Årets spil­ler

Al­ta If-kap­tein Mats Fre­de Han­sen (26) ble «Årets spil­ler» med god mar­gin.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Karl Ei­rik Stef­fen­sen kal­le@al­ta­pos­ten.no

– Det­te set­ter jeg høyt, sier Mats Fre­de Han­sen.

Me­die­hu­set Al­ta­pos­ten har også i 2018 fulgt Al­ta IFS fot­ball­her­rer tett gjen­nom hele se­son­gen. Vi har i sam­ar­beid med tre­ner­team­et (på borte­kam­pe­ne) delt ut stjer­ner til de tre spil­ler­ne vi me­ner har va­ert best i hver en­kelt kamp, og nå er det klart for å gjø­re opp sta­tus.

Langt foran neste­mann

Med to­talt 19 stjer­ner var det ald­ri noen tvil om hvem som har va­ert la­gets vik­tigs­te bi­drags­yter i år. Kap­tein og midt­stop­per Mats Fre­de Han­sen har va­ert en bau­ta i Bård Flo­viks førs­te se­song som Al­ta If-sjef, og Flo­vik er helt enig i at Han­sen for­tje­ner ut­mer­kel­sen. – Jeg li­ker egent­lig ikke å ran­ge­re spil­ler­ne mine på den­ne må­ten, men det er in­gen tvil om at Mats Fre­de har va­ert vår bes­te spil­ler i år. Han har le­vert en sports­lig sterk se­song og gjort en god jobb som kap­tein både på og uten­for ba­nen. Jeg sy­nes også at han har ut­vik­let seg i po­si­sjons­spil­let de­fen­sivt si­den jeg over­tok i vin­ter. Mats Fre­de er dess­uten en sen­tral brik­ke i vårt of­fen­si­ve spill, med gode cros­se­re bak­fra og den trus­se­len han ut­gjør på død­bal­ler, sier Bård Flo­vik til A-spor­ten.

De tre spil­ler­ne som kom na­er­mest Han­sen var Dag Andreas Balto, Ru­nar Over­vik og Øy­vind Ve­seth Ol­sen, som alle end­te på 12 stjer­ner i 2018-se­son­gen.

For­len­ger tro­lig kon­trak­ten

Hoved­per­sonen selv er for­nøyd med se­son­gen, selv om han gjer­ne skul­le sett at Al­ta IF had­de klart å ut­ford­re Rau­foss og Fred­rik­stad om topplas­se­rin­ge­ne til sis­te slutt. Klub­ben end­te på fem­te­plass etter en noe skuf­fen­de av­slut­ning på se­son­gen. Ta­pe­ne hjem­me mot Gro­rud og borte mot Bae­rum øde­la la­gets opp­rykk­s­mu­lig­he­ter.

– Jeg sy­nes vi har ut­vik­let oss i rik­tig ret­ning den­ne se­son­gen. Vi har blitt et mer spil­len­de lag, men kan også va­ere ky­nis­ke og mer di­rek­te når vi må. Det­te kan vi byg­ge vi­de­re på, fast­slår Al­ta If-kap­tei­nen, som er vel­dig glad for å bli kå­ret til «Årets spil­ler».

– Den­ne ut­mer­kel­sen set­ter jeg høyt. Jeg var ett fat­tig po­eng bak da Mat­hias Dahl Abel­sen vant i 2016, så det fø­les godt å en­de­lig få ski­fer­klok­ka. Den er jo fan­tas­tisk flott, smi­ler Mats Fre­de Han­sen.

Det­te har va­ert Han­sens sjet­te se­song i Al­ta If-trøya, og mye ty­der på at midt­stop­pe­ren kom­mer til å for­len­ge kon­trak­ten med klub­ben.

– Vi er i dia­log, og jeg tror at det ord­ner seg i lø­pet av kort tid. Jeg tri­ves fort­satt vel­dig godt i klub­ben, og ikke minst som kap­tein på la­get. At jeg har ut­vik­let meg som spil­ler etter et par år på ste­det hvil er også po­si­tivt. Det er godt å se at man fort­satt kan ta nye steg på fot­ball­ba­nen, av­slut­ter Han­sen.

Bård Flo­vik hå­per fle­re spil­le­re ut­mer­ker seg i stør­re grad til nes­te år.

– Det er en del spil­le­re som har va­ert jevnt god gjen­nom hele se­son­gen. Men jeg sav­ner at det er noen som er eks­tremt form­sterk i kor­te­re pe­rio­der. Det har jeg ikke sett i år, sier han.

(Beg­ge foto: Stef­fen­sen)

SO­LID STOPPERKJEMPE: Mats Fre­de Han­sen har pluk­ket po­eng jevnt og trutt på A-spor­tens 3-2-1-børs den­ne se­son­gen, og var til slutt syv stjer­ner foran de nes­te på lis­ta.

TOPPSCORER: Ve­gard Braa­ten var som så man­ge gan­ger før Al­ta IFS mest­sco­ren­de spil­ler. Han no­ter­te seg for 11 full­tref­fe­re, alle i se­ri­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.