut­gang. Sis­te hen­del­se var 2. juli 2013, da en kvin­ne om­kom.

– Ser man na­er­me­re på gang­fel­tets be­skaf­fen­het i for­bin­del­se med at det har skjedd ulyk­ker her før? – Vi må nok også se på om det kan gjø­res fore­byg­gen­de til­tak i det­te om­rå­det, av rent tra­fikk­sik­ker­hets­mes­si­ge hen­syn, i og med at det har skjedd lig­nen­de ulyk­ker her tid­li­ge­re, sier Lind.

OM­KOM: Fot­gjen­ge­ren som ble på­kjørt i det­te gang­fel­tet i Bosse­kop mis­tet li­vet. Ulyk­ken un­der­sø­kes nå av po­li­ti og Sta­tens veg­ve­sen. (Foto: Rolf Ed­mund Lund)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.