Katjas his­to­rie til etter­tan­ke

Altaposten - - SIDAN 1 - Av rei­ulf@al­ta­pos­ten.no Rei­ulf Grøn­ne­vik

Katja Pet­ter­sen for­tel­ler om å kom­me fra Russ­land til Al­ta i den nye Altaboka.

Rus­sis­ke Katja har skre­vet en per­son­lig his­to­rie om hvor­dan det var å va­ere ung rus­ser i Al­ta på 90-tal­let. Den 19. ut­ga­ven av Altaboka ble lan­sert lør­dag un­der Finn­mark in­ter­na­sjo­na­le lit­te­ra­tur­fes­ti­val. Den­ne ut­ga­ven, som er den tyk­kes­te noen­sin­ne, inne­hol­der 19 ar­tik­ler ført i pen­nen av 20 bi­drags­yte­re. En av dis­se står rus­sis­ke Katja Pet­ter­sen (41) bak.

Fra Russ­land til Al­ta

– Jeg tror jeg er den førs­te rus­se­ren som skri­ver en ar­tik­kel i Altaboka, og det er en aere å få va­ere det. Jeg ble fore­spurt om å skri­ve ar­tik­ke­len, og det å bli fore­spurt er også en aere, sier Pet­ter­sen som flyt­tet til Al­ta fra Russ­land i 1996.

– Hva hand­ler his­to­ri­en din om?

– Om da jeg som ung stu­dent kom til Al­ta og hvor­dan det var å va­ere ung rus­ser i Nor­ge og Al­ta på den ti­den, for det var ikke bare po­si­tivt. No­en gan­ger fikk jeg kom­men­ta­rer om at «du må va­ere hel­dig som har fått lov å bli i Nor­ge». På den ti­den had­de også no­en en ne­ga­tiv hold­ning mot oss rus­se­re. Det var også mye nytt jeg måt­te la­ere, det va­ere seg et helt nytt språk og en an­nen kul­tur. Man­ge trod­de nok at jeg kom fra fat­ti­ge kår i Russ­land, men vi var ikke fat­ti­ge. Jeg kom ikke til Al­ta på grunn av nød, men som stu­dent, sier Pet­ter­sen, som i

dag job­ber som pro­sjekt­le­der hos Nord­norsk reise­liv i Al­ta.

– Ikke lett å va­ere til­flyt­ter

Hun hå­per hen­nes his­to­rie bi­drar til re­flek­sjon og etter­tan­ke.

– Det er ikke lett å kom­me fra et an­net land hvor man må la­ere seg et nytt språk og kul­tur. Det tar nem­lig tid å til­pas­se seg nye nor­mer og ko­der. Jeg kom fra gode kår og jeg ten­ker det må va­ere enda ver­re for de som kom­mer som ek­sem­pel­vis flyk­tin­ger, for de har jo mye mind­re res­sur­ser enn det jeg had­de. Jeg hå­per min his­to­rie bi­drar til re­flek­sjon og etter­tan­ke om hvor­dan man mø­ter nye lands­menn, sier Pet­ter­sen som er glad hun får dele his­to­ri­en sin i Altaboka 2018. – Jeg har len­ge tenkt på å skri­ve den­ne his­to­ri­en, og er sva­ert glad for at jeg nå fikk gjø­re det i Altaboka som man­ge i Al­ta set­ter stor pris på, sier Pet­ter­sen.

Skal pre­sen­te­res bredt

Un­der lan­se­rin­gen lør­dag ble det grun­net et tett lit­te­ra­tur­pro­gram knapt med tid for grun­dig inn­blikk i Altaboka 2018. Men det skal Al­ta his­to­rie­lag bøte på den­ne og nes­te uke.

– Vi har fik­set i stand tre ar­ran­ge­ment hvor vi skal snak­ke med fle­re av bo­kens ar­tik­kel­for­fat­te­re. Førs­te for­fat­ter­møte går av sta­be­len al­le­re­de i kveld på Al­ta bi­blio­tek hvor vi skal snak­ke med Ulf Tho­mas­sen, Gun­nar Iver­sen og Kristian John­sen, sier Ole Da­vid Øst­li.

– Hva skal dere snak­ke om?

– Det blir en lun og ko­se­lig prat om hva de har skre­vet om og hvor­for. Det blir et slags bok­bad med en løs og le­dig tone, lok­ker Øst­li.

STOR IN­TER­ES­SE: Al­ta bi­blio­tek var full­satt da Altaboka 2018 ble lan­sert. Den­ne uken kan du gjen­nom fle­re ar­ran­ge­ment bli kjent med ar­tik­kel­for­fat­ter­ne som skal «bok­ba­des» på bi­blio­te­ket. (Foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

– HÅ­PER MIN HIS­TO­RIE GIR MER FORSTÅELSE: Rus­sis­ke Katja Pet­ter­sen som har bodd i Al­ta i 20 år, de­ler i Altaboka 2018 en his­to­rie om hvor­dan det var å va­ere ut­len­ding i Al­ta på 90-tal­let. – Jeg hå­per his­to­ri­en bi­drar til et mer po­si­tivt syn på nye lands­menn, sier Pet­ter­sen. (Foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.