Krem­døgn solgt for 220.000 kr

Ut­len­ding byd­de mest un­der villaks­auk­sjo­nen.

Altaposten - - Nyheter - Av Rolf Ed­mund Lund rolf@al­ta­pos­ten.no

I kjent stil var det det to døgn fra Alta­elva som ble mest at­trak­ti­ve un­der villaks­auk­sjo­nen i Oslo, som ble ar­ran­gert tors­dag kveld. For den net­te sum av 220.000 kro­ner var det kok­ken Gø­ran Te­le­ni­us som på veg­ne av en uten­landsk by­der fikk til­sla­get. Kok­ken er til­knyt­tet Ve­gard Heg­gems fiske­sted i Ork­la, Au­nan lod­ge. Pri­sen er 30.000 la­ve­re enn re­kor­den, men 20.000 høy­ere enn i fjor. De at­trak­ti­ve døg­ne­ne er i Sten­gel­sen og Langs­til­la 20. og 21. juli

Be­ta­lings­vil­je

Dag­lig le­der Tor-er­land Nil­sen i Al­ta lakse­fis­ke­ri in­ter­es­sent­skap (ALI) sy­nes det er hyg­ge­lig at be­ta­lings­vil­jen for fiske i Alta­elva er så høy og de­si­dert høy­est av nors­ke lakse­el­ver. – In­ter­es­sen for Alta­elva er fort­satt sva­ert stor, selv om vi har hatt en dår­lig se­song. Det er jo sva­ert gle­de­lig, sier Nil­sen, som fulg­te auk­sjo­nen på nett. Un­der selve auk­sjo­nen kom det inn 1,2 mil­lio­ner kro­ner til ar­bei­det for å styr­ke villak­sen og Redd villak­sen. I til­legg kom det inn pen­ger på do­na­sjo­ner og salg av ek­sem­pel­vis ut­styr, noe som gjør at det vil kom­me inn over 1,5 mil­lio­ner kro­ner.

Laks­elva po­pu­la­er

Det er også grunn til å mer­ke seg at Laks­elva i Por­san­ger er at­trak­tiv. To sten­ger i tre da­ger ga 45.000 kro­ner inn til sa­ken, mens Rep­par­fjor­delva tok inn 15.000 kro­ner, for­tel­ler finn­mar­king, ihuga lakse­fis­ker og penne­knekt Jan Gun­nar Fur­uly, som var inn­om auk­sjo­nen. –Alta­elva er i sa­er­klas­se den mest at­trak­ti­ve elva, sier ka­ra­sjo­kin­gen.

AUK­SJON: I går kveld ble spen­nin­gen ut­løst i Oslo. To døgn i Alta­elva gikk for 220.000 kro­ner. (Foto: Jan Gun­nar Fur­uly)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.