Leg­ger til ret­te for syv bo­lig­om­rå­der

Altaposten - - Nyheter -

For­slag til plan­re­gu­le­ring av om­rå­det Lil­le Kom­sa er lagt ut til of­fent­lig etter­syn. Det er plan­ut­val­gets ved­tak av 4. ok­to­ber som nå tas vi­de­re. Fris­ten for å kom­me med inn­spill er 23. no­vem­ber. Plan­be­skri­vel­sen, som kom­mu­nen har lagt ut, sier at in­ten­sjo­nen er å leg­ge til ret­te for syv bo­lig­om­rå­der i Lil­le-kom­sa, for blokk­hus el­ler rekke­hus.

Pla­nen er 52 rekke­hus og 160 bo­en­he­ter i blokk­hus, i til­legg til tra­fi­ka­le løs­nin­ger og area­ler for re­krea­sjon/ grønt­are­al. I plan­be­skri­vel­sen står det spe­si­fi­sert at det skal va­ere ver­ti­kal­del­te rekke­hus i to eta­sjer, bo­en­he­te­ne skal ha mi­ni­mum tre rom el­ler fle­re. Blok­ke­ne skal va­ere fra ett til fire rom og ha va­ria­sjon i stør­rel­se.

HER SKAL DET BYG­GES: Al­ta kom­mu­ne ber om inn­spill på pla­ne­ne for Lil­le Kom­sa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.